Fri­tids­hus med spän­nan­de de­sign

Box från Vär­sås­vil­lan

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

Stil: Mo­dernt. An­tal plan: 1. Rum: 3. Boy­ta: 62,3 kvm. Bygg­nads­a­rea: 70,2 kvm. Fa­sad: Slät, stå­en­de trä­pa­nel. Stan­dard som in­går: En­ligt Vär­sås­vil­lans le­ve­rans­be­skriv­ning. Pris: Byggsats från 789 000 kr. OM HUS ET: For­men bakom Vär­sås­vil­lans se­nas­te fri­tids­hus är häm­tat från en kub – en box. Låd­for­men är ide­a­lisk när man vill ut­nytt­ja kvadrat­met­rar max­i­malt, men ock­så för att ta till­va­ra på ener­gin i upp­värm­ning­en. Hu­set har ock­så öpp­nats upp med gla­sa­de ytor och skjut­par­ti­er. Fa­sa­den do­mi­ne­ras av den ka­rak­tä­ris­tis­ka bal­da­kin­de­sig­nen som ger bå­de regn- och vind­skydd. Li­vet i hu­set kan an­ting­en va­ra skyd­dan­de, pri­vat, av­kopp­lan­de och my­sigt. El­ler till­gäng­ligt, ljust, in­bju­dan­de och öp­pet. Hu­set har mas­sor av plats för fri­tid och so­ci­a­la sam­man­hang.

”Låd­for­men är ide­a­list när man vill ut­nytt­ja kvadrat­met­rar max­i­malt...”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.