In­spi­re­rad av Svensk bygg­tra­di­tion

La­dan 82 från Vär­sås­vil­lan

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

Stil: Mo­dernt. An­tal plan: 1. An­tal rum: 4. Bo­a­rea: 81,8 kvm. Bygg­nads­a­rea: 73 kvm. Fa­sad: Slät stå­en­de trä­pa­nel. Stan­dard som in­går: En­ligt Vär­sås­vil­lans le­ve­rans­be­skriv­ning. Pris: Byggsats från 895 000 kr in­kl moms. OM HU­SET: Ett fri­tids­hus som är en­kelt och av­ska­lat ut­an att va­ra trå­kigt. Hu­set har en öp­pen plan­lös­ning för stor­stu­ga och kök och en mer stängd för sov­rum­men. Stor­stu­gan och kö­ket har en här­lig rymd och myc­ket ljusin­släpp tack va­re fönst­ren och den höga tak­höj­den. Här­i­från är det ock­så öp­pet till lof­tet vil­ket gör att lju­set spri­der sig även dit. Hu­set är pre­cis som det lå­ter på nam­net in­spi­re­rad av en klas­sisk la­da och är en del av svensk bygg­tra­di­tion. Det sym­met­ris­ka och har­mo­nis­ka fri­tids­hu­set pas­sar bäst i en skogs­mil­jö el­ler på lands­byg­den där hu­sets form kom­mer till sin rätt.

”Stor­stu­gan och kö­ket har en här­lig rymd och myc­ket ljusin­släpp...”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.