Flex­i­belt hus för barn­fa­mil­jen

Båstad från My­resjö­hus

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

Stil: Klas­siskt. An­tal plan: 1. An­tal rum: 4 sov­rum. Bo­a­rea: 146 kvm. Fa­sad: Lig­gan­de trä­pa­nel. Stan­dard som in­går: Husle­ve­ran­tö­ren ar­be­tar med väl­kän­da va­ru­mär­ken som HTH, Ve­dum, Elit­föns­ter, Bo­en, NorDan m fl, vars pro­duk­ter är stan­dard i al­la de­ras hus­mo­del­ler. Pris: En­ligt ka­ta­log­va­ri­ant ca 3 050 000 kr. In­flytt­nings­fär­digt med to­ta­lent­re­pre­nad. To­talpri­set va­ri­e­rar be­ro­en­de på kost­nad för tomt, ent­re­pre­nad­pri­ser på or­ten och vil­ka till­val som görs osv. OM HU­SET: Båstad är ett en­plans­hus med hög ta­kres­ning och ge­nom­tänk­ta ytor. Kö­ket har nä­ra kon­takt med en­trén där det ska­pas ett här­ligt ljusin­släpp. I hu­set finns en barn­del med all­rum, WC och dusch och på and­ra si­dan ett mas­ter bedroom för för­äld­rar­na. Hu­set pas­sar för de fles­ta mil­jö­er ge­nom att för­änd­ra fa­sa­den och föns­terom­fatt­ning­ar­na.

”Hu­set pas­sar för de fles­ta mil­jö­er...”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.