I en fö­re det­ta fa­brik ut­an­för Stock­holm bor Siri med si­na två barn. Tack va­re den osed­van­li­ga tak­höj­den har al­la fått varsitt loft­rum, nå­got som gett lä­gen­he­ten smek­nam­net Vil­la Vil­le­kul­la.

I en fö­re det­ta fa­brik ut­an­för Stock­holm bor Siri med si­na två barn. Tack va­re den osed­van­li­ga tak­höj­den har al­la fått varsitt loft­rum, nå­got som gett lä­gen­he­ten smek­nam­net Vil­la Vil­le­kul­la.

Plaza Interiör - - Innehall - Foto JO­HAN SPINNELL Text RE­BEC­CA ÖHNFELDT

När det kom­mer till histo­ri­er om dröm­bo­stä­der är det gans­ka of­ta så att nå­gon ba­ra rå­kat gå för­bi ett hus och tänkt att: ”här ska jag bo”. El­ler är det kanske så att vi mest hör ta­las om de lyc­ka­de histo­ri­er­na och in­te al­la tu­sen­tals oför­lös­ta hus- och lä­gen­hets­dröm­mar som svä­var runt där­u­te? Det här är i al­la fall li­te av en sån där slumpar­tad histo­ria. För ung­e­fär åt­ta år se­dan var Siri och hen­nes då­va­ran­de man ute och pro­me­ne­ra­de i Mid­som­mar­kran­sen ut­an­för Stock­holm. De le­ta­de lä­gen­het och var in­vol­ve­ra­de i en bud­giv­ning i om­rå­det. Un­der pro­me­na­den såg Siri en vac­ker bygg­nad som hon ki­ka­de in i för att ta re­da på om man kun­de bo där. Den vack­ra bygg­na­den vi­sa­de sig va­ra den gam­la Ra­di­us­fa­bri­ken där det fram till 1969 ha­de till­ver­kats fo­to­gen­kök. Den var vid den här ti­den pre­cis om­gjord till bo­stads­rätts­för­e­ning.

– När jag ha­de för­stått att hu­set be­stod av ny­bygg­da lä­gen­he­ter kol­la­de jag upp det di­rekt och hit­ta­de då an­non­sen för den här lä­gen­he­ten. Den ha­de va­rit vis­nings­lä­gen­het och var in­te spe­ci­ellt ro­lig i var­ken ut­fö­ran­de el­ler sty­ling. Kö­ket var ett stan­dard­kök med ont om yta, väg­gar­na var vi­ta och det var en trist ek­par­kett. Gans­ka så oper­son­lig helt en­kelt. Men vi såg än­då po­ten­ti­a­len

och det fanns inga and­ra spe­ku­lan­ter så den blev vår, be­rät­tar Siri.

Ef­tersom pa­ret upp­lev­de att lä­gen­he­ten var gans­ka så trist in­vän­digt gjor­de de om al­la yt­skikt di­rekt. Förs­ta bar­net El­vis fick ett eget rum och in­te långt ef­ter blev Siri gra­vid med pa­rets and­ra barn, Bet­tie. De be­stäm­de sig då för att byg­ga ett loft i var­dags­rum­met för att få mer yta och för att bar­nen skul­le kun­na få varsitt rum.

– Det är 3,6 me­ter i tak så tan­ken på att byg­ga ett loft kom gans­ka ti­digt. Och ef­tersom lof­ten i al­la tre rum sit­ter ihop och har dör­rar mel­lan sig känns det som ett ex­tra vå­nings­plan. Vå­ra säng­ar är up­pe på lof­ten så rum­men blir ju myc­ket rym­li­ga­re av den an­led­ning­en. Folk bru­kar sä­ga att vi bor i Vil­la Vil­le­kul­la och man mär­ker tyd­ligt på bar­nens kom­pi­sar att de tyc­ker att det är ro­ligt att va­ra här, sä­ger Siri.

Upp till bar­nens sov­loft le­der van­li­ga trätrap­por men till Si­ris loft ser trap­pan ut som en bok­hyl­la och an­vänds ock­så som det.

– Folk bru­kar und­ra hur jag kom­mer upp till min säng. De ser in­te att hyl­lan ock­så fun­ge­rar som en trap­pa! Den smäl­ter in så pass bra och ge­nom att den an­vänds till att för­va­ra pry­lar blir det ju max­i­malt ut­nytt­jan­de av ut­rym­me.

Det rum som fick vän­ta li­te läng­re på att få ge­nom­gå en för­vand­ling var kö­ket som Siri gjor­de om ti­di­ga­re i år. Här val­de hon med li­te hjälp av Picky Living bland an­nat att in­te ha nå­got ka­kel.

”Folk bru­kar sä­ga att vi bor i Vil­la Vil­le­kul­la och man mär­ker tyd­ligt på bar­nens kom­pi­sar att de tyc­ker att det är ro­ligt att va­ra här”

– Bänk­ski­van i sten sträc­ker sig en bra bit upp på väg­gen och över­de­len är må­lad med Kalk­li­tirs kalk­färg. Väg­gen in till kö­ket var re­dan öp­pen men jag öpp­na­de upp den än­nu mer och sat­te in en glas­vägg med svart spröjs i stål från Sol­len­tu­na smi­de som bå­de ra­mar in rum­met och ger en käns­la av rymd.

Ett vitt golv i ett så mörkt kök vil­le jag in­te ha, så jag byt­te ut det till bre­da, tjoc­ka träplan­kor i en mör­ka­re färg.

De smar­ta lös­ning­ar­na och ma­te­ri­al­va­len skvall­rar li­te om Si­ris yr­ke. Se­dan någ­ra år till­ba­ka job­bar hon näm­li­gen som in­re­da­re och får så klart många idéer via job­bet. I dag dri­ver hon det eg­na bo­la­get Mainstre­et Stock­holm som job­bar med ho­me­sty­ling och and­ra in­red­nings­upp­drag.

– Jag har va­rit ex­tremt in­red­nings­in­tres­se­rad än­da se­dan jag var barn. När jag var li­ten bru­ka­de jag of­ta frå­ga mam­ma om vi kun­de by­ta rum. Hon sa all­tid ja med vill­ko­ret att jag sköt­te all möble­ring och gjor­de rum­men fi­na igen. Många tror att sty­lis­ter har ett gans­ka en­kelt jobb som in­ne­bär att man typ kom­mer med en bu­kett blom­mor el­ler en filt, men jag bru­kar sä­ga att vi i mitt fö­re­tag job­bar mer som flytt­gub­bar ef­tersom vi kån­kar runt på så myc­ket gre­jer och råd­dar mest he­la ti­den. Men att in­red­ning kan in­ne­bä­ra hårt ar­be­te fat­ta­de jag ju re­dan som barn tack va­re mam­ma.

De sex tav­lor­na kom­mer från Storm­pos­ter. se. Vitt lågt si­do­bord, Sta­lands Mö­b­ler. Kak­tu­sen som står på bor­det är från Byon Design och bred­vid den står lam­pa från House Doctor. Lam­pan vid säng­en är från Ströms­ha­ga. Säng­en kom­mer från Dun­ke...

String­hyl­lor­na smäl­ter in fint i kö­ket. Siri job­bar som in­re­da­re, vil­ket märks på många av de smar­ta val hon har gjort i sitt hem. Lam­pa och träskär­brä­dor från House Doctor.

Plats­byggd trap­pa och loft av Loft Design. Svart pall och svart får­skinn från Byon Design.

Star­wars- tapet från Pho­to­wall. Mat­ta från Seb­ra och pall från Byon Design. Bor­det är vin­tage. Vit hyl­la mot väg­gen från Farm­house Fri­ends. Den vi­ta hun­den är gam­mal bu­tiks­in­red­ning från Tom­my Hil­fi­ger. Grå väs­ka un­der kak­tu­sen och tur­kos väs­ka i...

Un­der Bet­ti­es sov­loft sit­ter en tapet från Ferm Living. Tav­lor av Ma­ja Lind­berg och kru­kor från Mai­leg. Bord, Oli­ver fur­ni­tu­re. Kof­fert från Ströms­ha­ga och moln i ply­wood av Hed­vig Na­si­ell Holm.

Om man öpp­nar dör­ren bred­vid säng­en ham­nar man i El­vis rum. Vit hyl­la från Farm­house Fri­ends. Av­lång pric­kig kud­de från Ferm Living och kud­de bakom den samt ka­nin från Farm­house Fri­ends. Lam­pa från Seb­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.