Ung­e­fär li­ka snabbt som Em­ma och Emil fast­na­de för varand­ra föll de för sitt rad­hus från 70-ta­let. De ha­de in­te tänkt gö­ra om så myc­ket från bör­jan men det slu­ta­de med en to­tal­re­no­ve­ring.

Ung­e­fär li­ka snabbt som Em­ma och Emil fast­na­de för varand­ra föll de för sitt rad­hus från 70-ta­let. De ha­de in­te tänkt gö­ra om så myc­ket från bör­jan men det slu­ta­de med en to­tal­re­no­ve­ring och idag trivs de myc­ket bra i sitt förs­ta ge­men­sam­ma hem.

Plaza Interiör - - Innehall - Foto JO­NAS GUSTAVSSON Text & Sty­ling CHAR­LOT­TE FREY SVIDéN

Em­ma och Emils läge för ett år se­dan är nog nå­got många kan kän­na igen sig i. De ha­de flyt­tat ihop i Em­mas lil­la tvåa och vill ha nå­got stör­re och som kän­des som bå­das. De vil­le gär­na bo i hus men in­te kom­ma för långt från stan. Det fick in­te kos­ta för myc­ket men fick sam­ti­digt in­te va­ra för myc­ket att re­no­ve­ra. Så plöts­ligt dök det upp – ett rad­hus ut­an rad­hus­käns­la in­te så långt från city och pa­ret slog till. – Sam­ti­digt var vi nog li­te na­i­va, vi tänk­te att ”vi må­lar li­te och fix­ar bad­rum­met ba­ra”. Det vi­sa­de sig gans­ka snabbt att det var en hel del som be­höv­de gö­ras. Sa­ker hin­ner gul­na och sli­tas gans­ka myc­ket på 40 år så det slu­ta­de med att vi sli­pa­de gol­ven, helspack­la­de väg­gar­na, byt­te al­la lis­ter, ele­ment och dör­rar, skrattar Em­ma men kon­sta­te­rar att de sam­ti­digt bli­vit än­nu nöj­da­re än de trod­de när de skrev på kon­trak­tet.

En­trépla­net i hu­set är den öv­re av de två vå­ning­ar­na och re­dan i hal­len ser man sto­ra föns­ter­väg­gen med en unikt fri ut­sikt över väst­ra Gö­te­borg. Em­ma och Emil har mö­ble­rat så att man ska kun­na nju­ta av den från så många plat­ser i hem­met som möj­ligt.

Vid sam­man­slag­ning­en av de två bo­ha­gen var det Em­mas sa­ker som do­mi­ne­ra­de ef­tersom Emil bott på oli­ka plat­ser i lan­det un­der he­la sin bas­ket­kar­riär och ald­rig rik­tigt ro­tat sig till­räck­ligt för att bör­ja in­re­da. Det har lett till att det främst är Em­ma som står för att väl­ja ut och kom­po­ne­ra hem­mets in­red­ning.

– Of­tast gil­lar Emil mi­na idéer. Det lig­ger ju i mitt in­tres­se att han ock­så är nöjd och trivs. Han upp­skat­tar verk­li­gen det jag gör och det är klart att vi pra­tar ige­nom hur det ska va­ra, be­rät­tar

”Sam­ti­digt var vi nog li­te na­i­va, vi tänk­te att ’vi må­lar li­te och fix­ar bad­rum­met ba­ra”

Em­ma. Em­ma hand­lar gär­na in­red­ning på hem­ma­plan i Gö­te­borg och ham­nar of­ta i bu­ti­ker­na runt Ma­gasins­ga­tan.

– Jag gil­lar bu­ti­ker där man kan gå någ­ra varv och he­la ti­den se nya sa­ker. Där­för trivs jag hos ex­em­pel­vis Ar­til­le­ri­et och Flo­ra­mor & Kru­ka­tös men ock­så i Alv­hems bu­tik på Söd­ra vä­gen.

Var­je mor­gon star­tar Em­ma med lätt yo­ga och me­di­ta­tion, un­der vin­ter­sä­song­en gär­na på över­vå­ning­en vid ”ut­sikts­väg­gen” och un­der som­ma­ren gär­na på ute­plat­sen en trap­pa ner.

– I slu­tet av gra­vi­di­te­ten för­sök­te jag gå på så myc­ket klas­ser som möj­ligt ef­tersom det nog kom­mer att bli mest hem­mayo­ga ett tag nu. Jag gil­lar verk­li­gen käns­lan av att det är trä­ning ut­an pre­sta­tions­mål. Hem­ma an­vän­der jag gär­na saj­ten Yo­go­be och när jag går på pass kör jag myc­ket HiYo­ga på ex­em­pel­vis SATS.

Em­ma och Emil har pre­cis bli­vit för­äld­rar för förs­ta gång­en. I för­läng­ning­en pla­ne­rar de att gö­ra om kon­to­ret till barn­rum.

– Jag har pre­cis bör­jat fundera li­te på hur det skul­le kun­na se ut. Jag vet att jag vill ha en ne­u­tral bas. Och så vill jag att det ska va­ra my­sigt och om­bo­nat, kanske med nå­gon säng­him­mel. Em­ma och Emil träf­fa­des slumpar­tat, för snart 4 år se­dan, på flyg­plat­sen på väg upp till Umeå. Em­ma skul­le upp och hop­pa i SM och Emil spe­la­de då bas­ket i Umeå BSKT. De ta­la­des dock ald­rig vid ut­an la­de ba­ra mär­ke till varand­ra. Em­ma tänk­te in­te så myc­ket mer på det men blev väl­digt glad när Emil strax ef­teråt hör­de av sig på Instagram. Han och hans lag kom och tit­ta­de när Em­ma hop­pa­de. Men med Emil fast i Umeå med trä­ning var­je var­dag och mat­cher var­je helg tog det tid in­nan de kun­de ses. Men så fick Em­ma ett er­bju­dan­de om att va­ra med i SVT:s Go­kväll, som spe­las in i Umeå, och flög upp för tv-in­spel­ning och dejt.

– Se­dan blev vi fast. Det kän­des väl­digt rätt och en­kelt re­dan från bör­jan, be­rät­tar Em­ma.

När det känns rätt kan det gå fort och knappt ett halv­år

se­na­re flyt­ta­de Emil till­ba­ka ner till Gö­te­borg och pa­ret kun­de bör­ja um­gås mer. Em­ma Green är en av Sve­ri­ges mest väl­me­ri­te­ra­de fri­id­rot­ta­re ge­nom ti­der­na. Un­der si­na 18 ak­ti­va år vann hon bland an­nat VM-brons, EM-sil­ver och -brons samt EM-brons in­om­hus. Hon drog även värl­dens blickar till sig då hon täv­la­de med regn­bågs­må­la­de nag­lar vid VM i Moskva 2013. Snart är det ett år se­dan hon läm­na­de rib­ban i Fri­id­rot­tens Hus i Gö­te­borg. Nu­me­ra ar­be­tar Em­ma bland an­nat till­sam­mans med sin gam­la lä­ra­re från fri­id­rotts­gym­na­si­et – Ca­mil­la Kal­lin. De dri­ver pod­den Green Kal­lin och fö­re­lä­ser till­sam­mans på te­mat ”pre­ste­ra med gläd­je”.

– In­om id­rot­ten är det väl­digt tyd­ligt vad som krävs för att pre­ste­ra, nå­got som in­te all­tid är fal­let i ar­bets­li­vet. Det är många som upp­le­ver det som väl­digt stres­san­de. Vi vill få folk att kän­na att de kan bå­de pre­ste­ra och må bra, be­rät­tar Em­ma.

Yo­ga with a vi­ew. Tak­lam­pa, Ay Il­lu­mi­na­te. Mat­ta, El­los. TV, Sams­ung, Korg, Afro­art. Yo­ga­mat­ta, Yo­gish Col­lecti­ve. Mat­ta, Ikea. Fåtölj, Beau Mar­ché i Kö­pen­hamn. Puff, Öst­ling & Sche­din. Em­mas tights kom­mer från Asics och lin­net från Twist & Tan­go.

En fond­vägg i sov­rum­met har fått en mid­natts­blå ton. Säng­ga­vel, Jo­tex. Grått örn­gott, Tell me mo­re. Se­naps­gult örn­gott, El­los. Dröm­fång­a­re, For Good luck. Säng­bord, Jysk. Ro­sa vas, Kvart In­te­ri­ör. Lam­pa, El­los.

Mi­ni­ma­lis­tisk vägg­för­va­ring i hal­len. Kro­kar­na i sten kom­mer från Nor­mann Co­pen­ha­gen och de i trä från Mu­u­to. Hatt, & Ot­her Sto­ri­es. Hals­band, Ann- Lou­i­se Lan­de­li­us. Hand­väs­ka, P. A. P.

Det sto­ra bad­rum­met på bot­ten­vå­ning­en har Em­ma och Emil to­tal­re­no­ve­rat. Vägg­plat­tor i Car­ra­ra­mar­mor och grö­na golv­klin­kers, Fi­red Earth. Pall, Ti­ne K.

Vitt ka­kel, Fi­red Earth. Ro­sa fat, Elin Lann­sjö. Par­fym, Ago­nist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.