Jo­nas och To­ve kal­lar sig halv­la­ta ef­tersom de in­te or­ka­de gö­ra någ­ra stör­re för­änd­ring­ar när de flyt­ta­de in. Sam­ti­digt kan Jo­nas vän­ta länge på att den rät­ta mö­beln ska dy­ka upp och drar sig in­te för att låta frak­ta hem den i en frys­bil.

Jo­nas och To­ve kal­lar sig halv­la­ta ef­tersom de in­te or­ka­de gö­ra någ­ra stör­re för­änd­ring­ar i lä­gen­he­ten när de flyt­ta­de in, sam­ti­digt kan Jo­nas vän­ta länge på att den rät­ta pal­len ska dy­ka upp och drar sig in­te för att låta frak­ta en skärm­vägg från Al­var A

Plaza Interiör - - Innehall - Foto PATRIC JO­HANS­SON Sty­ling MYRICA BERGQVIST Text CHAR­LOT­TE FREY SVIDéN

”Jag bryr mig in­te om vad möb­ler­na el­ler de­sig­nern he­ter, jag vill ba­ra att det ska va­ra my­sigt”

Det var kanske in­te kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet när familjen såg tre­rum­ma­ren vid Ma­ri­a­tor­get i Stock­holm, men de be­höv­de stör­re, och det lug­na lä­get, den fi­na går­den och in­te minst den sto­ra his­sen, var ju väl­digt loc­kan­de för små­barns­fa­mil­jen Eklöf Kul­len­berg.

Att Klas Ös­ter­grens ro­man Gent­le­men ut­spe­lar sig i kvar­te­ret var in­te hel­ler nå­got mi­nus för bib­li­o­fi­ler­na To­ve och Jo­nas. När de väl flyt­tat in märk­te de att de triv­des bra med det mesta i lä­gen­he­ten.

– Vi är li­te halv­la­ta och har in­te gjort någ­ra stör­re för­änd­ring­ar. Vi må­la­de om i bar­nens rum, och byt­te ka­kel och må­la­de om luc­kor­na i kö­ket. Det kän­des väl­digt skönt att vi in­te be­höv­de ri­va ut he­la kö­ket, ut­an med små me­del kun­de gö­ra det till vårt eget. Själ­va pla­ne­ring­en fun­ka­de bra, be­rät­tar To­ve.

I hal­len fanns plats­bygg­da bok­hyl­lor, men de räck­te in­te så långt när boklå­dor­na bör­ja­de pac­kas upp.

”Det kän­des väl­digt skönt att vi in­te be­höv­de ri­va ut he­la kö­ket, ut­an med små me­del kun­de gö­ra det till vårt eget”

– Vi har satt upp bok­hyl­le­sy­stem från El­fa i var­je rum. Det finns ju en mas­sa fi­na bok­hyl­lor man skul­le vil­ja ha men det känns li­te omo­ti­ve­rat när des­sa är så lät­ta att sät­ta upp och sväl­jer så myc­ket böc­ker. Det en­da vi ång­rar är dju­pet på hyl­lor­na. De är 17 cm dju­pa vil­ket gör att det blir någ­ra cen­ti­me­ter luft bakom om man ba­ra stäl­ler upp en rad med böc­ker och sam­ti­digt får det in­te plats två ra­der fram­för varand­ra, be­rät­tar Jo­nas. Höj­den mel­lan hyll­pla­nen va­ri­e­rar för att pas­sa de oli­ka tids­pe­ri­o­der böc­ker­na gi­vits ut.

– Vi har ju inga an­ti­ka böc­ker el­ler så men un­der en pe­ri­od på 90-ta­let gick det en trend i li­te läg­re böc­ker, be­rät­tar Jo­nas.

När pa­ret flyt­ta­de ihop var det To­ve som ha­de med sig flest mö­b­ler in i bo­ha­get men när det kom­mer till nya in­köp är det Jo­nas som står för hu­vud­de­len. Det mesta ar­ve­god­set kom­mer från Toves si­da och en del

av lä­gen­he­tens guld­korn har familjen till låns från hen­nes mos­ter som flyt­tat till ett mind­re bo­en­de.

Jo­nas gil­lar att slö­sur­fa på vin­ta­ge­möb­ler men att hänga på auk­tions­saj­ter och del­ta i upp­tris­sa­de bud­giv­ning­ar känns in­te ak­tu­ellt.

– Det är så tidskrä­van­de, jag får högt blod­tryck och svårt att som­na. Dess­utom tyc­ker jag all­tid att det slu­tar då­ligt. Det kanske lå­ter tryggt och trå­kigt men jag tyc­ker att Bloc­ket känns bra. Där har jag ställt in mi­na sök­ning­ar på så­dant jag tyc­ker är fint och skul­le vil­ja ha nå­gon gång och jag har märkt att när det gäl­ler skrym­man­de sa­ker som folk mest ba­ra vill bli av med kan man gö­ra fynd. Då har man som kö­pa­re ett bra ut­gångs­lä­ge och jag bru­kar of­ta skic­ka ett mail och skri­va ”om ni vill bli av med den snabbt kan ni hö­ra av er”, be­rät­tar Jo­nas.

Men det gäl­ler att ha is i ma­gen. Sök­ning­en på So­ri Ya­na­gis pall But­ter­fly ha­de han lig­gan­de i två år in­nan den till slut dök upp. To­ve har en li­te mer tra­di­tio­nell in­ställ­ning till in­red­nings­in­köp.

– Jag bryr mig in­te om vad möb­ler­na el­ler de­sig­nern he­ter, jag vill ba­ra att det ska va­ra my­sigt. Om in­te jag fanns skul­le det in­te fin­nas någ­ra kud­dar el­ler blom­mor, be­rät­tar To­ve, som gär­na hand­lar på Afro­art som lig­ger på gångav­stånd från lä­gen­he­ten.

Jo­nas bac­kar dock in­te för en ut­ma­ning när han väl hit­tat det han le­tar ef­ter.

– Det se­nas­te jag fors­la­de hem var en skärm­vägg av Al­var Aal­to. Den fick åka frys­bil från Gö­te­borg. Jag sök­te helt en­kelt på ”frakt Stock­holm–Gö­te­borg” på nå­gon nät­tjänst och fick fram en kil­le som åk­te dag­li­gen med frys­bil där han kun­de lyf­ta in den.

Ligg­få­tölj, Le Cor­bu­si­er. Tav­la, Fredrik Wret­man. Golv­lam­pa, Gu­bi.

Fäll­bor­det av Bru­no Mat­hs­son kan bli näs­tan tre me­ter långt. Taklam­por, Lighty­e­ars. Sto­lar, Ar­ne Jacob­sen. Skulp­tur, Fredrik Wret­man.

Ste­ge, Design House Stock­holm. Mat­ta, H& M Ho­me. Rull­bord med väx­ter, Ikea.

Säng­lam­por, Bo­lia. Säng­bord, Kar­tell. Se­naps­gul kud­de, Afro­art.Vägg­kro­kar, Mu­u­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.