30-tals­hu­set var först tänkt som ett fri­tids­bo­en­de men blev snart fa­mil­jens per­ma­nen­ta plats. Ge­nom stegvis re­no­ve­ring har det del­vis fått till­ba­ka sitt for­na ut­se­en­de.

Plaza Interiör - - Innehall - Foto PATRIC JO­HANS­SON Sty­ling MYRICA BERGQVIST Text CHAR­LOT­TE FREY SVIDéN

30-tals­hu­set var först tänkt som ett fri­tids­bo­en­de men blev snart fa­mil­jens per­ma­nen­ta plats. Ge­nom stegvis re­no­ve­ring har det del­vis fått till­ba­ka sitt for­na ut­se­en­de. Ett ge­ne­röst ljusin­släpp gjor­de att va­len föll på an­nat än vitt – bland an­nat har gol­ven gjorts mör­ka­re och många av rum­men är in­red­da i dova, om­bo­na­de ny­an­ser.

”Må­let har verk­li­gen va­rit att för­sö­ka flyt­ta hu­set till­ba­ka i ti­den ef­ter någ­ra re­no­ve­ring­ar på 80- och 90-ta­let”

So­fie be­skri­ver det som en ”fe­gis­flytt från stan”. När hon och familjen köp­te det vack­ra hu­set för två år se­dan var det tänkt som ett fri­tids­bo­en­de.

– Vi tänk­te att vi skul­le bo kvar mitt i Stock­holm och spen­de­ra al­la hel­ger här, be­rät­tar hon.

Men ef­ter nå­got år kom su­get ef­ter att va­ra mer i hu­set och när älds­ta so­nen skul­le bör­ja sko­lan be­stäm­de sig familjen för att hy­ra ut lä­gen­he­ten i stan. Ef­ter ett år släpp­te de kon­trak­tet och läm­na­de city på rik­tigt.

När hu­set bygg­des på 30-ta­let låg det en­skilt. I dag är det en av bygg­na­der­na i en hel klunga av hus ef­tersom om­rå­det så små­ning­om styc­ka­des upp för att ge de fy­ra bar­nen som växt upp i hu­set un­der 40-ta­let varsin bo­stad. Tre av dem bor kvar och är gran­nar med familjen. Un­der re­no­ve­ring­en bjöds de of­ta in för att be­rät­ta hur hu­set sett ut i ori­gi- nal och hur oli­ka de­lar an­vänds ti­di­ga­re.

– De har ju bott här un­der en helt an­nan tid och haft barn­flic­kor och dräng­ar. De har be­rät­tat många ro­li­ga histo­ri­er. Det var ex­tra kul när vi be­rät­ta­de hur vi tänkt gö­ra med sitt­bän­ken vid mat­bor­det i kö­ket, då be­rät­ta­de de att det var pre­cis så det sett ut när de var små, be­rät­tar So­fie och läg­ger till att må­let verk­li­gen va­rit att för­sö­ka flyt­ta hu­set till­ba­ka i ti­den ef­ter någ­ra re­no­ve­ring­ar på 80- och 90-ta­let. Sam­ti­digt har det känts vik­tigt att hu­set va­rit väl­kom­nan­de för så­väl vux­na som barn och att man in­te ska be­hö­va ”tas­sa på tå”.

– På som­ma­ren står dör­rar­na i prin­cip upp­ställ­da he­la ti­den och det springs ut och in. Vi spen­de­rar sto­ra de­lar av da­gar­na på bryg­gan och ba­dar myc­ket. Fak­tum är att un­der som­ma­ren så an­vän­der vi in­te ens duschen in­ne i hu­set.

Ibland lå­nar familjen en gran­nes rodd­båt el­ler padd­lar på en surf­brä­da, det är näm­li­gen

” Min ab­so­lut störs­ta in­red­nings­in­spi­ra­tion får jag på ho­tell. När vi ska re­sa läg­ger jag nog mer än hälf­ten av pla­ne­rings­ti­den på att väl­ja var vi ska bo”

” På som­ma­ren står dör­rar­na i prin­cip upp­ställ­da he­la ti­den och det springs ut och in. Vi spen­de­rar sto­ra de­lar av da­gar­na på bryg­gan”

för­bud mot mo­tor­bå­tar i den lil­la sjön. På vin­tern fry­ser den och kom­mu­nen plo­gar upp en ba­na för skrid­sko­å­ka­re.

– Jag ha­de ju hört att vå­ra gran­nar åkt skrid­skor på sjön när de var barn men det trod­de jag verk­li­gen ald­rig skul­le bli ak­tu­ellt för oss.

Hu­sets hö­ga pla­ce­ring pre­cis vid sjön kom­bi­ne­rat med al­la sto­ra föns­ter gör att det in­te rå­der nå­gon brist på ljus. Där­för vil­le So­fie ska­pa en mer om­bo­nad käns­la och in­te ha någ­ra vi­ta väg­gar.

– Jag sprang runt här med Far­row & Ball­ny­anskar­tan i tre vec­kor och val­de, skrattar hon. Dess­utom mör­ka­des fisk­benspar­ket­ten på gol­vet ner fle­ra ny­an­ser vid re­no­ve­ring­en.

I sö­ner­nas rum har familjen byggt en av­lång dub­bel­säng för kil­lar­na att klätt­ra upp i. Un­der säng­ar­na har de byggt för­va­ring med Ikea-by­rå­er. Allt har se­dan må­lats i sam­ma färg som väg­gen. På mot­stå­en­de si­da har bar- nen en lång skriv­bords­lös­ning en­ligt sam­ma prin­cip.

I kö­ket har pa­ret ri­tat de tak­häng­da hyl­lor­na själ­va och vil­le ha en tyd­lig re­stau­rang­käns­la i det li­te ovan­ligt for­ma­de kö­ket. De tog fram skur­gol­vet och bygg­de en fast mat­plats­hör­na. För­u­tom re­stau­rang­käns­lan häm­tar So­fie myc­ket inspiration från fa­mil­jens re­sor.

– Min ab­so­lut störs­ta in­red­nings­in­spi­ra­tion får jag på ho­tell. När vi ska re­sa läg­ger jag nog mer än hälf­ten av pla­ne­rings­ti­den på att väl­ja var vi ska bo. Jag äls­kar New York! Jag tyc­ker om hur många oli­ka kul­tu­rer möts där och käns­lan av att allt är tillå­tet, det mås­te in­te va­ra stil­rent. Det är nå­got jag lu­tar mig mot i min in­red­ning ock­så, sä­ger hon. Och till den som vill upp­le­va rik­tigt bra in­red­ning på ho­tell tip­sar So­fie om So­ho House i Ber­lin, Ho­tel Cort i Pal­ma och Cot­ton House Ho­tel i Bar­ce­lo­na.

I var­dags­rum­met står två sof­for från Mio vid en mat­ta från JP Will­borg. Taklam­pan kom­mer från Pholc och golv­lam­pan från Gu­bi. Soff­bor­det är köpt i in­red­nings­bu­tik på Kar­la­vä­gen för många år se­dan.

Den vack­ra vägg­pa­ne­len har familjen lagt till un­der re­no­ve­ring­en. Drink­vag­nen Gar­bo kom­mer från New­port.

I gäst­rum­met ska­par en tapet från Ma­nu­el Ca­no­vas en ro­man­tisk stäm­ning. Över­kast, H& M ho­me. Säng­lam­pa, Lou­is Poul­sen. Sto­len är ar­ve­gods från So­fi­es för­äld­rar.

Bän­ken vid mat­plat­sen är plats­byggd och mat­bor­det kom­mer från Ikea. Tak­lam­pa, Se­kel­skif­tes­bu­ti­ken. Va­sen är ar­ve­gods och bil­der­na på väg­gen är sig­ne­ra­de Jesper Wal­dersten.

Kö­ket familjen byggt kom­mer från Ikea och de tak­häng­da hyl­lor­na är plats­bygg­da. Pall, Ikea. Vinky­lar­na är ar­ve­gods. Vägg­lam­pa, Ör­sjö be­lys­ning.Gjut­järns­gry­tor, Le Creu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.