Hal­lå där!

En läng­tan ef­ter att va­ra mer när­va­ran­de i nu­et led­de till att Ho­pe-grun­da­ren och de­sig­nern Ann Rings­trand bör­ja­de pri­o­ri­te­ra om sin tid och un­der pro­ces­sens gång ska­pa­de ett helt nytt mär­ke.

Plaza Interiör - - Aktuellt - RE­BEC­CA ÖHNFELDT

Ann Rings­trand bör­ja­de fundera kring hur vi kan an­vän­da och på­ver­ka vå­ra sin­nen för att för­ank­ra oss mer i nu­et. En tan­ke­verk­sam­het som så små­ning­om led­de fram till att hon blev in­tres­se­rad av att ut­veck­la dof­ter. Det blev upp­tak­ten till vad som idag är en helt ny kol­lek­tion som just nu be­står av dof­ter, smyc­ken, le­di­ga stu­di­oplagg och ke­ra­mik un­der hen­nes eget namn. Kom doft­in­tres­set från ing­en­stans el­ler ha­de det le­gat och grott ett tag?

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av doft och har ett käns­ligt dofts­in­ne. När jag gick min förs­ta mind­ful­nes­skurs le­ta­de jag ef­ter dof­ter som låg nå­gon­stans mel­lan ete­ris­ka ol­jor och klas­sis­ka par­fy­mer. Men de jag hit­ta­de på mark­na­den var an­ting­en för myc­ket aro­ma­te­ra­pi­dof­ter el­ler så var de rakt ige­nom klas­sis­ka dof­ter. Jag vill ha dof­ter med inspiration från det aro­ma­tis­ka men som pas­sar för per­so­ner som jag själv som le­ver i en mo­dern, ur­ban mil­jö. Jag fick där­för idén om att ska­pa eg­na dof­ter i den gen­ren och be­stäm­de mig för att lä­ra mig om na­tu­ral per­fu­ming på en sko­la i Ka­li­for­ni­en. Du har ta­git fram tre doft­lin­jer med eau de par­fum, doft­ol­jor och doft­ljus. Hur tänk­te du när du tog fram di­na tre oli­ka doft­lin­jer?

– Jag vil­le att dof­ter­na skul­le in­spi­re­ra och stär­ka vå­ra re­la­tio­ner och job­ba­de där­för med tre grund­läg­gan­de re­la­tions­te­man som jag döp­te till Ground, Gat­her och Touch, de namn som dof­ter­na nu har. Un­der ar­be­tets gång vi­su­a­li­se­ra­de jag dem i färg, form, doft och smak. Jag ska­pa­de se­dan kol­lage, pre­cis som när jag de­sig­nar en modekol­lek­tion. Har du lärt dig nå­got spe­ci­ellt un­der ditt ar­be­te med dof­ter, nå­got som du kanske in­te kän­de till från bör­jan?

– Mas­sor, fram­för allt hur svårt det är när jag in­te kän­ner till grund­ma­te­ri­a­len. Men jag vän­de ock­så på si­tu­a­tio­nen och drog nyt­ta av det fak­tum att jag in­te kän­de till någ­ra reg­ler el­ler tra­di­tio­ner, jag var mo­dig i allt från bland­ning­ar till för­pack­ning­en. För­u­tom de tre doft­lin­jer­na in­ne­hål­ler din kol­lek­tion även smyc­ken med ste­nar ut­val­da ef­ter si­na spe­ci­fi­ka egen­ska­per. Be­rät­ta mer.

– Ener­gi­s­te­nar som har tyd­lig kopp­ling till vår pla­nets ur­sprung, i en svensk och mo­dern stil, är mitt sig­num. Jag är fa­sci­ne­rad av ve­ten­ska­pen bakom ste­nar­na mer än det mys­tis­ka. De­sig­nen är in­spi­re­rad av tra­di­tio­nel­la rad­bands­smyc­ken – så kal­la­de ma­las – i kom­bi­na­tion med svensk 60­tals sil­ver­de­sign. Jag bär of­ta hals­band el­ler arm­band som en per­fekt ac­ces­so­ar till en enkla­re top. Din kol­lek­tion in­ne­fat­tar även ke­ra­mik. Hur kom­mer det sig?

– Ke­ra­mi­ken var med re­dan från bör­jan då jag viss­te att jag vil­le de­sig­na dof­ter för rum och in­red­ning. Ett pro­blem jag of­ta upp­levt med ex­klu­si­va doft­ljus var att man in­te vet vad man ska gö­ra med gla­set när in­ne­hål­let har brun­nit upp. Jag vil­le där­för att be­hål­la­ren skul­le gå att åter­an­vän­da. Ke­ra­mik vi­sa­de sig fun­ge­ra per­fekt till bå­de ol­jebrän­na­re och doft­ljus och när lju­set har brun­nit ner kan be­hål­la­ren an­vän­das som kaf­fe­kopp. Lyc­kas du va­ra mer i nu­et nu?

– Jag är bätt­re på att no­te­ra var mi­na tan­kar be­fin­ner sig och för­sö­ker he­la ti­den att med­ve­tet va­ra i nu­et. Jag trä­nar på det var­je dag och vill att det även ska gyn­na min om­giv­ning. Det är fort­fa­ran­de svårt att in­te kän­na press, oav­sett om man tar ris­ker el­ler in­te. Jag på­min­ner mig om att mi­na pro­duk­ter har ta­gits fram med en me­ning och är vik­ti­ga just för de stun­der då jag ham­nar i gam­la va­nor och be­hö­ver verk­tyg för att åter­vän­da till nu­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.