Vir­tu­ell in­red­ning

Pla­za In­te­ri­ör le­der digg rätt gge­nom nä­tets oänd­li­ga in­spi­ra­tions­flö­de­fl och bäs­ta on­li­ne­köp. Hap­py sur­fing!

Plaza Interiör - - Aktuellt -

Mari Strenghielm är sty­lis­ten med det mest idyl­lis­ka skär­gårds­hus från 1884. Här fo­tar hon många av si­na jobb, all­ra helst sty­la­de i na­tur­nä­ra fär­ger och med ma­te­ri­al di­rekt från den kring­lig­gan­de na­tu­ren. Följ för stor diy-inspiration.

Vad hit­tar vi i ditt flö­de?

– En bland­ning av bil­der från mitt liv och från mi­na jobb som in­red­nings­sty­list. Bå­da går li­te hand i hand. Mitt hem är även min stu­dio och jag har näs­tan all­tid nå­gon plåt­ning på gång så här är ett stän­digt ka­os.

Hur skul­le du be­skri­va din Instagram­es­te­tik?

– Gans­ka stil­ren men för­sö­ker all­tid att få in li­te mänsk­lig när­va­ro.

Och din in­red­nings­es­te­tik?

– Jag an­vän­der mig mest av na­tur­li­ga fär­ger och ma­te­ri­al. Myc­ket tyger i oli­ka struk­tu­rer och möns­ter fast i sam­ma färgska­la för att få det hem­trev­ligt. Gil­lar vin­tage.

När får du flest li­kes?

– På in­red­nings­bil­der här hem­i­från med inspiration ef­ter säsong, gär­na med blom­mor på nå­got vis.

Vil­ka bil­der får flest li­kes av dig?

– Går igång på bygg­nads­vård och vack­ra gam­la hus.

Har ditt Ins­ta lett till nå­got ovän­tat?

– Vän­ner för li­vet. Äls­kar den­na ge­ne­rö­sa och po­si­ti­va lil­la värld. Ditt bäs­ta tips för en bra Insta­bild?

– Håll ka­me­ran rakt är num­mer ett. En­kelt men ef­fek­tivt för att ska­pa en bra bild. Plå­ta helst i dags­ljus. Hit­ta din egen stil som känns rätt för just dig och var kon­se­kvent.

Vil­ka är di­na fa­vo­rit­kon­ton?

– @ba­bes_ in_ boy­land för de­ras ma­gis­ka och uni­ka bild­språk, @stiltje. se för in­red­nings­in­spi­ra­tion och så mås­te jag tip­sa om ny­star­ta­de @the­nort­hern­sis­ter­scol­lecti­ve som jag är en del av.

Hur in­le­der du vå­ren?

– På sam­ma sätt som jag av­slu­ta­de hös­ten, med jul­jobb.

VEM Mari Strenghielm NAMN @ma­ri_st­reng­hi­elm AN­TAL FÖL­JA­RE 23 205

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.