MIS­SA IN­TE!

Plaza Interiör - - Influens -

Den ab­so­lut bäs­ta do­ku­men­tä­ren att ström­ma från Net­flix just nu är Jo­an Di­di­on: The cen­ter will not hold. Den de­fi­ni­ti­va Di­di­on-do­ku­men­tä­ren skild­rar fem­tio oer­hört pro­duk­ti­va år av es­sä­er, ro­ma­ner, ma­nus och kri­tik – oum­bär­lig för al­la in­tres­se­ra­de av lit­te­ra­tur. Di­di­on ger oss en in­blick i ett hän­del­se­rikt liv, ned­slag i de år­tion­den hon skri­vit och om be­röm­mel­se och kän­dis­skap: som fes­ter­na med Ja­nis Joplin och Jim Mor­ri­son. Hon ta­lar ock­så om för­lus­ten av ma­ken John och dot­tern Qu­in­ta­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.