Hal­lå där !

Ca­ro­li­ne Ce­der­löf a.k.a. Grant, SS­ve­ri­ges nya poplöf­te nu ak­tu­ellg med ssitt de­bu­tal­bum.

Plaza Interiör - - Influens -

Vad hand­lar ditt de­bu­tal­bum om?

– Det hand­lar om att hit­ta sin iden­ti­tet, er­kän­na si­na käns­lor, väl­ja att le­va, kär­lek såklart. Hur skul­le du be­skri­va din mu­sik?

– Som tras­hig glam-pop med in­flu­en­ser från jazz och Eng­lands 90-tal. Vad vill du sä­ga med den?

– Ge­nom mu­sik be­ar­be­tar jag mi­na tan­kar, upp­le­vel­ser och up­pen­ba­rel­ser. Kanske kän­ner nå­gon igen sig, kanske kan vi star­ta en dis­kus­sion och kanske blir nå­gon be­rörd. En av lå­tar­na är de­di­ke­rad till min pap­pa och det spe­lar egent­li­gen ing­en roll om ing­en an­nan än han för­står. Mu­sik är så bra för att ut­tryc­ka det som är svårt el­ler all­de­les för up­pen­bart. Hur myc­ket ger du av dig själv? – Allt. Din sto­ra inspiration/Di­na störs­ta

in­spi­ra­tö­rer?

– Rent mu­si­ka­liskt in­spi­re­ras jag av till ex­em­pel Édith Pi­af, Ni­na Si­mo­ne, Da­vid Bowie, Björk och PJ Har­vey. An­nars hit­tar jag myc­ket inspiration i film och bild, allt från Da­vid Lynch till Star Wars. Jag mås­te ock­så näm­na min far­mor, även­ty­rers­kan. Kvin­nor­na i mitt liv ger mig myc­ket. Om du var tvung­en att spe­la en en­da låt på re­pe­at, vil­ken skul­le det va­ra? – En­joy the Si­lence av De­pe­che Mode EL­LER Lo­ve Is a Hur­ting Thing av Glo­ria Ann Tay­lor. Var ser vi dig spe­la i vår? – På fes­ti­va­ler­na Whe­re’s The Mu­sic i Norr­kö­ping och By:Larm i Oslo! Vad är den sto­ra dröm­men?

– Sjunga i Royal Al­bert Hall och vin­na minst en Gram­my, helst sam­ma kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.