Chefre­dak­tö­ren har or­det.

Plaza Interiör - - Innehall - MOA SAMU­ELS­SON, chefre­dak­tör

u går vi mot lju­sa­re ti­der. So­len stan­nar kvar allt läng­re och den tan­keluc­ka som for­sat fram ef­ter #me­too-rö­rel­sen har öpp­nat upp bå­de för kon­kre­ta åt­gär­der och för hög­vis av nya glas­ö­gon som ald­rig kom­mer kun­na tas av, kra­schan­de sät­ta sig på el­ler för­träng­an­de glöm­mas bort. Det som lig­ger fram­för oss ser bätt­re ut än det bakom ax­eln – och jag tän­der ett ar­la ste­a­rin­ljus när det fort­fa­ran­de är mörkt ut­an­för fönst­ret, väc­ker den var­ma barn­krop­pen i loft­säng­en och tän­ker pre­cis ex­akt så: Var­je steg fram­åt, hur li­tet det än kan kän­nas i nu­et – blir all­tid en fram­trä­dan­de sträc­ka till slut.

En li­ten tårt­bit in på det nya året bru­kar all­tid mitt hem ha nå­got sorts po­si­tivt och gynn­samt fil­ter över sig. Det är som att vetska­pen om att vin­ter­sol­stån­det pas­se­rat gör att allt blir li­te mer maña­na-skim­ran­de: En bok­hyl­la som ser ut som att den ska ra­sa ihop? Ing­en fa­ra, för ”snart” kom­mer jag att lä­sa på klip­pan vid ha­vet. Bor­de in­te gar­de­ro­ber­na ren­sas? Jo, fast snart ska jag ta tå­get till fjäl­len för att åka längd­ski­dor, och vem vet – kanske blir jag så ro­fylld av all max­ad vin­ter­luft att jag be­slu­tar mig för att be­hål­la al­la plagg jag in­te vill an­vän­da. Just nu. Det är som att det in­te spe­lar nå­gon roll att mi­na tan­kar egent­li­gen in­te är helt för­ank­ra­de i verk­lig­he­ten. När lju­set åter­vän­der blir allt lik­som möj­ligt igen. Hjär­nans kre­a­ti­vi­tet vin­ner och jag på­minns om vik­ten av att tillå­ta sig att vi­su­a­li­se­ra och kän­na starkt in­för stun­der som in­te finns än. Pla­ne­ra för nu­et, men in­te ba­ra be­hö­va upp­le­va just det. Jämt.

I det här num­ret av Pla­za In­te­ri­ör har vi valt ut lampor för al­la di­na rum. Ljus­käg­lor som ra­mar in var­dags­mid­da­gen och helg­fru­kosten. Punkt­mar­ke­ran­de be­lys­ning som hjäl­per till att kom­ma ihåg att vatt­na just den där blom­man el­ler som mar­ke­rar var läx­an helst ska lä­sas. Däm­pad be­lys­ning som gör att du slum­rar skö­na­re i sof­fan och som får dig att tän­ka på det där som du pre­cis har be­stämt dig för att ut­fö­ra, li­te läng­re fram, even­tu­ellt. In­red­ning som li­vet. Och li­vet som in­red­ning.

Trev­lig läs­ning!

”Det är som att det in­te spe­lar nå­gon roll att tan­kar­na egent­li­gen in­te är helt för­ank­ra­de i verk­lig­he­ten.”

Ljuv­ligt mönst­rad tex­til på sid 88. Em­ma Gre­ens har­mo­nis­ka hem, på sid 52. Stil­rent och livs­be­ja­kan­de, på sid 64.

Kre­a­tiv ar­bets­plats, på sid 102.

Må­na­dens tips! En fa­vo­rit bland lamp­ny­he­ter­na är Jens Fa­gers Tip Lamp. Den får gär­na ly­sa upp dot­terns skriv­bord, fast hon näs­tan ald­rig sit­ter just där, Mu­u­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.