Gre­ta Gross­mans by­rå an­sågs va­ra tio år fö­re sin tid och fick nam­net 62 Dres­ser, trots att mö­beln form­gavs 1952.

Den an­sågs va­ra tio år fö­re sin tid och fick nam­net 62 Dres­ser, trots att mö­beln form­gavs 1952. Gre­ta Mag­nus­son Gross­man var en av vå­ra mest ori­gi­nel­la ar­ki­tek­ter – och är så än i dag.

Plaza Interiör - - Innehall - Av EVA MAGNUSZEWSKA

Gre­ta Mag­nus­son Gross­man kun­de det där med att fånga sin tid i tre­di­men­sio­nell form. Ef­ter stu­di­er på Konst­fack, blev hon förs­ta kvin­na att vin­na Hant­verks­för­e­ning­ens mö­bel­täv­ling. Där­ef­ter blev hon di­to att öpp­na bu­tik med egen­de­sig­na­de mö­b­ler. Bu­ti­ken Stu­dio slog upp por­tar­na 1933 på Ös­ter­malm i Stock­holm, sän­de le­ve­ran­ser till Ingrid Berg­man bland an­nat, och ha­de Gre­ta Gar­bo som åter­kom­man­de be­sö­ka­re. Gross­mans stra­ma men färgspra­kan­de in­red­ning fa­sci­ne­ra­de Al­fred No­bel till den grad att han bad hen­ne in­re­da sin sons lyx­vå­ning i sam­ma stads­del.

By­rån Dres­ser 62:s sma­la me­tall­ben med kul­for­ma­de föt­ter var ett ka­rak­te­ris­tiskt drag hos Gross­man. Hon blan­da­de of­ta lyx­ig ame­ri­kansk val­nöt med svart gjut­järn och fö­re­språ­ka­de, tvärte­mot gängse fun­kis­nor­mer, se­naps gu­la och ter­ra­kot­ta fär­ga­de väg­gar. Hen­nes am­bi­tion var att för­bätt­ra trev­na­den i hem­met pre­cis som, ar­gu­men­te­ra­de hon, kvin­nor gjort i al­la ti­der.

”Ing­en ar­ki­tekt bor­de tillå­tas att de­sig­na ett kök, in­nan de har skött ett hus­håll någ­ra må­na­der”, sa hon i en in­ter­vju med Vårt Hem 1935. En­ligt Gross­man själv var ut­ma­ning­en att va­ra kvin­na i en mans­do­mi­ne­rad bransch fram­förallt mo­ti­ve­ran­de. Det tving­a­de hen­ne att he­la ti­den va­ra ste­get fö­re. Och det är väl just där­för som by­rån 62 Dres­ser, form­gi­ven 1952, an­sågs va­ra tio år fö­re sin tid.

By­rå 62 Dres­ser i val­nöt, från 25 595 kr, Gu­bi.

Gre­ta Mag­nus­son Gross­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.