Blic­ka ut­åt och in­spi­re­ras av ny­he­ter in­om mat, re­sor, kul­tur och mode.

Chen Man är pi­on­jä­ren in­om ki­ne­siskt mo­de­fo­to och lan­dets mest fram­gångs­ri­ka bild­ma­ka­re. Hen­nes ut­ställ­ning på Fo­to­gra­fis­ka rym­mer just den hu­mor och iro­ni med vil­ken hon vill ut­ma­na Ki­nas rå­dan­de ord­ning.

Plaza Interiör - - Innehall - Ut­ställ­ning­en CHEN MAN: FEARLESS & FABULOUS på­går till och med 4 mars, Fo­to­gra­fis­ka.

Hon har kal­lats Ki­nas An­nie Lei­bo­vitz, men har ing­et an­nat ge­men­samt med den ame­ri­kans­ka fo­to­gi­gan­ten än att ha por­trät­te­rat så­väl su­per­kän­di­sar som nä­rings­livstop­par och den sto­ra kom­mer­si­el­la fram­gång­en. In­te minst Ri­han­na, Ke­a­nu Re­e­ves och Ni­co­le Kid­man har rest till Ki­na för att bli porträtterade av den ef­ter­trak­ta­de fo­to­gra­fen. Bland be­stäl­lar­na av mo­de­fo­to finns ma­ga­sin som ki­ne­sis­ka Vo­gue, El­le och Har­pers Ba­zaar.

Chen Man är född i Pe­king 1980 och väx­te upp till­sam­mans med den ki­ne­sis­ka mo­desce­nen. I bak­grun­den ex­pan­de­ra­de Ki­nas eko­no­mi och ska­pa­de för­ut­sätt­ning­ar­na för ett sam­häl­le där kon­sum­tion, skön­het och lyx blev nya ide­al. Fearless & fabulous är ti­teln på Fo­to­gra­fis­kas ut­ställ­ning där cu­ra­tor Kai­mei Wang bå­de valt bland hen­nes konst­när­li­ga pro­jekt och kom­mer­si­el­la upp­drag. Ge­men­samt för bäg­ge gen­rer är hård di­gi­tal bild­be­ar­bet­ning som ibland – of­ta lek­fullt och este­tiskt över­ras­kan­de – för­flyt­tar den fär­di­ga bil­den långt från ori­ginal­fo­tot.

Här finns ett hu­mo­ris­tiskt och lätt iro­niskt an­slag. I hen­nes fo­ton syns ett iscen­sät­tan­de av fu­sio­ner mel­lan då och nu, öst och väst, tra­di­tion och för­ny­el­se, där al­la slags nor­mer ifrå­ga­sätts. Än­då kan Chen Mans bil­der även sä­gas pro­ji­ce­ra den högs­ta le­da­ren Xi Jin­pings bild av ki­ne­sisk am­bi­tion.

Chen Man, själv­por­trätt. Long Li­ve the Mot­her­land, 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.