Chefre­dak­tör Moa Samu­els­son tip­sar om böc­ker­na som loc­kar mest just nu.

De öpp­na­de sitt café med am­bi­tio­nen att gö­ra ute­fru­kosten in­ne. Den blev myc­ket mer än så, och nu även en bok.

Plaza Interiör - - Innehall -

Ska­par­na av omått­ligt po­pu­lä­ra café­et Pom & Flo­ra, Anna och Rasmus Ax­els­son, drivs av en vil­ja att lyf­ta den li­te un­dans­kuf­fa­de mor­gon­stun­den till nå­got vär­de­fullt, vil­ket nu även re­sul­te­rat i den re­cept­fyll­da bo­ken Fru­kost he­la da­gen, ut­gi­ven hos Na­tur & Kul­tur. Grat­tis till en fin och in­spi­re­ran­de bok, Anna!

– Tack! Det var ett gi­van­de ar­be­te att tit­ta till­ba­ka på vad vi har ar­be­tat med de se­nas­te åren och vi kom fram till att fånga in män­ni­skor ti­digt på da­gen är, och har va­rit re­dan från bör­jan, vår uni­ka och spe­ci­el­la grej. Vad är mest gi­van­de med att bör­ja sin arbetsdag ar­la ti­digt?

– Att ha stått i kö­ket se­dan halv fem på mor­go­nen, ko­kat grö­ten och äg­gen och sku­rit upp all frukt, och se­dan få gå ut i mat­sa­len, tän­da al­la ste­a­rin­ljus och mö­tas av al­la des­sa män­ni­skor med nytt läpp­stift, job­bout­fi­ten el­ler trä­nings­klä­der­na på. Det är him­la vac­kert. Och vi är så tack­sam­ma över al­la gäs­ter som tar sig till oss för att bör­ja sin dag. Det är de stun­der­na som är vär­da allt hårt ar­be­te. Mor­go­nen som en stär­kan­de ri­tu­al istäl­let för da­gens stress­si­gas­te stund?

– Ja, verk­li­gen. Och det vi strä­va­de ef­ter när vi öpp­na­de Pom och Flo­ra var ock­så en upp­da­te­ring av café­ets sta­tus. För fem år se­dan fanns det in­te så myc­ket av just det på Stock­holms matscen. I Sve­ri­ge är vi väl­digt bra på att ha ett stort och bra ut­bud av kvälls­stäl­len och kro­gar, men en lugn plats för de här dag­li­ga mö­te­na är in­te li­ka van­ligt. I bo­ken skri­ver ni att ” Fru­kost är en käns­la, in­te en tid­punkt på da­gen”. Vad be­ty­der or­det fru­kost för dig?

– En stund då tan­kar­na är li­te fär­re och krop­pen li­te lug­na­re. Med bo­ken vill vi vi­sa att du in­te be­hö­ver äta la­gad mat till lunch – fru­kost­mat fun­kar pre­cis li­ka bra. Många är stres­sa­de och läg­ger myc­ket tid på mid­da­gen och fre­dags­my­set och glöm­mer bort var­da­gen li­te. Där vill vi in­spi­re­ra med lät­ta­re re­cept som gör att du blir mätt och be­lå­ten och sam­ti­digt får i dig en mas­sa nyt­ti­ga sa­ker. Du är en rik­tig mor­gon­män­ni­ska själv?

– För­ut var jag en rik­tig nattugg­la, men jag har fått änd­ra mi­na va­nor. Jag job­bar hell­re någ­ra tim­mar på mor­go­nen när bar­nen so­ver, än någ­ra tim­mar på kväl­len när de är vak­na. Det finns ett spe­ci­ellt ljus och en lätt­nad på mor­go­nen som jag är glad över att jag har lärt kän­na. Just den ti­den på dygnet gör he­la da­gen an­norlun­da.

FRU­KOST HE­LA DA­GEN AV Anna och Rasmus Ax­els­son / NA­TUR & KUL­TUR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.