Min­na Palmqvist är mo­deska­pa­ren som vill väc­ka nya tan­kar med si­na for­mer.

Mo­deska­pa­ren Min­na Palmqvist snubb­la­de un­der sitt ex­a­mens­ar­be­te över någ­ra ord av so­ci­a­lan­tro­po­lo­gen Ma­ry Douglas – de fick hen­ne att fundera.

Plaza Interiör - - Innehall - Text RE­BEC­CA ÖHNFELDT Por­trätt­fo­to MäR­TA THISNER

Vad – Hon sa Ma­ry sä­ger Douglas? att vi al­la har två krop­par; en in­tim kropp som är den fak­tis­ka kropp är den vi vi har, vi­sar den upp vi ut­åt ge­ne­rellt och som hål­ler vi for­mar gans­ka ge­nom pri­vat, val och av en plagg, so­ci­al trä­ning kropp, el­ler som lik­nan­de.

Hur – Jag har bör­ja­de de or­den tän­ka på­ver­kat på att vå­ra dig? och and­ras för­vänt­ning­ar he­la ti­den kroc­kar kr med verk­lig­he­ten och hur på­fres­tan­de och de­struk­tivt det kan bli. Det loc­ka­de fram ett ar­bets­sätt där jag stän­digt tes­tar och ifrå­ga­sät­ter reg­ler, le tips och råd kring nor­mer och skön­het och lik­nan­de. Jag för­stod ock­så att at jag in­te vil­le be­grän­sa mig till plagg, ut­an job­ba mer fritt med form för att un­der­sö­ka un och tes­ta mi­na idéer.

O Och hur spil­ler det över på ditt mo­deska­pan­de?

– Jag hop­pas att min ifrå­ga­sät­tan­de at­ti­tyd till hur klä­der för­hål­ler sig till oli­ka ol krop­par känns och syns i plag­gen. Min pro­cess byg­ger myc­ket på att jag ja snö­ar in på de­tal­jer och frå­gor som jag se­dan job­bar med form­mäs­sigt. Se­dan Se för­sö­ker jag job­ba myc­ket med små de­tal­jer som att all­tid ha re­sår i mid­jan på mi­na byx­or el­ler att öpp­na upp en söm i ett plagg, så att krop­pen som o bär plag­get får va­ra med och for­ma det.

Du har skri­vit att vi stän­digt ja­gar en an­nan kropp än den vi har ef­tersom vi le­ver i ett ka­pi­ta­lis­tiskt sy­stem som tjä­nar peng­ar på att vi in­te får bli för nöj­da. Kan du själv stå emot tryc­ket?

– Nej, in­te bätt­re än nå­gon an­nan. El­ler, vis­sa dagar kan jag få den tan­ken att le­va i mig och jag kan se att det är ett sys­tem­fel bakom hur jag age­rar el­ler kän­ner kring så­dant som be­rör mitt eget ut­se­en­de. And­ra dagar är det fritt fall för käns­lor­na. Jag är ju själv en del av den struk­tur jag ifrå­ga­sät­ter, så det är omöj­ligt att stå helt ut­an­för. Men jag hop­pas starkt att det ska bli an­norlun­da för fram­ti­da ge­ne­ra­tio­ner.

Du ifrå­ga­sät­ter ock­så hur vi för­vän­tas för­änd­ra och upp­da­te­ra oss själ­va var­je säsong. Hur tän­ker du kring sä­songs­het­sen?

– Jag har svårt med sä­song­er, men har ock­så svårt att hit­ta ett sy­stem bort­om det som är för­stå­e­ligt och som fun­ge­rar. Det har gjort att jag länge fo­gat mig ef­ter sy­ste­met med sä­song­er. Det är så många led i pro­duk­tion och för­sälj­ning av klä­der att det är lätt att helt fal­la ur ifall du in­te föl­jer ex­em­pel­vis bu­ti­ker­nas in­köps­föns­ter var­je säsong. Men jag job­bar på att hit­ta en lös­ning som fun­kar för mig – var­ken jag el­ler mil­jön hål­ler för tem­pot vi har nu. ♦

Prov­doc­ka som för­vand­las med hjälp av ta­pet­serar­grup­pen Sväng­en.

Barn­bo­dy från Mi­ni Palmqvist.

Min­na Palmqvist höst/ vin­ter 2015.

Bor: Örns­berg. Fa­milj: Sam­bo, för­äld­rar med nya part­ners, sys­ter och bror med fa­mil­jer. Ak­tu­ell med: T-shirts och bo­dys för barn un­der nam­net Mi­ni Palmqvist. Tit­tar på: Do­ku­men­tä­rer. Lyss­nar på: Hip­hop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.