MA­RIA SOXBO

Plaza Interiör - - Guide -

Ål­der: 40 år. Yr­ke: Fri­lan­san­de jour­na­list, re­dak­tör, brand ma­na­ger och fö­re­lä­sa­re. Dri­ver in­red­nings­blog­gen Hus­lig­he­ter. se se­dan 10 år till­ba­ka.

Fa­milj: Ma­ken Ste­fan och tvil­ling­ar­na Til­da och Al­fred, 5 år (i mars).

Job­bar: I Snic­ke­ri­et, en gam­mal bu­tikslo­kal (och en gång snic­ke­ri) i ett 1930-tals­hus på Bränn­kyr­ka­ga­tan nä­ra Ma­ri­a­tor­get i Stock­holm. Här sit­ter jag till­sam­mans med mi­na Nor­di­na­ry In­flu­encer­s­kol­le­gor Mo­ni­ca Karlste­in/ Hem­ma­fix­blog­gen och He­le­na Lyth/ He­le­na­lyth. se. Vi hyr ock­så ut plat­ser till tre and­ra fri­lan­sa­re in­om in­red­ning, design och so­ci­a­la me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.