Snabbt & säkert

Plaza Interiör - - Influens -

Svens­ka sport­mär­ket Poc är kän­da bå­de in­om vårt al­pi­näls­kan­de land och även in­ter­na­tio­nellt för si­na säk­ra, och väl­digt snyg­ga, hjäl­mar. Med sin to­ta­la de­di­ka­tion för att räd­da liv, så­väl i backen som i cy­kel­tra­fi­ken, har de nu även ut­veck­lat en kläd­kol­lek­tion tänkt att an­vän­das just när du pen­del­cyklar. Regn­jac­kor med en in­byggd mo­bil­fic­ka på ryg­gen möj­lig­gör en ökad syn­lig­het i tra­fi­ken, då du även kan an­slu­ta en ljus­gi­van­de app.p. Jac­kan är gjord i ett lätt­vikts­ma­te­ri­al som är bå­de vin­doch vat­ten­tätt, vil­ket gör at­ttt du slip­per an­län­da till din slut­des­ti­na­tion­tion som en kall och blöt cyk­lan­de pöl. Com­mu­ter wind jac­ket, från 4 000 kr, Poc.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.