Chefre­dak­tö­ren har or­det.

Plaza Interiör - - News - MOA SAMU­ELS­SON, chefre­dak­tör

Den där bil­den av att kry­pa ner i en ny­bäd­dad säng, läg­ga sig stil­la på si­dan och snabbt som­na, tills att du vak­nar av so­lens däm­pa­de per­si­enn­strå­lar. Det är en him­la fin tan­kescen–un­ge­fär som den omen mid­som­ma­raf­tons mid­dag, vac­kert du­kad ut­om­hus el­ler den tänk­ta filmsce­nen där vi ser fram­för oss hur al­la ska klä på sig si­na skid­klä­der och lugnt ge sig ut i skid­bac­kar­na, ut­an att tap­pa bort varand­ra. Det är vack­ra sce­ner vi ska­par oss, mål­bil­der som jag tyc­ker vi ald­rig ska ge upp. Oav­sett hur den verk­li­ga värl­den se­dan be­stäm­mer sig för att upp­fö­ra sig, så är det just tan­ken på det där har­mo­niskt pep­pan­de som gör oss in­spi­re­ra­de till att vil­ja ta oss dit.

Själv så full­kom­ligt dyr­kar jag min säng, häng­er där så of­ta jag ba­ra kom­mer åt. Jag bäd­dar med luf­ti­ga täc­ken och le­na säng­klä­der, men det där med att läg­ga mig lätt med hän­der­na un­der ha­kan och sprint­snabbt dy­ka in i en dröm­värld. Det har nog ald­rig hänt. Jag till­hör ska­ran av dem som är bra på att ta det lugnt, men säm­re på att so­va – och fram­förallt i min säng. Put­ta där­e­mot in mig i ett tåg, en bil, en båt, vad som helst som rör sig fram­åt och jag blir som en över­ma­tad bä­bis – slum­rar in di­rekt. Pla­za In­te­ri­örs säl­ja­re So­fia tänk­te nog stil­la att vi skul­le dis­ku­te­ra sam­ar­be­ten och di­ver­se an­nat så kal­lat jobb­re­la­te­rat un­der vår se­nas­te mö­tes­re­sa till Gö­te­borg, men nej, re­dak­tö­ren sov sött från att tå­get rul­la­de ut från be­tong­en och he­la vägen in till Drott­ning­tor­get. En an­nan ut­märkt fun­ge­ran­de ak­ti­vi­tet för att få tyst på den­na prat­kvarn är att pla­ce­ra mig fram­för val­fri sort av su­per­po­pu­lär tv-se­rie, max 240 se­kun­ders kon­cent­ra­tion se­dan häl­sar jag på herr Blund. El­ler den sta­di­ga förstap­lat­sen se­dan mi­ni­ål­dern: Läs nå­got högt – en halv si­da och jag är helt väck! (Obs, det­ta är in­te all­tid så upp­skat­tat ef­tersom det även fun­ge­rar dag­tid, då nå­gon ska lä­sa upp siff­ror el­ler an­nat se­ri­öst.) Jag tän­ker att det än­då är bra att in­se att vi al­la har vå­ra knep för att lu­ra fram det vi be­hö­ver. Men bil­den av hur vi öns­kar att det skul­le va­ra har ock­så ett vär­de.

I det här num­ret av Pla­za In­te­ri­ör har Jo­se­fin Tol­stoy tol­kat just bil­den av den lug­na mor­go­nen. Jag dras med in i tan­ken och nic­kar till när jag drömskt tit­tar länge på de vack­ra fo­to­gra­fi­er­na. Den stil­la långa mor­gon­stun­den är nå­got jag dock är r väl­digt bra på att fin­nas i även på rik­tigt.

Trev­lig läs­ning och med för­hopp­ning om att ni hit­tar er egen plats där söm­nen kic­kar skönt in, en mjuk säng med tid till att sträc­ka på er länge och en yta till att an­das sy­re­rik uteluft. Nu lad­dar vi för vå­ren!

En äk­ta käm­par­växt, på sid 44. Ljuva, lug­na morg­nar, på sid 106.

De ut­val­da färg- och form­va­len, på sid 94.

Köks­fint och fi­kamy­sigt, my­sigt, på sid 119.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.