Sil­versme­den bakom Ge­org Jen­sens klas­sis­ka kan­na HK – vem var han?

Den dans­ka sil­versme­den Hen­ning Kop­pel skul­le fyllt 100 år i år. Vi tit­tar till­ba­ka på hans ikon Den ha­van­de an­kan.

Plaza Interiör - - News - Av EVA MAGNUSZEWSKA

Hen­ning Kop­pel – vem är det? Det finns de som in­te har en aning om vem den­na dans­ka konst­när och sil­ver­smed med den nu ju­bi­le­ran­de 100-års­da­gen är. Möj­li­gen be­ror det på att det över ho­nom svä­var en au­ra av dyr­bart sil­ver. Sant är att han ska­pat en av de­sign­värl­dens störs­ta klas­si­ker – den buk­tan­de sil­ver­kan­nan som kal­las Den ha­van­de an­kan.

Det var 1948 som Kop­pel form­gav den nu väl­kän­da kan­nan för Ge­org Jen­sen, ock­så han en dansk smed med en fir­ma som lyc­ka­des över­le­va två världs­krig, låg­kon­junk­tu­rer och ett dys­tert 1970-tal då skön­het och vack­ra ting an­sågs va­ra över­flö­digt av många. En te­o­ri är att Ge­org Jen­sens smyc­ken har va­rit och är en stor­säl­ja­re som hål­ler fir­man vid liv. Men en an­nan är al­la de unga och nytän­kan­de form­gi­va­re som Jen­sen en gång knöt till sig – som Kop­pel då, in­te minst.

I dag är Kop­pel en av de mest er­kän­da form­gi­var­na i sin ge­ne­ra­tion, känd för ett fritt tan­ke­sätt som kom­bi­ne­rar funk­tion och skön­het. Hans mju­ka, or­ga­nis­ka sil­hu­et­ter präglas av en en­kel de­sign som in­spi­re­rats av na­tu­ren.

När 2018 nu mar­ke­rar Kop­pels 100-års­dag fi­rar Ge­org Jen­sens an­ri­ka fir­ma det­ta med att hyl­la den fram­lid­na konst­nä­ren ge­nom en hel se­rie fö­re­mål ur hans ar­kiv – fö­re­mål som på­vi­sar hans vi­sio­nä­ra form­språk och vi­su­a­li­se­rar ar­vet från en pi­on­jär in­om skan­di­na­visk mo­der­nism. Kol­lek­tio­nen med kloc­kor, be­stick, va­ser och mer lan­dar i bu­tik nu! Kan­na HK, finns i fle­ra oli­ka ut­fö­ran­den i så­väl po­le­rat stål som sil­ver, från 2 099 kr, Ge­org Jen­sen.

Kop­pel 100 he­ter den nya se­ri­en som ju­bi­le­rar Hen­ning Kop­pels 100-års­dag. Här är hans klas­sis­ka kan­na HK för Ge­org Jen­sen.

Hen­ning Kop­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.