Chefre­dak­tör Moa Samu­els­son tip­sar om böc­ker­na som loc­kar mest just nu.

Med M dh hjälp l av en spa­de dk kan d du f för­änd­ra d värl­den. ld Det D och myc­ket an­nat lär vi oss när för­fat­ta­ren Elin Un­nes por­trät­te­rar 40 av värl­dens bäs­ta, mest in­spi­re­ran­de, od­lan­de stor­he­ter.

Plaza Interiör - - News -

Al­la pro­tes­ter, re­vo­lu­tio­ner och ge­nom­tänk­ta mot­at­tac­ker sker in­te på po­li­tis­ka are­nor el­ler bar­ri­ka­der. I myl­lan – bland spa­dar, frön och långa gräv­nät­ter fro­das och for­mas idéer och tan­kar som får stort in­fly­tan­de på sin sam­tid och fram­ti­den. För­fat­ta­ren Elin Un­nes lyf­ter ge­nom sin nya bok, I odöd­li­ga od­la­res

säll­skap, ut­gi­ven hos Na­tur och Kul­tur, på loc­ket till en värld fylld av per­so­ner som ge­nom sin od­ling starkt på­ver­kat histo­ri­e­skriv­ning­en. Att od­la som pro­test. Var­för vet vi in­te mer om det?

– Ja, det är väl­digt om­väl­van­de när man in­ser att od­lan­det ge­nom histo­ri­ens gång har va­rit en så­dan ak­tiv hand­ling. Och jag har in­te hel­ler fullt ut gjort den kopp­ling­en, trots att det är så jag själv od­lar. Al­la per­so­ner jag skri­ver om i den här bo­ken är eko­lo­gis­ka an­ar­kis­ter. De tar sitt eget an­svar för den eg­na lil­la plät­ten på jor­den. Vad har du lärt dig av att blic­ka bak­åt?

– Att varje in­di­vid kan gö­ra stor skill­nad, även fast det in­te do­ku­men­te­rats så no­ga. Al­la de här od­lar­na har på sitt sätt gjort ett av­tryck och ha­de ett stort in­fly­tan­de över sin sam­tid. Den älds­ta är född år 1098 och den yngs­ta är född år 1984, vil­ket vi­sar att vil­jan till att pro­te­ste­ra med hjälp av en spa­de har fun­nits jämt. För­tryc­ket de gjort mot­stånd mot har bland an­nat va­rit re­li­giöst och sex­u­ellt el­ler så ha­de det va­rit en sam­hälls­för­änd­ring, som in­dust­ri­a­li­se­ring­en. Att få en stark läsupp­le­vel­se av en träd­gårds­bok är in­te så van­ligt?

– Nej, det stäm­mer of­ta. Jag vil­le skri­va en an­to­lo­gi som in­te krä­ver nå­gon för­kun­skap och att man skul­le kun­na lä­sa de rå­dan­de sam­hällsvin­dar­na ge­nom des­sa per­so­ners träd­går­dar. De är al­la en motre­ak­tion mot nå­got som hän­de då. Så många sa­ker som man först tror är ba­ra es­te­tik, träd­gård, ar­ki­tek­tur, in­red­ning – har från bör­jan bott­nat i po­li­tik el­ler fram­fö­ran­det av nya tan­kar. Hur tän­ker du kring ditt av­tryck in­om träd­gårds­gen­ren: Blir det den pas­sio­ne­ra­de histo­rie­be­rät­ta­ren?

– Det är ab­so­lut en del av det, ef­tersom skri­van­det är mitt me­dium. Och hit­tills har jag va­rit bätt­re på det att det än på att od­la. Men jag hop­pas såklart att jag in­te är fär­dig i den ut­veck­ling­en än. Vad vill du ut­fors­ka med ditt od­lan­de?

– Jag är in­te klar än. Det finns en mas­sa sa­ker som jag vill un­der­sö­ka vi­da­re. Konst­nä­ren Ian Ha­mil­ton Fin­lay tog fle­ra år­tion­den på sig att byg­ga sin träd­gård, vil­ket han mo­ti­ve­ra­de med, ”att vis­sa träd­går­dar be­skrivs som till­flyktsor­ter, trots att de är at­tac­ker”. Jag vän­tar fort­fa­ran­de på att byg­ga min egen at­tack­träd­gård.

I ODÖD­LI­GA OD­LA­RES SÄLL­SKAP AV ELIN UN­NES / NA­TUR & KUL­TUR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.