KONSTEN ATT Klä NER

Två­rum­ma­ren i det som må va­ra Gö­te­borgs snirk­li­gas­te se­kel­skif­tes­hus pryd­des av gam­la plast­mat­tor och me­dal­jong­ta­pe­ter in­nan säl­ja­ren Jo­nas och sam­bon Mi­chael flyt­ta­de in och la si­na var­ma re­no­ve­rings­hän­der över lä­gen­he­ten. I dag är dess skrud sti­ligt grå

Plaza Interiör - - News - Fo­to och sty­ling JOHANNA HAGBARD Text CHARLOTTE FREY SVIDéN

Två­rum­ma­ren pryd­des av gam­la plast­mat­tor och me­dal jong ta­pe­ter in­nan Fo­gia-säl­ja­ren Jo­nas och sam­bon Mi­chael flyt­ta­de in och la si­na var­ma re­no­ve­rings hän­der över­lägen­he­ten. Ida gär­des s skrud sti­ligt grå.

Det var en tors­dag kväll för ett och ett halvt år se­dan. Jo­nas och Mi­chael snubb­la­de över en lä­gen­hets­an­nons med vis­ning da­gen ef­ter. Det var en sli­ten tvåa i ett av Gö­te­borgs snirk­li­gas­te se­kel­skif­tes­hus. Pa­ret, som då bod­de i en ny­pro­du­ce­rad lä­gen­het där det in­te ”fanns nå­got att gö­ra” läng­ta­de ef­ter en bo­stad i be­hov av en varm re­no­ve­rings­hand.

– Vi gick dit på fre­da­gen och re­dan sam­ma kväll skrev vi på kö­pe­kon­trak­tet, skrat­tar Jo­nas och fort­sät­ter:

– Nå­gon ha­de va­rit in­ne och hot­tat upp den med plast­mat­tor, me­dal­jong­ta­pe­ter och ett nytt kök på 80-ta­let. Det he­la var en otro­ligt kons­tig mix.

Lä­gen­he­ten må­la­des om och de oli­ka gol­ven revs ut. Till sin för­vå­ning hit­ta­de Jo­nas och Mi­chael vack­ra trä­golv i al­la lä­gen­he­tens rum.

– Vi ha­de re­dan be­ställt nytt golv men vi ring­de till golv­fir­man och frå­ga­de om vi kun­de av­be­stäl­la det och om de kun­de kom­ma och sli­pa ett be­fint­ligt istäl­let. Och det gick bra, be­rät­tar Jo­nas. Pa­ret vän­ta­de dock ett år med att re­no­ve­ra kö­ket.

”I bör­jan vil­le jag hop­pa på al­la nya tren­der och jag hann nog av­ver­ka två till tre sti­lar i mi­na förs­ta bo­en­den men nu har jag verk­li­gen lan­dat”

– Det var som två helt oli­ka lä­gen­he­ter … kö­ket och res­ten. Vå­ra vän­ner som kom på mid­dag åt snabbt upp och sa ”Okej, nu är vi fär­di­ga, nu kan vi gå ut här­i­från!”, skrat­tar Jo­nas.

När det blev dags för re­no­ve­ring av kö­ket var må­let att ska­pa sam­ma käns­la som i res­ten av lä­gen­he­ten samt att få ett mo­dernt kök men med gam­mal­dags käns­la. Längs en av väg­gar­na bygg­des en för­va­rings­vägg al­la de 350 cen­ti­met­rar­na upp till ta­ket.

– Vi får ha en pall för att nå de övers­ta skå­pen men det är det värt att få ha det öp­pet ovan­för ar­bets­bän­ken, be­rät­tar Jo­nas.

Var sak har sin plats i lä­gen­he­ten och Jo­nas be­skri­ver det som en ord­nad stö­kig­het.

– Al­la ytor är re­na, jag tror att det är där­för man tyc­ker det ser så ord­ning­samt ut, skrat­tar Jo­nas. Vi har stö­kigt på vå­ra re­spek­ti­ve stäl­len men ock­så väl­digt or­ga­ni­se­rad för­va­ring.

I sov­rum­met rev pa­ret ut en gam­mal plats­byggd gar­de­rob för att gö­ra plats åt ett vägg­sy­stem från El­fa som

”Min mor­far var otro­ligt kre­a­tiv och duk­tig på att byg­ga sa­ker. Han har sni­dat den lil­la fi­gu­ren som står i en glas­ku­pa i vårt var­dags­rum”

täc­ker he­la väg­gen, så trots att det ba­ra är 50 cm djupt ryms det mesta där. På de öv­re hyl­lor­na står sko­kar­tong­er som Jo­nas spa­rat tyd­ligt märk­ta: ”Glöd­lam­por”, ”Elekt­ro­nik”, ”Plån­böc­ker”.

Jo­nas bör­ja­de job­ba i in­red­nings­bran­schen re­dan när han var 15 år. Då job­ba­de han ex­tra på ett fö­re­tag som sål­de ute­möb­ler. Ef­ter stu­den­ten fick han jobb på mö­bel­ked­jan Svens­ka hem och fick åka på fa­briks­be­sök och mäs­sor runt om i värl­den. För ett år se­dan bör­ja­de han som säl­ja­re, med an­svar för söd­ra Sve­ri­ge, på Fo­gia.

– Jag re­ser myc­ket ef­tersom jag täc­ker ett om­rå­de från

Karl­stad till Mal­mö och Kal­mar. Jag träf­far ar­ki­tek­ter, går på mö­ten för oli­ka pro­jekt, be­sö­ker vår fa­brik, åker på mö­bel­mäs­sor och ar­be­tar med spe­ci­al­be­ställ­ning­ar, be­rät­tar Jo­nas. När han är hem­ma i Gö­te­borg ut­går han ifrån Fo­gia och Atel­jé Lyk­tans nya ge­men­sam­ma showroom som öpp­na­de i Går­da för ett par vec­kor se­dan.

Ef­ter al­la år med ar­bets­da­gar ful­la av in­red­ning har Jo­nas bli­vit stil­sä­ker. Han har märkt vad som kom­mer och går och vad han ald­rig slu­tar tyc­ka om.

– I bör­jan vil­le jag hop­pa på al­la nya tren­der och jag hann nog av­ver­ka två till tre sti­lar i mi­na förs­ta bo­en­den men nu har jag verk­li­gen lan­dat. Jag gil­lar myc­ket trä och en bo­he­misk men sam­ti­digt lyx­ig käns­la, top­pat med små kons­ti­ga gre­jer jag ärvt från släk­ting­ar, be­rät­tar Jo­nas och syf­tar bland an­nat på två fi­gu­rer ska­pa­de av hans far­far och mor­far.

– Min mor­far var otro­ligt kre­a­tiv och duk­tig på att byg­ga sa­ker. Han ska­pa­de bland an­nat helt fan­tas­tis­ka lös­ning­ar i hemmet till min mor­mor som var rull­stols­bu­ren. Han har sni­dat den lil­la fi­gu­ren som står i en glas­ku­pa i vårt var­dags­rum. Min far­far var ke­mi­pro­fes­sor och den lil­la fi­gu­ren i glas­ku­pan bred­vid har han gjort av bly som han fått över från nå­got ex­pe­ri­ment.

Hyl­lor, St­ring. Tav­lan ovan­för dör­ren är ar­ve­gods. Skinn­väs­ka, Mul­ber­ry. Sitt­puff, Fo­gia.

Den run­da spe­geln är köpt på Rum21. Tav­lan är ar­ve­gods. Bord, Tom Dix­on. Vas, Col­ditz. Svar­ta sto­lar, Ton. Trä­stol, Carl Han­sen & Søn.

För­va­ring, Ikea. Glas­ku­por, La­ger­haus. Fi­gu­ren i trä har Jo­nas mor­far täljt och bly­skulp­tu­ren har hans far­far ska­pat. Fo­to­gen­lam­pa, Klong. Bords­lam­pa, Ikea.

Skriv­bord, Ikea. Stol, Ton. Kru­ka, Skul­tuna. Spe­geln är vin­tage. Tav­la, De­se­nio. En hel vägg i sov­rum­met är av­satt till för­va­ring. By­rå, Ikea. Korg, Gra­nit.

Bädd­set, El­los. Säng­lam­pa och by­rå, Ikea.

Sof­fa, Adea. Soff­bord, Asplund. Glas­ku­ben är vin­tage.

Jo­nas har job­bat med in­red­ning he­la sitt yr­kes­liv. Pi­e­de­stal, Stu­dio Mat­ti Carl­son. Äg­get var ett re­a­fynd och glas­flas­kan på gol­vet är vin­tage.

Salt- och pep­par­kvar­nar, Peu­geot. Träskär­brä­dor, Cer­ve­ra.

Kö­ket kom­mer från Picky Living. Fläkt, Fjärås­ku­pan. Spis, Smeg. Vägg­lam­por, Ar­te­mi­de. Hand­tag, Be­slag De­sign.

För­va­ringskru­kor, House Doctor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.