Förstås Falurött

Hen­nes dröm om ett hus med fa­lurö­da pa­ne­ler, en­ku­pigt takte­gel och fi­na ka­mi­ner kom­mer från Vil­helm Mo­bergs väl­kän­da ut­vand­ra­re­pos. Med tra­di­tio­nel­la ma­te­ri­al har in­red­nings­ar­ki­tek­ten Su­san­ne lyc­kats ska­pa sig ett mo­dernt hem med om­bo­nad käns­la.

Plaza Interiör - - News - Fo­to PATRIC JOHANSSON Sty­ling MYRICA BERGQVIST Text CHARLOTTE FREY SVIDéN

Hen­nes dröm om ett hus med fa­lurö­da pa­ne­ler kom­mer från Vil­helm Mo­bergs väl­kän­da ut­vand­ra­re­pos. Med tra­di­tio­nel­la ma­te­ri­al har in­red­nings­ar­ki­tek­ten Su­san­ne lyc­kats ska­pa sig ett mo­dernt hem med om­bo­nad käns­la.

In­red­nings­ar­ki­tek­ten Su­san­ne ha­de länge drömt om att flyt­ta från Stock­holm, att bo ute på lan­det i ett hus hon byggt själv.

– Jag har all­tid haft en för­kär­lek för lant­lig, svensk bygg­nads­tra­di­tion. Jag är in­tres­se­rad av gam­la torp och var­sam re­no­ve­ring och bygg­nads­vård. Dess­utom har jag to­tal­re­no­ve­rat två gam­la ruc­kel till som­mar­stäl­len så jag har en del er­fa­ren­het av de tra­di­tio­nel­la ma­te­ri­a­len, be­rät­tar Su­san­ne som tror att hen­nes fa­sci­na­tion för den gam­la bygg­nads­tra­di­tio­nen ur­sprung­li­gen kom­mer från lit­te­ra­tu­rens värld.

– När jag var li­ten läs­te jag bland an­nat Vil­helm Mo­bergs Ut­vand­rar­se­rie och Ras­kens, och bygg­na­der­na i histo­ri­er­na blev väl­digt cen­tra­la för mig. Jag har all­tid ve­tat att om jag ska byg­ga ett hus så ska det va­ra mo­dernt men med tra­di­tio­nel­la ma­te­ri­al, sä­ger Su­san­ne.

Hon dröm­de om fa­luröd pa­nel, en­ku­pigt takte­gel, kalk­stens­golv, fi­na ka­mi­ner, sto­ra föns­ter och en stom­me helt i trä. Ef­ter att ha ar­be­tat ned sin dröm på pap­per

kom Su­san­ne i kon­takt med ar­ki­tekt Bus­ter De­lin på De­lin Ar­ki­tekt­kon­tor, som över­för­de hen­nes tan­kar och skis­ser till en bygg­nads­rit­ning och även bi­drog med ett an­tal kre­a­ti­va lös­ning­ar.

– Han fö­reslog bland an­nat en gång­bro mel­lan rum­men på över­vå­ning­en, istäl­let för två trap­por som jag tänkt från bör­jan. Dess­utom var det hans för­slag med li­te bätt­re stå­höjd på över­vå­ning­en.

Re­sul­ta­tet blev ett su­per­mo­dernt hus med plat­ta på mark som grund och iso­le­ring av po­ly­u­re­tans­kum.

– Allt har stan­dard­mått och det drar in­te kallt nå­gon­stans. Jag har inga sne­da plan­kor el­ler knar­ran­de golv, kon­sta­te­rar Su­san­ne nöjt.

Tom­ten där huset idag står lig­ger i ett vac­kert Mä­lar­land­skap någ­ra kilo­me­ter från en sjö.

– Det är ett öp­pet land­skap med sto­ra fält, gam­la går­dar och mest löv­träd. Det se­na­re var ett av mi­na kri­te­ri­er när jag le­ta­de tomt. Byn Vig­ge­by har ett ti­o­tal hus­håll och de fles­ta bor här året runt. Det gil­lar jag ock­så. Jag

”Jag har all­tid ve­tat att om jag ska byg­ga ett hus så ska det va­ra mo­dernt men med tra­di­tio­nel­la ma­te­ri­al”

”Det är ett öp­pet land­skap med sto­ra fält, gam­la går­dar och mest löv­träd. Det se­na­re var ett av mi­na kri­te­ri­er när jag le­ta­de tomt”

vil­le kun­na va­ra ifred men än­då in­te helt en­sam, be­rät­tar Su­san­ne som ar­be­tar se­dan tio år som in­red­nings­ar­ki­tekt på Re­ge­rings­kans­li­et i Stock­holm. Det ar­be­tet be­står till stor del av att för­val­ta de lo­ka­ler och den sto­ra mängd in­red­ning som re­dan finns i bygg­na­der­na.

– Vi är ar­bets­plats åt 4 500 per­so­ner och har li­ka många skriv­bord, sto­lar, lam­por … De se­nas­te fem åren har jag in­gått i en pro­jekt­grupp som haft hand om en stor re­no­ve­ring och om­bygg­na­tion. Där har vi av­hand­lat allt som rör lokal­frå­gor – från ser­vice till in­red­ning. Jag är ing­en de­ko­ra­tör ut­an mer en byg­g­in­re­da­re, be­rät­tar Su­san­ne.

För­u­tom ar­be­tet med in­red­ning har Su­san­ne ock­så må­lat he­la sitt liv, men det är först de se­nas­te åren som må­le­ri­et ta­git en stör­re del i hen­nes liv och som hon haft eg­na ut­ställ­ning­ar.

– Jag må­lar flö­dig ak­va­rell och är myc­ket ro­ad av

”Jag må­lar flö­dig ak­va­rell och är myc­ket ro­ad av

hus­for­mer. Jag kan of­ta bör­ja med nå­got helt an­nat men det slu­tar än­då i nå­gon typ av sur­re­a­lis­tisk huskropp”

hus­for­mer. Jag kan of­ta bör­ja med nå­got helt an­nat men det slu­tar än­då i nå­gon typ av sur­re­a­lis­tisk huskropp, skrat­tar Su­san­ne och fort­sät­ter.

– Jag pro­var mig fort­fa­ran­de fram och un­der kon­strun­dan på Fog­dö i maj kom­mer jag att öpp­na upp mitt hem för en ut­ställ­ning.

Ef­tersom Su­san­ne vill ha sin atel­jé som en del av var­da­gen lig­ger den mitt i huset.

– Det är per­fekt. Me­dan jag står och gör en kopp te kan jag gå in och ki­ka på det jag gjort och änd­ra om nå­got in­te blev bra. Det ha­de jag in­te kun­nat gö­ra om jag ha­de be­hövt gå iväg för att kom­ma till atel­jén, så det var själv­klart att den skul­le ha en cen­tral plats i mitt hus.

Tav­la, An­ne Nils­son.

Det var ar­ki­tek­ten Bus­ter De­lin som gav Su­san­ne idén att byg­ga en gång­bro mel­lan rum­men på över­vå­ning­en istäl­let för att ha två trap­por. Säng, Häs­tens. Säng­lam­pa, Lu­ce­plan. Säng­bor­det är Su­san­nes mam­mas gam­la sy­bord.

Hyll­sy­stem, Pel­ly. Hörn­fönst­ret släp­per in myc­ket ljus. Sof­fa, No­rell Mö­bel. Fåtölj, Swe­de­se. Ke­ra­mi­ken i fönst­ret har Su­san­ne köpt av konst­nä­ren Bir­git­ta Jern­ström.

Ç Su­san­ne är in­red­nings­ar­ki­tekt och konst­när. För ett och ett halvt år se­dan bygg­de hon sitt dröm­hus ut­an­för Sträng­näs. Å Ke­ra­mik­ljus­sta­kar­na är köp­ta i Spa­ni­en. å Bord, Ikea. Ka­min, Go­din.

Att Su­san­nes ny­bygg­da hus skul­le få en fa­luröd fa­sad var själv­klart. Sto­lar, Gryt­hyt­tan. Bord, Ikea.

Ç Atel­jén har en cen­tral plats i Su­san­nes hem. Skriv­bords­lam­pa, Luxo. Pal­len är köpt på mu­sei­bu­ti­ken på Lou­i­si­a­na i Dan­mark. å Od­lings­bän­ken har Su­san­ne snick­rat ihop av över­bli­vet bygg­vir­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.