SVAL NORD

Med sva­la färg­to­ner och en nor­disk stil har Ade­li­ne och hen­nes fäst­man Christop­her ska­pat det hem som de trivs bäst i. Runt om i eta­ge­lä­gen­he­ten på 121 kvadrat­me­ter finns dess­utom många vack­ra klas­si­ker ur Svenskt Tenns ar­kiv.

Plaza Interiör - - News - Fo­to PATRIC JOHANSSON Sty­ling MYRICA BERGQVIST Text CHARLOTTE FREY SVIDéN

Med sva­la färg­to­ner och nor­disk stil har Ade­li­ne och fäst­man­nen Christop­her ska­pat det hem som de trivs bäst i. Runt om i eta­ge­lä­gen­he­ten på 121 kvadrat­me­ter finns dess­utom många vack­ra Svenskt Tenn-klas­si­ker.

”’Fan, ka­na­len är in­te igensatt!’ Ef­ter det kom jag i kon­takt med en hant­ver­ka­re, en äld­re man, som bland an­nat byggt Jus­si Björ­lings öpp­na spis. Han skic­ka­de mig en of­fert på skriv­ma­skin”

IA­de­li­ne och Christop­hers lä­gen­het på Ös­ter­malm i Stock­holm är färg­to­ner­na sva­la och sti­len nor­disk. Ade­li­ne har all­tid gil­lat en mi­ni­ma­lis­tisk in­red­ning med myc­ket svart och vitt men fäst­man­nen Christop­her har in­spi­re­rat hen­ne att ta ut sväng­ar­na li­te när det kom­mer till färg. Lä­gen­he­ten lig­ger i två plan där det nedre pla­net be­står av ett luf­tigt kök och ett stort var­dags­rum.

– Min fa­vo­rit­plats i lä­gen­he­ten är ab­so­lut var­dags­rum­met. Den för­ra äga­ren be­rät­ta­de vid över­lå­tel­sen att han trod­de att det fanns en ka­nal till en öp­pen spis och jag ring­de en so­ta­re som kom och kol­la­de. Han lät väl­digt skep­tisk på te­le­fon men jag kom­mer ald­rig att glöm­ma hans ord: ”Fan, ka­na­len är in­te igensatt!” Ef­ter det kom jag i kon­takt med en hant­ver­ka­re, en äld­re man, som bland an­nat byggt Jus­si Björ­lings öpp­na spis. Han skic­ka­de mig en of­fert på skriv­ma­skin, ler Ade­li­ne.

– Nu äls­kar vi verk­li­gen att ku­ra ihop oss i sof­fan och tit­ta på el­den. Jag gil­lar ock­så att vårt var­dags­rum pas­sar li­ka bra för upp­styr­da för­drin­kar som för att äta piz­za på gol­vet.

Runt om på de 121 kvadrat­me­ter­na finns många vack­ra de­tal­jer från Svenskt Tenn, näs­tan al­la har Ade­li­ne fått i pre­sent.

– Där­för har sa­ker där­i­från bli­vit as­so­ci­e­ra­de med vän­ner och kär­lek. När jag tit­tar på ljus­sta­ken Vän­skaps­knu­ten så tän­ker

jag på en fan­tas­tisk fö­del­se­dags­mid­dag med mi­na vän­ner då jag la­ga­de lång­kok. Se­dan tyc­ker jag att de har fan­tas­tiskt fi­na gre­jer och jag gil­lar de­ras histo­ria med po­wer­kvin­nan Estrid Erics­son men ock­så det fak­tum att de ger sto­ra an­slag till forsk­ning, be­rät­tar Ade­li­ne. I hemmet finns en hel del hem­ma­bygg­da lös­ning­ar. – När jag har en vi­sion ge­nom­för jag den di­rekt. Som ex­em­pel­vis när jag fick för mig att jag vil­le ha ett ljust mat­bord med val­nöts­ben. Jag är in­te sär­skilt bra på att lå­ta sa­ker ma­ri­ne­ra ut­an jag ba­ra kör, med va­ri­e­ran­de re­sul­tat. När jag bygg­de bordet sat­te jag ba­ra dit fy­ra ben och det vobb­la­de hur myc­ket som helst. Ef­ter li­te goog­ling in­såg jag att jag be­höv­de ett ”un­der­re­de” och nu är det su­persta­bilt, be­rät­tar Ade­li­ne.

Just nu de­lar hon sin tid mel­lan Stock­holm och Los Ang­e­les där hon har en del job­bupp­drag.

– Jag är bra på att so­va li­te var som helst så jag bru­kar ut­nytt­ja flyg­re­sor­na för li­te egen­tid och sömn. I Los Ang­e­les äls­kar jag väd­ret, val­möj­lig­he­ter­na och det so­ci­a­la. Jag har ald­rig ti­di­ga­re sett mig som vä­der­be­ro­en­de men jag ly­ser verk­li­gen upp av sol och vär­me. När man bol­lar idéer med per­so­ner i USA slip­per man den svens­ka ”men det där går ald­rig”-in­ställ­ning­en, sam­ti­digt som jag har myc­ket mer ge­nu­i­na re­la­tio­ner i Sve­ri­ge. Även om jag in­red­nings­mäs­sigt of­ta kan bli in­spi­re­rad i L. A. tyc­ker jag sam­ti­digt att

många är helt ute och cyklar stil­mäs­sigt. Du kan hälsa på i ett sjukt flå­digt hus där du ser att allt är svin­dyrt men det sak­nar en ge­nu­in käns­la och smak, be­rät­tar Ade­li­ne som för någ­ra år se­dan, ef­ter att hon gjort testet ” Vil­ken ut­bild­ning bör du gå?” på Dagens Ny­he­ters hem­si­da, ham­na­de på Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm.

Ef­ter ut­bild­ning­en följ­de ett jobb som ma­na­ge­ment­kon­sult på McKin­sey & Com­pa­ny, men ba­ra någ­ra få år se­na­re kän­de Ade­li­ne att hon ha­de en allt­för stark ent­re­pre­nö­ri­ell åd­ra för att ar­be­ta en­dast råd­gi­van­de. Ade­li­ne, som all­tid va­rit en foodie, ha­de bör­jat in­tres­se­ra sig för kost­håll­ning och trod­de hårt på den nya kvargtren­den.

– Men kvarg är ju in­te så gott, jag vil­le ska­pa nå­got go­da­re men med rik­tigt bra nä­rings­vär­den. Jag kom i kon­takt med kostråd­gi­va­ren San­na Back­man och hon hop­pa­de på tå­get.

Un­der va­ru­mär­ket Add Ice Cream ska­pa­de en glass med hög pro­te­in­halt och ut­an till­satt soc­ker.

– Vi gjor­de glass på nät­ter­na och kör­de runt och le­ve­re­ra­de på da­gar­na i en skåp­bil från 1999. Folk om­kring mig tyck­te att jag var van­sin­nig … Var­för ge upp en lo­van­de kar­riär för att gö­ra glass? In­nerst in­ne tyck­te jag det var rätt kul att pro­vo­ce­ra ock­så och har verk­li­gen in­sett att fan­cy tit­lar in­te är vik­tigt för mig alls, skrat­tar Ade­li­ne som ny­li­gen sål­de fö­re­ta­get och nu ser fram emot nya ut­ma­ning­ar.

Ade­li­ne och sam­bon Christop­her bor i en eta­ge­vå­ning på 121 kvadrat på Ös­ter­malm.

Sof­fa och golv­lam­pa, Ikea. Mat­ta, The Re­al Rug Com­pa­ny.

By­rån är ar­ve­gods från Ade­li­nes far­mor. Spe­gel, Jo­tex. Smyc­ke­skri­net har Ade­li­ne fått i pre­sent av sin mam­ma.

Taklam­por, Tom Dix­on. Mat­bor­det har Ade­li­ne byggt själv. Sto­lar, Vit­ra. Gar­din, Svenskt Tenn. Ljus­sta­kar, Iit­ta­la. Kök, Ikea. Be­slag, Su­per­front. Kaf­fe­ma­skin, Moc­ca­mas­ter. Vägg­hyl­la, St­ring.

Ç” Jag blev för­äls­kad i en väns sil­kes­mat­ta och vil­le ha en lik­nan­de själv men in­såg snabbt att den var ut­an­för vår bud­get. Men så fick jag lä­ra mig att bam­bu­sil­ke är bil­li­ga­re så den­na kom­mer från The Re­al Rug Com­pa­ny där man kan väl­ja mått och färg...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.