Hal­lå där!

Em­ma Stridh och Ro­bert Wet­te­brandt bakom De­sign­kon­to­ret, spril­lans ny de­signstu­dio som fått en snabb start på kar­riä­ren och re­dan hun­nit sam­ar­be­ta med De­sign­tor­get och Skul­tuna, in­te minst.

Plaza Interiör - - Aktuellt - Fo­to MIKAEL LUNDBLAD Text EVA MAGNUSZEWSKA

Ni grun­da­de De­sign­kon­to­ret re­dan un­der ert and­ra år på Beck­mans De­sign­hög­sko­la. Vad var det som drog er till varand­ra, lik­som gjor­de ert sam­ar­be­te så själv­klart?

– Vi har all­tid bol­lat idéer med varand­ra un­der so­lo­pro­jekt och märk­te snabbt att vi har sam­ma upp­fatt­ning om form­giv­ning. När vi fick chan­sen att ar­be­ta ihop un­der en skol­upp­gift så pas­sa­de vi på. Det vi­sa­de sig fun­ge­ra så pass bra att vi be­stäm­de oss för att fort­sät­ta sam­ar­be­ta även ef­ter vår ut­bild­ning. Och att det fun­ge­rat så bra re­dan från bör­jan be­ror nog på att vi all­tid har en öp­pen di­a­log. Vi har dess­utom gans­ka oli­ka styr­kor och kom­pe­ten­ser, och kom­plet­te­rar varand­ra bå­de i tan­ke- och ar­bets­sätt. Det är helt en­kelt lätt och ro­ligt att ar­be­ta till­sam­mans, ald­rig nå­got krång­el. Ni har fått en snabb start på er kar­riär, bland an­nat hun­nit sam­ar­be­ta med De­sign­tor­get och Eds­byn, samt fått fle­ra ut­mär­kel­ser och Svenskt Tenns de­signsti­pen­di­um. Hur kom­mer det sig, tror ni?

– Vi ri­tar fö­re­mål som är stil­re­na och enk­la med de­tal­jer som vi själ­va gil­lar. In­för de sam­ar­be­ten som vi haft ti­di­ga­re har vi tit­tat på fö­re­ta­gets be­hov och för­sökt hit­ta en luc­ka i de­ras sor­ti­ment, samt ar­be­tat med hel­hets­in­tryc­ket kring varje pro­dukt, för att lät­ta­re kun­na pla­ce­ra den i en stör­re kon­text. När vi job­bar fram vå­ra fö­re­mål och in­red­ning­ar job­bar vi in­led­nings­vis med dem från varsitt håll … och möts se­dan på mit­ten där vi ut­ma­nar och trig­gar varand­ra till att bli bätt­re och tän­ka nytt, dra det ett varv till. Vi täc­ker till­sam­mans upp många de­lar som kan va­ra svårt för en per­son att täc­ka. Vad är ty­piskt er?

– Vår form­fi­lo­so­fi grun­dar sig i en ge­nom­ar­be­tad en­kel­het med stort fo­kus på ma­te­ri­a­let. Ti­digt i skiss­pro­ces­sen job­bar vi som sagt se­pa­rat då vårt form­språk skil­jer sig åt en aning, för att se­dan mö­tas halv­vägs och hit­ta en lös­ning som bå­da tyc­ker känns bra. Ro­bert är mer tek­niskt lagd me­dan Em­ma till­för en mer hant­verks­mäs­sig käns­la till pro­duk­ter­na. Vi hit­tar gär­na inspiration från gam­la ob­jekt, na­tu­ren, ma­te­ri­a­len i sig och från pro­blem som upp­står i var­da­gen. Hur ser er ar­bets­pro­cess ut?

– Vår ar­bets­pro­cess ser in­te all­tid li­ka­dan ut, den va­ri­e­rar li­te från pro­jekt till pro­jekt. Vi kom­mer på så myc­ket idéer vi ba­ra kan till en bör­jan … inga idéer är då­li­ga. Vi skis­sar, gör små mo­del­ler och med ti­den trat­tas idéer­na ner och kvar finns någ­ra få som vi går vi­da­re med. Vi byg­ger skal­mo­del­ler och skis­sar på for­men i stort, gör se­dan mer avan­ce­ra­de mo­del­ler och byg­ger upp for­men i 3D. Mo­del­ler i rätt stor­lek är vik­tigt för att få en upp­fatt­ning om den slut­gil­ti­ga pro­duk­ten. Här spe­lar mil­li­met­rar­na stor roll. Vi job­bar myc­ket med de­tal­jer, att en pro­dukt ska kän­nas bra när man ex­em­pel­vis hål­ler den i han­den, hur en kant ska bry­tas, el­ler hur rund­ning­en på ett hand­tag ska va­ra. Men pa­ral­lellt med den­na ex­akt­het kring de­tal­jer job­bar vi ock­så in­tui­tivt. Känns det bra i ma­gen så är det of­ta rätt. Att tes­ta sig fram och vå­ga li­ta på det är ock­så en stor del av pro­ces­sen.

Av allt ni ska­pat hit­tills, vad är ni mest nöj­da med?

– Vi är mest nöj­da med kru­kan Ör­ta som är ett sam­ar­be­te med De­sign­tor­get. Det var det förs­ta pro­jek­tet vi gjor­de till­sam­mans och som sat­te prä­gel på hur vårt sam­ar­be­te fort­löp­te. Ör­ta är en kru­ka an­pas­sad till färs­ka ör­ter. Den är form­gju­ten i en bei­ge sten­gods­le­ra och har en matt svart gla­syr. Struk­tu­ren på kru­kan fick vi från de well­papp­mo­del­ler som vi gjor­de för att un­der­sö­ka for­men, som vi se­dan val­de att be­hål­la till slut­pro­duk­ten. När vi tog fram Ör­ta märk­te vi hur vik­tigt det är med de­tal­jer­na. Vi val­de att sät­ta på hand­tag på kru­kan för att få en ex­tra funk­tion. Hand­ta­gen tyd­lig­gör bär­bar­he­ten och upp­munt­rar på så sätt an­vän­da­ren att för­flyt­ta si­na färs­ka kryddor mel­lan ex­em­pel­vis kök och mat­bord.

Den sto­ra dröm­men?

– Att ta De­sign­kon­to­ret till näs­ta steg, vil­ket är fler sam­ar­be­ten med fö­re­tag och fler spän­nan­de upp­drag in­om bå­de in­red­ning och pro­dukt- och mö­bel­form­giv­ning.

Var hit­tar vi era sa­ker?

– Ör­ta på De­sign­tor­get, en pro­dukt i Skul­tunas bu­ti­ker som släpps nu un­der vå­ren och på vårt Instagram @de­sign­kon­to­ret!

Ke­ra­mik och glas Ground Set­tings.

Med well­papp­mo­del­ler av kru­kan Ör­ta.

Här bland an­nat för­va­rings­mö­beln No­mad för Eds­byn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.