SOLKLAR

Mimosa, den­na ski­ra kvist med små gu­la blom­mor som ly­ser upp vil­ken bu­kett som helst, är egent­li­gen in­te mimosa. För­vir­ran­de? Läs vi­da­re.

Plaza Interiör - - Aktuellt - FAKTA: MIMOSA (TROLIGTVIS AKACIA) Fo­to MA­LIN CROPPER Text EVA MAGNUSZEWSKA

Kvis­ten med de gu­la små blom­mor­na som du får med dig från bloms­ter­han­deln är för­mod­li­gen in­te mimosa, ut­an den vil­se­le­dan­de li­ka akacia. En äk­ta mimosa, vars släkt­namn är Sen­si­ti­va och be­ty­der ’yt­terst käns­lig’, är så pass käns­lig att dess blad fäl­ler ihop sig om du rör dem. Nam­net mimosa an­vänds of­ta fel­ak­tigt av han­deln om det snar­li­ka Aka­ci­as­läk­tet. En viss aka­ci­a­sort är nästin­till iden­tisk med mimosa, men med en stor skill­nad: aka­ci­ans grö­na blad re­a­ge­rar in­te alls vid be­rö­ring.

Men nu till nå­got mer in­tres­sant. Den 8 mars 1908 dog 129 in­dustri­ar­be­ta­re i en brand i New York me­dan de pro­te­ste­ra­de mot ovär­di­ga ar­bets­vill­kor. Stör­re de­len av dem som gick bort var kvin­nor. Se­dan dess har den 8 mars va­rit en dag tilläg­nad pre­cis al­la bru­dar. Och me­dan den In­ter­na­tio­nel­la kvin­no­da­gen fi­ras på oli­ka sätt i oli­ka län­der, så är det unikt för Ita­li­en att kvin­nor får blom­man mimosa i gå­va.

Idén att as­so­ci­e­ra mimosa till kvin­no­da­gen i Ita­li­en till­skrivs de två ak­ti­vis­ter­na Ri­ta Mon­tag­na­na och Te­re­sa Mat­tei, som vil­le in­fö­ra en blom­ma som sym­bol för da­gen. Va­let föll på mi­mo­san, myc­ket för att det är en av få blom­mor som fak­tiskt blom­mar i bör­jan av mars, men mest på grund av dess sym­bo­lis­ka vär­de. Som Te­re­sa Mat­tei en gång sa: ”Mi­mo­san upp­fat­tas bräck­lig, men har i själ­va ver­ket en stor kraft att kun­na slå rot även i de mest omöj­li­ga ter­räng­er. På så vis re­pre­sen­te­rar mi­mo­san he­la den kamp som kvin­nor har mött un­der årens lopp, för att kun­na va­ra och för­bli pre­cis den per­son de vill va­ra.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.