Vir­tu­ell in­red­ning

Pla­za In­te­ri­ör le­der dig rätt ge­nom nä­tets oänd­li­ga in­spi­ra­tions­flö­de och bäs­ta on­li­ne­köp. Hap­py sur­fing!

Plaza Interiör - - Aktuellt -

28-åri­ge Claes Da­lén läm­na­de fas­tig­hets­mäk­le­ri­et på re­nom­me­ra­de by­rån Alex­an­der White för att helt sat­sa på sin sto­ra pas­sion: in­red­ning. I hans flö­de fin­ner vi fan­tas­tiskt fin så­dan, samt en och an­nan stil­bryt­ning. Vad hit­tar vi i ditt flö­de?

– Bil­der på mi­na pro­jekt och mitt eget hem. I mi­na sto­ri­es får man föl­ja med mig i mitt dag­li­ga ar­be­te. Här de­lar jag of­ta med mig av sa­ker som in­spi­re­rar mig.

Hur skul­le du be­skri­va din Instagram­es­te­tik?

– Ef­tersom jag ba­ra läg­ger upp bil­der från mi­na eg­na in­red­ning­ar så föl­jer mitt flö­de min ge­ne­rel­la es­te­tik.

Okej, så hur skul­le du be­skri­va den?

– Jag är myc­ket för stil­bryt­ning­ar. Det stra­ma mot det eklek­tis­ka, det mo­no­kro­ma mot det färg­star­ka, det skan­di­na­vis­ka mot det in­ter­na­tio­nel­la. Stil­re­na mil­jö­er gör sig of­ta bra på bild, men för mig är det kon­tras­ter­na som lyf­ter en in­te­ri­ör.

När kän­ner du att du ba­ra mås­te läg­ga upp en bild?

– När allt fal­lit på plats i ett pro­jekt jag job­bat med länge kan jag in­te vän­ta med att de­la med mig av re­sul­ta­tet. När får du flest li­kes? – Mitt eget hem har fått väl­digt bra re­spons!

Har ditt Ins­ta lett till nå­got ovän­tat?

– Jag an­vän­der mest Instagram för nö­jes skull, men trots det har det lett till någ­ra väl­digt bra upp­drag.

Ditt bäs­ta tips för en bra Insta­bild?

– Tänk all­tid på lju­set och vå­ga li­ta på din egen stil.

Vil­ka är di­na fa­vo­rit­kon­ton?

– @clae­sjuh­lin för hans kun­skap, in­sik­ter och of­ta in­tres­san­ta anek­do­ter som föl­jer med in­red­nings­bil­der­na han pub­li­ce­rar. @va­si­lan­tona­kis för al­la tid­löst vack­ra ting, män­ni­skor och mil­jö­er han lyf­ter på sitt kon­to.

Vad fång­ar din mo­bil­ka­me­ra i april?

– Na­tu­ren är en stor inspiration för mig och april in­ne­bär att man på rik­tigt kan bör­ja vis­tas ut­om­hus igen, så sä­kert blir det många bil­der på fär­ger och for­mer i na­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.