Tre till mu­sik­må­sten:

Plaza Interiör - - Influens -

SARAH KLANG LO­VE IN THE MILKY WAY

Det är en enormt sorg­lig sam­ling spår och Sarah Klang sjung­er si­na tex­ter på ett sätt som för tan­kar­na till de all­ra mest me­lan­ko­lis­ka country­bal­la­der­na en kan tän­ka sig. Av­ska­lat men sam­ti­digt pam­pigt, och de pam­pi­ga in­sla­gen kom­mer från Sa­ra­hs röst. First Aid Kit-fans bör in­te mis­sa det­ta!

AN­NA VON HAUSSWOLF BICYCLE

An­na von Haus­swolfs fjär­de full­äng­da­re är nå­got all­de­les ex­tra. Sve­ri­ges kans­ke mest egen­sin­ni­ga ar­tist är in­te rädd för att an­vän­da de sto­ra käns­lor­na och lå­ter ljud­bil­den pend­la mel­lan visk­ning­ar och skrik i långa sug­ges­ti­va lå­tar. Emel­lanåt li­te skräm­man­de, oav­bru­tet fa­sci­ne­ran­de.

HYMNER FEAT. ALESSANDRA BICYCLE

En av vå­rens mesta pepp­lå­tar. Hymner är en Stock­holms­ba­se­rad duo med röt­ter i Fin­land och me­lan­ko­li i blo­det. Bicycle fe­a­tu­ring Alessandra är de­ras and­ra sing­el och ett per­fekt ex­em­pel på det ban­det gör bäst – me­lan­ko­lisk mu­sik som går att dan­sa till. Typ som att stam­pa fo­ten och grå­ta på sam­ma gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.