BEN­DER OCA­LA AN­TIK

Plaza Interiör - - Husesyn -

Ben­der Oca­la an­tik är ste­nen som finns med där li­vet hän­der. Ett klas­siskt for­mat fram­ställd med mo­dern till­verk­nings­tek­nik har re­sul­te­rat i en sten som ska­par ytor att upp­le­va bå­de var­dag som fest på. Ste­nen in­bju­der till bar­fo­taspring och som­ri­ga till­ställ­ning­ar på sam­ma sätt som den ut­gör en funk­tio­nell och tå­lig yta att par­ke­ra bi­len på. En marksten för li­vets al­la till­fäl­len.

MARKSTEN FÖR LI­VETS AL­LA TILL­FÄL­LEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.