FANTASTEN

Det är den äk­ta pär­lans fe­mi­ni­na ma­gi som hon äls­kar – och gär­na för­äd­lar i ett smyc­ke i punksnygg stil. De­sig­nern Ma­ria Nils­dot­ter blev be­satt av pär­lor re­dan un­der sin skol­tid och är åter­i­gen ak­tu­ell med en kol­lek­tion där det lil­la un­der­ver­ket är i blic

Plaza Interiör - - Innehåll - Text EVA MAGNUSZEWSKA

Smyc­keska­pa­ren Ma­ria Nils­dot­ter är full­stän­digt för­trol­lad av Sö­der­havs­pär­lans mju­ka skim­mer.

Du äls­kar pär­lor, ska­pa­de av na­tu­ren. Be­rät­ta, vad hän­der med dig när du har en äk­ta pär­la i din hand?

– En pär­la, sär­skilt en na­tur­lig Sö­der­havs­pär­la, har nå­got ma­giskt över sig. De har en skön tyngd och sval­kan­de käns­la. Fär­gen är skim­ran­de och trollsk. Jag blev be­satt av pär­lor un­der min skol­tid på Cen­tral Saint Martins, äls­ka­de att an­vän­da klas­sis­ka pär­lor i nå­got ovän­tat smyc­ke som ex­em­pel­vis ett hals­band for­mat som drakske­lett. Kär­le­ken till pär­lor har hål­lit i sig. Att bä­ra det­ta lil­la na­tur­un­der­verk di­rekt på krop­pen mås­te ju verk­li­gen va­ra nå­got spe­ci­ellt.

– Pär­lan ska­pas i en muss­la som kaps­lar in ex­em­pel­vis ett sand­korn som kom­mit in och re­tar man­teln. Det är där ma­gin upp­står. Det är ju gans­ka overk­ligt hur pär­lan ska­pas och spän­nan­de att tän­ka sig att le­ta ef­ter en na­tur­lig pär­la … en sorts skatt­jakt. Ja, en­ligt an­tik­fi­lo­so­fen Pli­ni­us är pär­lan ”den mest vär­de­ful­la skat­ten i värl­den”. Vad är den för dig?

– För mig är pär­lan som sagt li­te ma­gisk, Jag gil­lar att den känns så fe­mi­nin och klas­sisk, den hål­ler. Men man kan kom­bi­ne­ra den på så spän­nan­de sätt och gö­ra den pun­kig el­ler okon­ven­tio­nell ge­nom de­sig­nen. Du har ny­li­gen ska­pat en hel kol­lek­tion, Ap­hro­di­te, in­spi­re­rad av klas­sis­ka skulp­tu­rer och med gu­din­nor­na Afro­di­te och Ve­nus i cent­rum. Var­för just des­sa två?

– Kol­lek­tio­nen in­spi­re­ra­des av pro­ces­sen att ska­pa och skulp­te­ra na­tur­li­ga ma­te­ri­al, att kar­va fram nå­got ur en mas­sa. Det vack­ra i nå­got halv­fär­digt, där det råa ma­te­ri­a­let syns och man kän­ner hant­ver­ket. Jag tit­ta­de på klas­sis­ka skulp­tu­rer, tra­si­ga skulp­tu­rer och gips­mo­del­ler, där fanns många kvinn­li­ga for­mer och gu­din­nor som inspirerade mig. Jag val­de Ve­nus och Afro­di­te för de sym­bo­li­se­rar kär­le­ken och den sen­su­el­la, fe­mi­ni­na kraf­ten. De är även för­knip­pa­de med ha­vet och snäc­kor vil­ket ock­så är en del av kol­lek­tio­nen. Om du ba­ra fick le­va med ett av di­na smyc­ken för res­ten av ditt liv, vil­ket skul­le det va­ra?

– Det är omöj­ligt att väl­ja! Jag har en in­di­an­ring från San­ta Fé som jag äls­kar, min förs­ta klo­ring som jag gjor­de i sko­lan, ett arm­band jag fått av min far­mor, hals­band som mi­na barn gjort och min för­lov­nings­ring. Vad in­spi­re­rar all­ra mest?

– Be­rät­tel­ser, fik­tion el­ler verk­lig­het. Att hit­ta nå­got man kan byg­ga en värld kring i sin fan­ta­si. Det kan va­ra vad som helst, bok, mål­ning el­ler mu­sik. Ett livs­mot­to du åter­kom­mer till?

– När­va­ro.

Ål­der: 36 år. Bor: I Stock­holm. Ak­tu­ell med: Kol­lek­tio­ner­na Ap­hro­di­te och Mid­sum­mer samt en ex­klu­siv li­ten kol­lek­tion i sam­ar­be­te med Jesper Wal­dersten och in­spi­re­rad av hans nya form­språk till barn­boks­klas­si­kern Brö­der­na Le­jon­hjär­ta. Skis­sar på: Ny...

Jesper Wal­derstens ny­tolk­ning av Brö­der­na Le­jon­hjär­ta- dra­ken Kat­la inspirerade Ma­ria till bland an­nat des­sa okon­ven­tio­nel­la pär­lör­häng­en.

Ör­häng­en Ve­nus ur Ma­ri­as se­nas­te kol­lek­tion Ap­hro­di­te, 2 695 kr/styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.