MED NA­TU­REN IN­På KNU­TEN

Dopp i ha­vet, pro­me­na­der, ka­jak­padd­ling och häng med fa­mil­jen – så fyl­ler fa­mil­jen Michel­sen si­na som­mar­da­gar i skär­går­den. På en riv­ningstomt har de byggt sitt dröm­hus i nor­diskt av­ska­lad stil. Här blir na­tu­ren en del av in­red­ning­en ge­nom sto­ra föns­ter i

Plaza Interiör - - Innehåll - Fo­to LI­NA EIDENBERG ADAMO Sty­ling ISABELLE OLANDER Text MA­LIN HEFVELIN

Dopp i ha­vet, pro­me­na­der, ka­jak­padd­ling och häng med fa­mil­jen – så fyl­ler fa­mil­jen Michel­sen si­na som­mar­da­gar i skär­går­den. På en riv­ningstomt har de byggt sitt dröm­hus i nor­disk stil. Här blir na­tu­ren en del av in­red­ning­en ge­nom sto­ra föns­ter i al­la rikt­ning­ar.

Det var mer än fem år se­dan Öy­vind och Eva köp­te tom­ten i Norr­täl­je skär­gård, men först för­ra året stod det nya hu­set på plats, klart för in­flytt­ning.

– Vi ha­de le­tat länge ef­ter en tomt vid ha­vet och hit­ta­de till slut en som pas­sa­de oss. Här fanns bå­de sko­gen och skär­går­den in­på knu­ten, med lämp­ligt av­stånd från stan och det var en plats där bar­nen ha­de möj­lig­het att hit­ta kom­pi­sar, be­rät­tar Öy­vind.

Det var främst den sto­ra tom­ten med sin långa sjö­lin­je och många klip­por som de föll för. Då stod där ett gam­malt ut­tjänt hus som först fick ri­vas. Det fak­tum att de re­dan ha­de ett som­mar­hus gjor­de ock­så att byg­get drog ut på ti­den.

– Det var vik­tigt för oss att det in­te skul­le se ut som en li­ten villa, vi vil­le ha den där som­mar­hus­käns­lan med allt vad det in­ne­bär. Ef­ter en del le­tan­de fast­na­de vi för hus­till­ver­ka­ren Som­mar­nö­jen. De har ock­så in­spi­re­rat oss en hel del vad gäl­ler in­red­ning­en i hu­set.

Till ex­em­pel är al­la väg­gar täck­ta med stå­en­de trä­pa­nel, nå­got som ger en en­kel och stil­ren upp­le­vel­se. Sam­ti­digt har hu­set al­la be­kväm­lig­he­ter man kan öns­ka.

Öy­vind be­rät­tar att han all­tid drömt om att kun­na vak­na och se ha­vet från säng­en. Det kan han änt­li­gen gö­ra nu, tack va­re sto­ra föns­ter från golv till tak.

”Här har vi fram­för allt en käns­la av lugn, nå­got som vi bäg­ge upp­skat­tar”

– Vi är ex­tra nöj­da med de sto­ra glas­par­ti­er­na som ger fin sjö­ut­sikt från al­la rum, tack va­re hu­sets pla­ce­ring. Man ser ut åt al­la håll och kan all­tid hål­la koll på var bar­nen be­fin­ner sig. Det är näs­tan som att sit­ta ute i na­tu­ren!

Plan­lös­ning­en är öp­pen och säll­skapsy­tor med kök, mat­bord och var­dags­rum är centralt pla­ce­ra­de i hu­set. Hu­set har fle­ra dör­rar ut till tom­ten, bland an­nat kan he­la glas­par­ti­et i var­dags­rum och kök öpp­nas upp mot al­ta­nen och ha­vet. Väs­terut finns ock­så en dörr­öpp­ning, där ska en per­go­la med se­gel­tak så små­ning­om byg­gas.

Ef­tersom det är ett som­mar­hus och nyc­kelor­det för till­va­ron här är av­kopp­ling, så vil­le de att hu­set skul­le va­ra så un­der­hålls­fritt som möj­ligt. De val­de där­för tjär­vitri­ol som fa­sad­färg och lå­ter te­ak­möb­ler­na ut­om­hus få skö­ta sig själ­va och grå­na med ti­den. På na­turtom­ten pla­ne­rar de att an­läg­ga en gräs­mat­ta så små­ning­om, men det kom­mer in­te att bli nå­gon träd­gård med blom­mor och frukt­träd att ta­la om.

– Vi vill att även tom­ten ska va­ra så un­der­hålls­fri som möj­ligt.

En gräs­mat­ta att klip­pa då och då är pre­cis la­gom myc­ket att skö­ta! Kon­tras­ten från vil­lan i Jär­fäl­la där de hu­se­rar till var­dags är stor. – Här har vi fram­för allt en käns­la av lugn, nå­got som vi bäg­ge upp­skat­tar, för­kla­rar Öy­vind.

Bar­nen har ett ge­men­samt rum, en med­ve­ten tan­ke för att yt­ter­li­ga­re ska­pa en kon­trast från hem­ma.

– Jag minns när jag själv var li­ten och de­la­de rum med mi­na sys­kon. Då kun­de vi lig­ga där till långt in på nat­ten och pra­ta om oli­ka sa­ker som hänt, och det tyc­ker jag var här­ligt, be­rät­tar Öy­vind.

Öy­vind och Eva fö­re­drar enk­la na­tur­fär­ger och vill att hem­met ska kän­nas ljust, öp­pet och väl­kom­nan­de. In­red­ning­en går till stor del i na­tur­ma­te­ri­al. Ut­tryck som klas­siskt, spar­sma­kat och nor­diskt sät­ter to­nen i det 90 kvadrat­me­ter sto­ra skär­gårds­hu­set.

Fa­mil­jen fyl­ler som­mar­da­gar­na på lan­det med skönt ute­liv. Öy­vind tar gär­na en spring­tur el­ler ger sig ut en sväng med ka­ja­ken re­dan in­nan fa­mil­jen vak­nat. Fru­kosten avnju­ter de på sin sto­ra al­tan om väd­ret tillå­ter. Se­dan kan det bli bad, båt­tu­rer el­ler pro­me­na­der i om­giv­ning­ar­na. Här finns of­ta nå­got pro­jekt att ar­be­ta på till­sam­mans, just nu på­går byg­get av ett trädäck som ska kny­ta ihop hu­set med en gäst­stu­ga.

– Fi­ka på klip­por­na är en gi­ven ef­ter­mid­dags­syss­la, och på kväl­lar­na kopp­lar vi av med att lä­sa el­ler kanske spe­la spel till­sam­mans.

”Det var vik­tigt för oss att det in­te skul­le se ut som en li­ten villa, vi vil­le ha den där som­mar­hus­käns­lan

med allt vad det in­ne­bär”

Öy­vind och Eva val­de att byg­ga sitt hus i mo­dern stil med al­la be­kväm­lig­he­ter, men än­då med en rik­tig som­mar­hus­käns­la.

Även från disk­bän­ken har man fin ut­sikt. Glas, Ikea 365+, mor­tel, ar­ve­gods. Mjölk­kan­nan är ett lop­pis­fynd. Kru­kor, Db­kd, skär­brä­da, Mu­ubs, korg, Dixie. Köks­red­skap i trä, Ma­lai­ka Cot­ton. Tvål, Sa­po­ni/ Pa­ni­er des Sens.

Öy­vind har all­tid drömt om att vak­na på mor­go­nen och se ha­vet från säng­en. Det kan han nu.

Ç Al­la hu­sets in­ner­väg­gar är täck­ta med stå­en­de trä­pa­nel och gol­vet är Dala­flo­da vit­vax­ad fu­ru.å Små­va­ser från bland an­nat Ikea och Lind­form ger skön som­mar­käns­la.

Ç Fa­sa­den är be­hand­lad med tjär­vitri­ol och te­ak­möb­ler­na får skö­ta sig själ­va och grå­na med ti­den för ett en­kelt un­der­håll. Duk, Fin­lay­son.

Ç Säng­lam­por Montre­al från Mio, tav­lor pri­va­ta. Plats­bygg­da gar­de­ro­ber på varsin si­da om säng­en för op­ti­mal för­va­ring.å Bänk­ski­va och bad­rums­skåp, Som­mar­nö­jen, hand­fat Ve­ro, Dura­vit. Washo­lo­gi Har­mo­ni, tvål, Sa­pon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.