EN STILL­SAMT BLå BAS

I hu­set där de kun­de ”flyt­ta rakt in” bör­ja­de pa­ret plöts­ligt ri­va väg­gar. Och byg­ga väg­gar. Det kli­a­de i fa­mil­jen Syl­vans fing­rar ef­ter att ska­pa sitt eget. Re­sul­ta­tet är ett hem med fa­vo­rit­fär­gen blå i ba­sen och lek­full­het i top­pen.

Plaza Interiör - - Innehåll - Fo­to JO­NAS GUSTAVS­SON Sty­ling och text CHAR­LOT­TE FREY SVIDéN

I hu­set där de kun­de ”flyt­ta rakt in” bör­ja­de pa­ret plöts­ligt ri­va väg­gar. Och byg­ga väg­gar. Det kli­a­de i fa­mil­jen Syl­vans fing­rar ef­ter att ska­pa sitt eget. Re­sul­ta­tet är ett hem med fa­vo­rit­fär­gen blå i ba­sen.

Det gick snabbt när fa­mil­jen Syl­van flyt­ta­de in i hu­set i Älv­sjö ut­an­för Stock­holm 2009.

– Vi kol­la­de på hus un­der två hel­ger men re­dan ef­ter and­ra hel­gen med bi­len full av pro­spekt från he­la stan trött­na­de jag full­stän­digt och sa ”Nu tar vi ett av dem ba­ra!” och så slog vi till på hu­set i Her­räng­en där vi kän­de att vi kun­de flytt rakt in, be­rät­tar An­na.

Men i det där hu­set där de kun­de ”flyt­ta rakt in” bör­ja­de pa­ret plöts­ligt ri­va väg­gar. Och byg­ga väg­gar. Det kli­a­de i fing­rar­na ef­ter att ska­pa sitt eget.

– Vi gjor­de ock­så klas­si­kern ”må­la allt vitt som en grund”. Det är verk­li­gen den säms­ta idén nå­gon­sin! Det är som att ba­ra kö­pa ba­na­ner … hur här­lig blir den frukt­skå­len? Allt vi gjort se­dan dess är att må­la om. I prin­cip al­la rum fak­tiskt, be­rät­tar An­na.

Fa­mil­jen plats­bygg­de en gar­de­rob i för­äld­ra­sov­rum­met och bygg­de om hu­sets trap­pa. När de flyt­tat in upp­täck­te de dess­utom att hu­set in­te alls var om­gi­vet av en gräs­mat­ta ut­an en mosså­ker.

– Vi bygg­de värl­dens störs­ta trätrall runt he­la hu­set med min mans be­stäm­da åsikt att ”man kan ald­rig ha för stor ute­plats” som led­stjär­na och ef­ter det be­käm­pa­de han mos­san i gräs­mat­tan med en ma­rinkårs­sol­dats ihär­dig­het, sä­ger An­na.

För två år se­dan gjor­de fa­mil­jen ock­så en till­bygg­nad på 28 kvadrat­me­ter som gjor­de plats åt en tvätt­stu­ga och ett nytt för­äld­ra­sov­rum.

– Samt yt­ter­li­ga­re en ute­plats, skrat­tar An­na men kon­sta­te­rar sam­ti­digt att det verk­li­gen in­te bär hen­ne emot.

– Jag äls­kar sär­skilt vår ute­plats un­der tak där vi

nju­ter av de där få var­ma som­mar­kväl­lar­na. Sit­ta ute sent, kän­na dof­ten av mygg­ljus, få läg­ga en filt över ax­lar­na och in­se att kloc­kan näs­tan är mid­natt.

Ef­ter al­la år med re­no­ve­ring­en är dock An­nas spon­ta­na svar på frå­gan om en fa­vo­rit­plats tvätt­stu­gan.

– Fast med det sva­ret upp­levs man kanske som kons­tig? Men jag äls­kar den! Det luk­tar all­tid gott och jag bru­kar ta li­te egen­tid och ringa en kom­pis när jag står där. Ef­ter att ha haft kom­bi­ne­rad tvätt­verk­sam­het med fa­mil­je­bad­rum i så många år äls­kar jag funk­tio­nen med en se­pa­rat tvätt­stu­ga. Ett rik­tigt I-lands­pro­blem, jag vet, men över­ful­la tvätt­kor­gar, tum­lar­damm och vikt tvätt som ald­rig hit­tar vägen till re­spek­ti­ve gar­de­rob kan verk­li­gen gna­ga hål i en men­tal ba­lans, för­kla­rar An­na som ock­så kon­sta­te­rar att även var­dags­rum­met har en sär­skild plats i hen­nes hjär­ta.

– Det är det en­da rum­met som verk­li­gen speg­lar hu­sets byggår. De sto­ra te­ak­fönst­ren ger ett enormt ljusin­släpp och man får vatt­na var­je dag på som­ma­ren. Det har ta­git tid att hit­ta blom­mor som trivs här.

An­na har job­bat i in­red­nings­bran­schen i många år, på Ord­ning & Re­da, Book­bin­ders och som vd på Skogs­berg & Smart. Se­dan 2014 dri­ver hon mär­ket Mrs Mig­het­to

”Vi bygg­de värl­dens störs­ta trätrall runt he­la hu­set med min mans be­stäm­da åsikt att ’ man kan ald­rig ha för stor ute­plats’ som led­stjär­na”

till­sam­mans med Ma­lin Mig­het­to, och hös­ten 2016 kon­sta­te­ra­de de att det in­te läng­re gick att kom­bi­ne­ra två jobb.

– Det var ett svårt be­slut att sat­sa heltid på Mrs Mig­het­to. Jag vil­le verk­li­gen in­te släp­pa ta­get om mitt gam­la jobb, jag äls­ka­de det. Vi för­sök­te länge hål­la fast vid vå­ra ”van­li­ga liv” och kö­ra Mrs Mig­het­to som en hob­by, såsom golf el­ler nå­gon an­nan tidskrä­van­de fri­tids­ak­ti­vi­tet. Men till slut blev det ohållbart och vi var tvung­na att väl­ja, be­rät­tar An­na.

Fö­re­ta­get Mrs Mig­het­to star­ta­de som en för­äls­kel­se. An­na fick se Mal­ins mål­ning­ar och till­sam­mans bör­ja­de de byg­ga kon­cep­tet och fö­re­ta­get.

– Ju mer vi pra­ta­de om det, desto mer tänk­te vi på det och till slut blir det omöj­ligt att låt bli, be­rät­tar An­na.

Un­der åren har de ska­pat så­väl många eg­na pro­duk­ter som upp­skat­ta­de sa­m­ar­be­ten med ex­em­pel­vis Pret­ty­pegs och Dock a Tot. I vå­ras lan­se­ra­de de upp­märk­sam­ma­de postern Miss Del­la, ett väl­gö­ren­hets­pro­jekt som hit­tills sam­lat in över 35 000 kro­nor till Hjärn­fon­den. Ny­li­gen lan­se­ra­des ock­så ett glo­balt de­sign­sam­ar­be­te med H&M; en kol­lek­tion be­bis- och barn­klä­der med Mrs Mig­het­tos fi­gu­rer och möns­ter.

Fa­mil­jen Syl­van i sitt fun­kishus från 1948.

Pi­a­not ingick i hus­kö­pet. Fri­hets­gu­din­nan är köpt i en sou­ve­nir­bu­tik i New York. Kak­tus, Ikea. Ekor­re, Qu­ail. Bords­lam­pa, K- Fab. Få­geln är köpt på lop­pis. Tav­la av Nan­na van Ber­le­kom.

Tav­la Sur­round your­selfwith tacos, De­se­nio. Tav­la med ögon, Won­der­wall. Ljuslam­pett, Mio. Vägg­vas, Qu­ail. Miss Ru­by- Li och Miss El­ba är mo­tiv från Mrs Mig­het­to. Kloc­ka, House Doctor. Post­rar­na med An­ton Cor­bijn- och Helena Blomqvist- mo­tiv är köp­ta på Fo­to­gra­fis­ka. Taklam­pa, De­sign House Stock­holm. Bor­det är ett om­lac­ke­rat Ike­a­bord. Sto­lar, Tho­net och Hans J Weg­ner. Grön kru­ka, Vin­tage­fa­bri­ken. Mat­ta, Ikea.

Skriv­bor­det är ett hem­ma­byg­ge. Sto­len och skriv­bords­lam­pan kom­mer från Ikea. Penn­stäl­let och bädd­se­tet kom­mer från H& M Ho­me. Mat­ta, In­dis­ka. Säng­him­mel, Nu­me­ro74. Mr Bill är ett Mrs Mig­het­to- mo­tiv. Säng­ga­veln kom­mer från ett sam­ar­be­te mel­lan Mrs Mig­het­to och Pret­ty­pegs. Tak­lam­pan har köpts på lop­pis och ” klätts av”.

Hyl­lor­na är köp­ta på ett bygg­va­ru­hus. Trä­hand och ru­tig lå­da, Hay. Svam­par, Pan­du­ro. Carpe that fuc­king diem- tav­lan har An­na gjort själv. Ugg­lan är köpt på lop­pis. Eif­fel­tor­net är köpt i en sou­ve­nir­bu­tik i Pa­ris. Tid­skrifts­sam­la­re, Gra­nit. Lampa, Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.