Låt tan­kar­na virv­la i egen takt

Plaza Interiör - - Välkommen -

Just i det­ta nu är det en var­dags­tis­dag och he­la 27 gra­der varmt och so­ligt ut­om­hus. På re­dak­tio­nen sit­ter vi vid vå­ra skriv­bord och fi­lar på de sista ru­bri­ker­na, fun­de­rar på vil­ken färg vår log­ga Pla­za In­te­ri­ör ska prydas av på det­ta om­slag och korr­lä­ser tex­ter. Jag skri­ver ihop den­na text, ef­tersom det­ta nummer all­de­les snart ska gå till tryck.

I vå­ra hu­vu­den är vi al­la nå­gon an­nan­stans. Kon­cent­ra­tion fun­ge­rar bäst när de­lar av hjär­nan får flö­da fritt, in­te stäng­as in pre­cis där den bor­de va­ra. Och vad vill jag då sä­ga med det­ta? Jo, är det in­te pre­cis det som är som­ma­rens ab­so­lut bäs­ta egen­skap? Att det är en zon av att släp­pa, skip­pa och strun­ta i. Lå­ta tan­kar­na va­ra li­te la­gom oform­li­ga, se­ga och sam­ti­digt så när­va­ran­de i nu­et.

Min buc­ket­list in­för som­ma­ren är käns­lo­styrd: Jag vill som­na på klip­pan som ger den per­fek­ta vär­men och rund­ning­en för ryg­gen, upp­skat­ta me­lan­kolin från reg­net och in­spi­ra­tio­nen från ha­vet. Pep­pas av luf­ten som kon­stant in­tas ut­om­hus och sö­vas av lug­net som bil­das av att gå upp ti­digt och se­dan till­ba­ka ner i säng­en och so­va fram tills kloc­kan är ef­ter­mid­dag. Tänk vad här­ligt det är att vi är så oli­ka. Vis­sa vill verk­li­gen upp­le­va en sär­skild plats el­ler res­mål, och för and­ra är höj­den av av­bock­ning på vill-gö­ra-lis­tan att änt­li­gen ha lyc­kats gril­la den per­fekt so­ti­ga majskol­ven. Att upp­le­va ge­nom en fo­to­lins, tan­kar, käns­lor el­ler luk­ter. Olik­he­tens val­möj­lig­he­ter. Fint på al­la sätt! I det här num­ret av Pla­za In­te­ri­ör har vi listat ut­val­da smult­ron­stäl­len från norr till sö­der. Själv vill jag gär­na be­sö­ka ett hand­tryc­ke­ri i Jämt­land, fyn­da se­cond hand i Stock­holm och länge cyk­la längs Ölands kalk­stens­brott.

För­u­tom någ­ra väl ut­val­da ut­flyk­ter kom­mer ni att hit­ta mig sit­tan­des vid sol­ned­gång­en i Her­räng med min som­mar­kol­lek­tiv vän Ellinor. Med hjälp av varsin 99-kro­nors sol­stol veck­lar vi ut vin­ter­sjä­lar­na fram­för ha­vet och sit­ter i tyst­nad fram­för det ro­sa lju­sets ned­stig­ning. En mål­bild som tar oss ge­nom kal­la morg­nar, var­dags­tum­lan­de tan­kar och mör­ka feb­ru­a­ri­ef­ter­mid­da­gar. Igen och igen.

Och i och med det­ta vill jag öns­ka er en trev­lig läs­ning och ge en stil­la upp­ma­ning till att för­sö­ka gö­ra pre­cis det där som får er att läng­ta ef­ter att få upp­le­va just sam­ma sak en gång till.

Trev­lig som­mar!

”Är in­te det som­ma­rens bäs­ta

egen­skap? Att det är en zon av att släp­pa, skip­pa och strun­ta i”

Still­sam­ma to­ner, på si­dan 62. Här­ligt mo­der­na bad­rum, på si­dan 98. Häl­sa på hos ke­ra­mi­kern, på si­dan 106.

Stads­lä­gen­het med sport­fo­kus, på si­dan 74.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.