Ö-LIV MITT I STAN

Plaza Interiör - - Innehåll - Sty­ling MYRICA BERGQVIST Text MALIN HEFVELIN

Stil­ful­la kvadrat­met­rar an­vän­da på smar­tas­te sätt, samt triv­samt och helt en­kelt per­fekt, en­ligt fa­mil­jen. Sam­ti­digt fyllt med ener­gi i form av bar­nen och de­ras kom­pi­sar som kom­mer och går som de vill. Så är li­vet hos Åsa och To­mas på Sto­ra Es­sing­en.

Stil­ful­la kvadrat­met­rar an­vän­da på smar­tas­te sätt, samt triv­samt och helt en­kelt per­fekt, en­ligt fa­mil­jen. Sam­ti­digt fyllt med ener­gi i form av bar­nen och de­ras kom­pi­sar som kom­mer och går som de vill. Så är li­vet hos Åsa och To­mas på Sto­ra Es­sing­en – fun­kis­pa­ra­di­set strax ut­an­för Stock­holms in­nerstad.

Åsas och To­mas liv på Sto­ra Es­sing­en bör­ja­de med en för­lo­rad bud­giv­ning, men slu­ta­de än­då lyck­ligt då mäk­la­ren sål­de dem sin egen lä­gen­het i stäl­let. Se­dan dess är de stads­nä­ra öbor ut­an en tan­ke på att bo nå­gon an­nan­stans, även om de ny­li­gen flyt­ta­de till en stör­re lä­gen­het i sam­ma hus. – Små­stads­käns­la mitt i stan, med sko­la och för­sko­la in­om fem mi­nu­ters gångav­stånd, mat­bu­tik, kafé­er och med vat­ten runt knu­ten, det är Sto­ra Es­sing­en i ett nöt­skal, sä­ger Åsa.

Sto­ra Es­sing­en har en va­ri­e­rad be­byg­gel­se med fler­fa­miljs­hus, lä­gen­he­ter, enor­ma vil­lor och gam­la som­mar­bo­stä­der från 1800-ta­let. Det mesta bygg­des i fun­kis­stil på 30-ta­let då stör­re de­lar av ön be­bygg­des.

Åsas och To­mas lä­gen­het i två plan har en unik rad­hus­käns­la med egen in­gång, ute­plats och ge­ne­rö­sa träd­gårds­y­tor runt hu­set och är per­fekt för en små­barns­fa­milj. Ne­der­vå­ning­en var från bör­jan en lant­han­del in­nan den bygg­des sam­man med lä­gen­he­ten ovan­för – skylt­fönst­ret finns fort­fa­ran­de kvar.

”Sam­ti­digt äls­kar jag fulsnyg­ga sou­ve­ni­rer, de blir en bra kon­trast i vårt hem som är rätt av­ska­lat”

”Det vik­ti­ga för oss är att al­la möb­ler och fö­re­mål vi om­ger oss med har en be­ty­del­se för oss”

– Där­för har vår lä­gen­het en gans­ka unik ka­rak­tär, med väl­be­va­ra­de vack­ra fun­kis­de­tal­jer som fönst­ren och två öpp­na spi­sar.

Fa­mil­jen fick dock gö­ra en hel del re­no­ve­ring­ar in­nan de kun­de flyt­ta in.

– För­u­tom att re­no­ve­ra al­la yt­skikt, så tog vi bort två väg­gar på över­vå­ning­en för att öpp­na upp och ska­pa kon­takt mel­lan kök, mat­plats och var­dags­rum. Vi bygg­de ock­så en ex­tra vägg och dörr till ett barn­rum ba­kom kö­ket. Varje kvadrat­me­ter har an­vänts på bäs­ta och smar­tas­te sätt.

När Åsa och To­mas köp­te lä­gen­he­ten fanns inga för­va­rings­möj­lig­he­ter alls, så de har fått va­ra kre­a­ti­va och ska­pa spe­ci­al­lös­ning­ar för klä­der och för­va­ring.

– Vi la ock­så myc­ket tid och ener­gi på trap­pan för att gö­ra den till en snygg del av lä­gen­he­ten. Vi är sär­skilt nöj­da med det fan­tas­tis­ka trapp­räc­ket i mäs­sing.

På ne­der­vå­ning­en lig­ger ett stort bad­rum där he­la fa­mil­jen får plats och kan stö­ka runt. Samt ett stort tv-rum där bar­nen gär­na häng­er när de har kom­pi­sar på be­sök.

In­red­ning­ens ka­rak­tär är stil­ren med många dans­ka och nor­dis­ka in­slag. De vi­ta väg­gar­na ac­cen­tue­ras med konst, möb­ler, mat­tor och kud­dar för färg och kon­trast. Det hand­lar om att ska­pa en har­mo­nisk ba­lans i rum­met, me­nar Åsa. De har hand­lat en hel del av si­na möb­ler på auk­tio­ner som Lau­ritz och Bu­kowskis. Den svar­ta Hans J Weg­ner-få­töl­jen med till­hö­ran­de fot­pall är en av Åsas fa­vo­ri­ter.

– Den är bå­de otro­ligt vac­ker och be­kväm. Jag gil­lar ock­så den blå sam­mets­sof­fan från Hay, den tar plats på ett här­ligt sätt och spe­lar hu­vud­rol­len på över­vå­ning­en.

Fa­mil­jen re­ser en hel del och sam­lar gär­na på sig sa­ker som slä­pas med hem.

– Det vik­ti­ga för oss är att al­la möb­ler och fö­re­mål vi

om­ger oss med har en be­ty­del­se för oss, på sam­ma sätt som kons­ten på väg­gar­na. Sam­ti­digt äls­kar jag fulsnyg­ga sou­ve­ni­rer, de blir en bra kon­trast i vårt hem som är rätt av­ska­lat. Fast om min man fick be­stäm­ma skul­le det va­ra be­tyd­ligt mer spar­sma­kat och stil­rent, skrat­tar Åsa. Jag vill ha färg, mys och krimskrams, och vi har hit­tat en bra kom­bi­na­tion.

Åsa me­nar att mil­jön på­ver­kar män­ni­skans all­män­till­stånd, va­re sig det är på jobbet, på re­sa el­ler i hem­met, och är av­gö­ran­de för att kun­na få lugn och ro.

– Ett hem mås­te få va­ra en plats för åter­hämt­ning och lugn, där man får gö­ra och va­ra pre­cis som man vill. Där lad­dar man si­na bat­te­ri­er. Jag nju­ter myc­ket av att va­ra hem­ma. Jag och min man sä­ger of­ta hur myc­ket vi trivs här och hur fint vi tyc­ker det är. Det är en här­lig käns­la att tri­vas så bra!

Egent­li­gen skul­le de be­hö­va ett rum till, yngs­te so­nen har ing­et eget rum ut­an in­kräk­tar hejvilt hos si­na brö­der.

– Men det kom­mer drö­ja länge, den här bo­sta­den är helt en­kelt för bra för att flyt­ta ifrån!

Fo­to PATRIC JOHANSSON

Åsa Hö­istad Jons­går­den trivs på Sto­ra Es­sing­en och har inga pla­ner på att flyt­ta trots att fa­mil­jen skul­le be­hö­va li­te mer ut­rym­me.

Mat­bord från Kartell, sto­lar från Ar­ne Jacob­sen. Taklam­por­na är Ori­ent Pen­del från Lighty­e­ars. På väg­gen häng­er en tav­la av Jesper Wal­dersten.

Hos fa­mil­jen spe­las det fort­fa­ran­de vi­nyl­ski­vor ibland. Skiv­spe­la­re, Re­ga, fo­to av vän­nen Andre­as Ac­ke­rup. Si­de­board köpt på auk­tion.

Få­töl­jen Wing Chair från Hans Weg­ner är rik­tigt be­kväm. Bred­vid står en lam­pa från Lou­is Poul­sen.

Mar­mor­bord från Ox Den­marq, ljus­sta­ke från Klong.

Fa­mil­jen är sär­skilt nöjd med trapp­räc­ket i mäs­sing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.