SMILE - EN STIL SOM FÅR DIG ATT LE

Plaza Interiör - - In­ne­håll -

De mjukt run­da­de mo­der­na ret­ro-for­mer­na ger Smi­le ett ele­gant och vän­ligt in­tryck. Smi­les många val­möj­lig­he­ter gör att du en­kelt kan ska­pa just din uni­ka sof­fa - en sof­fa som hål­ler sti­len en lång tid fram­ö­ver. När vi de­sig­nar vå­ra möb­ler är vi no­ga med att all­tid hål­la kva­li­té, håll­bar­het och en ge­nu­in pas­sion för hant­ver­ket som vå­ra led­ord. Fur­ni­no­va är ett fö­re­tag i stän­dig ut­veck­ling. Vårt mål är att all­tid ge vå­ra åter­för­säl­ja­re och slut­kun­der det lil­la ex­tra och ovän­ta­de som gör vå­ra möb­ler till den bäs­ta plat­sen i hem­met.

VILL DU SE MER?

Be­sök www.fur­ni­no­va.se för att upp­le­va fler av vå­ra pro­duk­ter och hit­ta närms­ta åter­för­säl­ja­re via vår åter­för­säl­jar­kar­ta. Du fin­ner oss även på so­ci­a­la me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.