K

Plaza Interiör - - Aktuellt -

era­mik med li­te mer kna­si­ga for­mer, var­för då?

– För att det är så be­fri­an­de att in­te be­hö­va pas­sa in i nor­men. Det är okej att fly­ta ut och ta plats och ba nju­ta li­te. Of­ta vill be­trak­ta­ren ge fö­re­mål en tyd­lig funk­tion. Hur har du själv tänkt att di­na verk ska an­vän­das?

– De se­nas­te åren har jag job­bat med oli­ka be­hål­la­re för blom­mor. Min kil­le blev to­kig i stick­ling­ar och min sys­ter bör­ja­de plan­te­ra om al­la si­na blom­mor, det myn­na­de ut i att jag bör­ja­de hjäl­pa dem i de­ras be­styr ge­nom att gö­ra vaser och kru­kor. Sen, när jag vil­le jag gö­ra nå­got för mig själv, bör­ja­de jag

” Det är kul att ifrå­ga­sät­ta folks in­van­da tan­kar om hur en vas kan el­ler får se ut”, sä­ger Jo­an­na själv om si­na verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.