FRIDA FJELL­MAN ÅL­DER: GöR:

Plaza Interiör - - Reportage -

47 år.

Frida ar­be­tar se­dan 18 år i egen stu­dio i Stock­holm med ut­ställ­ning­ar, ut­smyck­ning av det of­fent­li­ga rum­met samt eg­na mind­re pro­duk­tio­ner. Hon är även form­gi­va­re för Kos­ta Bo­da. Just nu är hon ak­tu­ell med den 7,5 me­ter höga glas­skulp­tu­ren Ve­nus in glass på åter­öpp­na­de Na­tio­nal­mu­se­um i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.