B

Plaza Interiör - - Ikon -

ør­ge Mo­gen­sen är den dans­ke form­gi­va­ren som in­te ba­ra tänk­te form när han ska­pa­de möb­ler. Na­tur­ligt­vis skul­le de va­ra vack­ra, men ock­så funk­tio­nel­la.

Un­der sin ut­bild­ning, bland an­nat vid den kung­li­ga dans­ka konsta­ka­de­mi­en, ut­veck­la­de Mo­gen­sen sin men­tor Kaa­re Klints idéer om hur pro­por­tio­ner på­ver­kar form­giv­ning­en för bäs­ta möj­li­ga funk­tion – ut­an att ge av­kall på det este­tis­ka. De fles­ta av hans möb­ler är så­da­na: star­ka ka­rak­tä­rer med enk­la snitt.

Li­kaså Mo­gen­sens få­tölj­lik­nan­de stol Spans­ka sto­len, som kom till ef­ter en run­d­re­sa i Spa­ni­en 1958. In­spi­ra­tio­nen häm­ta­de han från en tra­di­tio­nell stol som här­stam­mar från den ri­ka ara­bis­ka kul­tu- ren i An­da­lu­si­en. Mo­gen­sen mo­der­ni­se­ra­de sin de­sign ge­nom att mins­ka ut­smyck­ning­en sam­ti­digt som han be­höll sto­lens lå­ga form och bre­da arm­stöd. Des­sa är tänk­ta som av­ställ­nings­y­ta för glas el­ler kopp. Re­sul­ta­tet blev en av Mo­gen­sens mest hyl­la­de ska­pel­ser.

I sam­band med mö­belns 60-års­ju­bi­le­um lan­se­ras nu en spe­ci­alut­gå­va i so­lid ek och ur­fin oliv­grön ny­ans. Den mju­ka, na­tur­li­ga grö­na ny­an­sen var visst en av Mo­gen­sens mest äls­ka­de ku­lö­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.