M

Plaza Interiör - - Influens -

bok Grattis till en fin bok! Många av di­na re­cept är in­spi­re­ra­de av din mam­mas mat­lag­ning?

– Ja, näs­tan åt­tio pro­cent kom­mer från mam­ma. Mat har re­dan från att jag var li­ten haft en stor roll i mitt liv. Jag minns att myc­ket av min var­dag kret­sa­de kring oli­ka rå­va­ror och re­cept. Var li­vet job­bigt la­ga­de vi mat, vid trev­li­ga stun­der sam­la­des vi kring mat. Och det var in­te en aktivitet som de­la­des in ef­ter kön, mi­na brö­der äls­kar att la­ga mat, och min pap­pa och mam­ma la­ga­de mat till­sam­mans. Min mam­ma har all­tid sagt att man in­te be­hö­ver re­sa och kö­pa en mas­sa nya klä­der he­la ti­den, men ma­ten ska det där­e­mot ald­rig snå­las in på. Mat som bå­de te­ra­pi, mind­ful­ness, in­spi­ra­tion och pas­sion?

– Ab­so­lut, så är det. Många av oss kol­lar på kock­pro­gram på tv, lä­ser kok­böc­ker och magasin, men läg­ger in­te ner sam­ma tid på att själ­va tilla­ga re­cep­ten. Det kan kän­nas svårt i en stres­sig var­dag att få ihop ork och tid till att stå i kö­ket. Min mam­ma la­ga­de mat på kväl­len ef­ter att hon lagt oss barn och se­dan ser­ve­ra­de hon den kväl­len där­på. Det var hen­nes pas­sions­tid. Har du nå­got fa­vo­ri­tre­cept som du vill fö­ra vi­da­re?

– Det är all­de­les för svårt att väl­ja ett. Men nu när det bör­jar bli kal­la­re ute är det ma­giskt för bå­de smaklö­kar­na och sin­net med en god gry­ta och ny­ba­kat bröd. Låt den putt­ra sig rik­tigt mus­tig och fyl­lig och gör en rik­tigt stor sats så att den även räc­ker till näs­ta dag. Of­tast är den än­nu go­da­re då. Min mat är in­te fan­cy­food med dy­ra in­gre­di­en­ser. Hur tyc­ker du en ska bör­ja od­la sitt mat­in­tres­se?

– För det förs­ta är det vik­tigt att in­te gö­ra mat­lag­ning till en ång­est­lad­dad pre­sta­tion. Be­stäm dig för att la­ga nå­got mer tidskrä­van­de el­ler nytt en gång i vec­kan. En ny smak kan väc­ka så många tan­kar och in­spi­re­ra till att ta dig vi­da­re. Det är så värt varen­da mi­nut du läg­ger ner på att väc­ka din matglädje.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.