VäL­KOM­MEN

Plaza Interiör - - Innehåll - MOA SAMU­ELS­SON, chefre­dak­tör

Chefredaktören har or­det.

Det finns al­la da­gar un­der res­ten av året – och så finns det julaf­ton. Någ­ra för­stärk­ta tim­mar un­der för­sto­rings­glas som vi al­la har ett slags medveten stra­te­gi kring: Hur, var, vad och med vil­ka? Och vill vi egent­li­gen fi­ra alls el­ler vill vi re­sa bort? Oav­sett vad en väl­jer så är det svårt att låt­sas som att det­ta är en dag som al­la and­ra. För­ra året var jag to­talt fo­ku­se­rad på att ska­la ner min egen ar­betsin­sats. Jag fick en no­ga ge­nom­tänkt mat­le­ve­rans bu­ren till dör­ren dan fö­re dop­pa­re­dan, köp­te jul­klap­par en­dast till bar­nen och så sam­la­de vi ihop bonus­ de lux e fa­mil­jen fören skönt fram­du­kad fru­kost­buffé på lo­ka­la fa­vo­ri­tre­stau­rang­en på själ­va af­to­nen, för att se­dan sking­ras i väg på oli­ka fi­ran­den. Det var lugnt. Och skönt. Ofatt­bart att det ska va­ra så svårt att få till det­ta till­stånd än­då. Mot­sat­sens da­gar har jag även lyc­kats ska­pa många av, vil­ka jag i sann för­träng­nings­an­da stu­vat längst ba­ki jul min­nes­gar­de­ro­ben.

I det här num­ret av Pla­za In­te­ri­ör har vi, för­u­tom ju­len, fo­kus på kö­ket. Rum­met som ju är själ­va hög­ti­der­nas hög­borg, om en vill. My­set, ba­ket och glög­gen, för någ­ra. El­ler så är det kanske ste­a­rin­lju­sen, mu­si­ken och kaf­fet i fo­kus. Jag äls­kar för öv­rigt att det är vi själ­va som styr över vå­ra tra­di­tio­ner. Ett eget slags pri­vat uni­ver­sum, fast un­der al­las lupp sam­ti­digt.

Vi har ock­så valt vå­ra drömklap­par. De pre­sen­ter vi skul­le vil­ja ge bort. Fast är det nå­got jag egent­li­gen skul­le öns­ka oss är det chan­sen till att stänga av allt, för­u­tom det vi själ­va fylls på av. Ba­ra nå­gon tim­mes to­tal black­out­bo­nan­za. Ef­ter det kan vi kö­ra på igen. Det lå­ter lätt, fast är syn­ner­li­gen en konst i sig.

Och med det önskar vi på re­dak­tio­nen er en skön stor­helg. Men fram­för allt ett stort tack för 2018. För att ni lä­ser, mej­lar, tyc­ker till, föl­jer oss på so­ci­a­la me­di­er, pep­par och får oss att tän­ka till någ­ra ex­tra varv i vårt dag­li­ga ar­be­te. Snart kom­mer det ett nytt in­spi­re­ran­de år!

”Jag äls­kar för öv­rigt att det är vi själ­va som styr över vå­ra tra­di­tio­ner. Ett eget slags uni­ver­sum, fast un­der al­las lupp sam­ti­digt”

Tit­ta in i ro­sa kö­ket, på sid 119.

Mju­kas­te mat­tor­na, på sid 98.

Ro­fyllt och mo­no­kromt, på sid 76.

Re­nas­te fun­kis­kär­lek, på sid 54.

Årets jul­ku­la från Uni­cef pryds av John Bau­ers skogs­mo­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.