På BOR­DET

Ut­ma­na det tra­di­tio­nel­la jul­bor­det med sma­ker som för­vå­nar – och för­enklar. Med des­sa rät­ter kan di­na jul­gäs­ter själ­va bry­ta brö­det, sle­va sop­pan och ski­va upp den ga­let go­da ga­let­ten.

Plaza Interiör - - Innehåll - Text EVA MAGNUSZEWSKA

Tre rät­ter som ut­ma­nar det tra­di­tio­nel­la jul­bor­det med sma­ker som för­vå­nar – och för­enklar.

IN­GRE­DI­EN­SER

1 lim­pa smör till pens­ling Lju­sa brö­det

3 ½ dl (190 g) råg­sikt 7 dl (420 g) ve­te­mjöl spe­ci­al 1 ½ tsk (9 g) salt 2 tsk (6 g) torrjäst 1 ½ tsk hel kum­min 3 dl (300 g) vat­ten 1 msk (20 g) ljus si­rap 2 msk (26 g) oliv­ol­ja

Mör­ka brö­det

3 ½ dl (190 g) råg­sikt 7 dl (420 g) ve­te­mjöl spe­ci­al 1 ½ tsk (9 g) salt 2 tsk (6 g) torrjäst 1 ½ tsk hel kum­min 3 dl (300 g) vat­ten 1 msk (20 g) mörk si­rap 2 msk (26 g) oliv­ol­ja 2 msk ka­kao ev brun ka­ra­mell­färg

GÖR SÅ HÄR

Bör­ja med det lju­sa brö­det. Blan­da de tor­ra in­gre­di­en­ser­na i en deg­blan­da­re. Till­sätt vat­ten, si­rap och ol­ja och knå­da un­ge­fär 8 mi­nu­ter, det dubb­la om du gör det för hand. For­ma de­gen till en stor bul­le och lägg i en skål med plast­fo­lie över. Gör sam­ma sak med det mör­ka brö­det, men blan­da ut ka­ka­on, och even­tu­ellt li­te brun ka­ra­mell­färg om du vill ha än­nu mör­ka­re färg, i de blö­ta in­gre­di­en­ser­na in­nan du till­sät­ter dem.

Låt bå­da de­gar­na jä­sa tills de dubb­lats i stor­lek, cir­ka 2 tim­mar. Hal­ve­ra de­gar­na så att du får to­talt fy­ra de­gar. For­ma dem till bul­lar, lägg över bak­duk och låt vi­la 20 mi­nu­ter. Kav­la se­dan ut de­gar­na till un­ge­fär li­ka sto­ra ova­ler, cir­ka 1 cm tjoc­ka, och lägg dem på varand­ra, varan­nan mörk och varan­nan ljus.

Rul­la de­gen på läng­den till en brun­vit cy­lin­der­form och se till att pres­sa ut all luft mel­lan lag­ren. For­ma till en lim­pa på fri hand el­ler lägg de­gen i en smord form som är li­te stör­re än stan­dard och låt jä­sa tills den dubb­lats i stor­lek, cir­ka 90 mi­nu­ter.

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Snit­ta brö­det tre gång­er på sned­den med en svin­vass kniv och ba­ka mitt i ug­nen cir­ka 45 mi­nu­ter. Pens­la med li­te smält smör när brö­det har sval­nat helt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.