FANTASTEN

Den ja­pans­ka tan­ketra­di­tio­nen wa­bi sa­bi är var­sam och an­språks­lös – som en akt­sam, gam­mal, vis själ. Själv­klart vill smyc­kes­ska­pa­ren Kris­ta Kretz­sch­mar le­va ut­ef­ter den, in­te minst dess es­te­tik, som hand­lar om allt an­nat än per­fek­tion.

Plaza Interiör - - Innehåll - Text EVA MAGNUSZEWSKA

Smyc­kes­ska­pa­ren Kris­ta Kretz­sch­mar vill le­va ef­ter den ja­pans­ka lä­ran wa­bi sa­bi, in­te minst dess es­te­tik, som hand­lar om allt an­nat än per­fek­tion.

Jag har för­stått att du äls­kar wa­bi sa­bi, den ja­pans­ka tan­ketra­di­tion som hand­lar om att sän­ka ax­lar­na och bör­ja be­trak­ta det en ser om­kring sig. Be­rät­ta, vad är det med lä­ran som loc­kar dig?

– Wa­bi sa­bi hjäl­per mig att slapp­na av, läg­ga fo­kus på nu­et. Att kun­na se och upp­skat­ta skön­he­ten i det enk­la väc­ker en käns­la av tack­sam­het hos mig. Na­tu­rens or­ga­nis­ka for­mer och oli­ka skep­na­der åter­kom­mer i al­la mi­na kol­lek­tio­ner. Mi­na förs­ta Wa­bi sa­bi-smyc­ken gjor­de jag för Ro­de­b­jer för ett par år se­dan. De blev väl­digt sym­bo­lis­ka för wa­bi sa­bi och kon­tras­ten öst mö­ter väst. Ef­ter det fick jag upp ögo­nen or­dent­ligt för lä­ran. Det känns som att det är en lä­ra som in­te gör nå­got vä­sen av sig, men som gör all skill­nad i li­vet när en väl har den i sig?

– Ab­so­lut är det så. Wa­bi be­ty­der fat­tig­dom och sa­bi be­ty­der ti­dens blomst­ring. Att lå­ta ti­den ha sin gång och att för­änd­ring är ound­vik­ligt, det är en fin fi­lo­so­fi att ska­pa ef­ter. Ja, du har ska­pat en hel kol­lek­tion tilläg­nad wa­bi sa­bi, vars es­te­tik hyl­lar den ofull­kom­li­ga skön­he­ten.

– Jag har all­tid fö­re­dra­git det ic­ke-per­fek­ta, per­son­li­ga och na­tur­li­ga fram­för det struk­tu­re­rat per­fek­ta. I grun­den är jag ut­bil­dad guld­smed men väl­jer att mer och mer job­ba med brons, det är ett för mig väl­digt le­van­de ma­te­ri­al då det för­änd­ras när du an­vän­der det. Det känns spän­nan­de att bry­ta mot ide­a­len och lå­ta ett smyc­ke för­änd­ras och fak­tiskt upp­skat­ta det. Väl­digt wa­bi sa­bi. Din Wa­bi sa­bi- kol­lek­tion har i sig bli­vit väl­digt upp­skat­tad och är nu no­mi­ne­rad till årets Guld­knap­pen Ac­ces­so­ar, grat­tis!

– Ja, no­mi­ne­ring­en känns väl­digt hed­ran­de, nå­got slags be­kräf­tel­se på att även and­ra tror på det jag ska­par och gör. Gör din drag­ning till wa­bi sa­bi- es­te­ti­ken sig påmind i din in­red­ning?

– I ett wa­bi sa­bi-hem finns ba­ra så­dant som nå­gon tyc­ker om, an­vän­der och vär­de­rar. Så är det i vårt hus som vi bott i knappt ett år. Vi bor i ett fun­kishus där de tidsen­li­ga de­tal­jer­na kom­bi­ne­ras med ge­nu­i­na ma­te­ri­al­val och det de bi­drar till en har­mo­nisk käns­la. Vårt hem är fyllt av per­son­lig konst och vack­ra fö­re­mål från re­sor. Och så finns här all­tid le­van­de väx­ter. Vad Va bör vi gö­ra mer av?

– Va­ra ute i na­tu­ren mer, även om vi svens­kar än­då är rätt bra på fri­luf lufts­liv. Ja­pa­ner­na sä­ger att ”de ba­dar i na­tu­ren” när de till ex­em­pel är ute i sko­gen. Det är här­ligt att tän­ka så … det blir för mig en an­nan sorts upp upp­le­vel­se, dju­pa­re lik­som. Vil­ket im­pli­cit be­ty­der att man be­hö­ver gå li­te ” ”off the grid” och in­te he­la ti­den va­ra upp­kopp­lad med sin smartp­ho­ne un­der skogs­pro­me­na­den, ut­an ba­ra va­ra ett med na­tu­ren.

Stil­sä­kert är sam­ar­be­tet med Skul­tuna. Ål­der: 37 år. Bor: Li­din­gö, Stock­holm. Ak­tu­ell med: Ett sam­ar­be­te med Skul­tuna samt no­mi­ne­rad till Guld­knap­pen Ac­ces­so­ar 2018. Skis­sar på: Min or­ga­niskt väx­an­de Wa­bi sa­bi-kol­lek­tion. Tit­tar på: Se­ri­er. Tän­ker på: Ny kol­lek­tion. Dröm­mer om: Re­sor.

Na­tu­ren och de djur som vis­tas i den åter­kom­mer i al­la Kristas kol­lek­tio­ner.

Kristas Wa­bi sa­bi- kol­lek­tion är just nu no­mi­ne­rad till Guld­knap­pen Ac­ces­so­ar 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.