EN HUSDRöM UPPFYLLD

Ett svart­må­lat rum med dödskal­le­mo­tiv, plast­mat­tor och knal­li­ga bård­ta­pe­ter dol­de hu­sets 30-tals­själ men i hän­der­na på Amanda och Eli­as har den åter kom­mit i da­gen.

Plaza Interiör - - Innehåll - Foto och styling JO­HAN­NA HAGBARD Text CHARLOTTE FREY SVIDéN

Ett svart­må­lat rum med dödskal­le­mo­tiv, plast­mat­tor och knal­li­ga bård­ta­pe­ter dol­de hu­sets 30-tals­själ men i hän­der­na på Amanda och Eli­as har den åter kom­mit i da­gen.

Pa­ret Amanda och Eli­as ha­de le­tat hus ”li­te på skoj” i nå­got år. Ett le­tan­de som i och för sig kanske var nå­got proff­si­ga­re än den van­li­ga slöa Hem­net­be­vak­ning som många av oss äg­nar sig åt, ef­tersom de bå­da är fas­tig­hets­mäk­la­re. Så be­stäm­de de sig till slut för att det var dags att bör­ja le­ta på rik­tigt, och vips så dök ett hus som upp­fyll­de näs­tan al­la kri­te­ri­er upp.

– Det ha­de ka­kel­ugn, plank­golv, en or­dent­lig tomt så att ett fram­ti­da oran­ge­ri kun­de få plats och så var det näs­tan ett 20-tals­hus, som var det jag helst vil­le ha. För mig var det vik­tigt att hu­set ha­de en själ, be­rät­tar Amanda om 30-tals­hu­set på Hi­sing­en i Gö­te­borg.

Hu­sets 1930-tals­själ var dock väl dold bakom plast­mat­tor, ta­pe­ter med färg­star­ka bår­der och som kro­nan på ver­ket ett helt svart­må­lat rum med ett stort dödskal­le­mo­tiv på en av väg­gar­na.

Pa­ret tog över hu­set och bör­ja­de re­no­ve­ra 2017 i mars, flyt­ta­de in i bygg­ka­o­set i april och var i prin­cip helt fär­digre­no­ve­ra­de i ju­ni. På bot­ten­vå­ning­en revs tre sto­ra väg­gar för att få en näs­tan helt öp­pen plan­lös­ning.

– Jag vil­le ha ett ut­rym­me där var­dags­rum, mat­plats och kök hör­de ihop. Ka­kel­ug­nen är vå­ning­ens cent­rum som man nu ser från fler plat­ser än vad man gjor­de när väg­gar­na var up­pe, be­rät­tar Amanda.

Den öpp­na plan­lös­ning­en med få väg­gar led­de dock till vis­sa bry­de­ri­er be­träf­fan­de var tav­lor­na skul­le

pla­ce­ras. De fles­ta sit­ter nu på yt­ter­väg­gar, vil­ket i sin tur är en av an­led­ning­ar­na till att gar­di­ner pri­o­ri­te­rats bort. Och även om lju­set nu­me­ra flö­dar i kö­ket är stom­mar och luc­kor mid­natts­blått mör­ka.

– Jag har länge ve­lat ha ett mörkt kök men ef­tersom vi bod­de i en ny­pro­du­ce­rad lä­gen­het ti­di­ga­re var det in­te lä­ge att by­ta ut kö­ket. Att det blev mid­natts­blått av­gjor­des i Picky­livings showroom. De ha­de ett kök med just den här ku­lö­ren och en li­ka­dan bänk­ski­va, be­rät­tar Amanda.

Det är Amanda som har det sto­ra in­red­nings­in­tres­set och bland an­nat dri­ver ett Instagram­kon­to som kret­sar kring hu­sets in­red­ning.

– Jag har gjort al­la ma­te­ri­al­val un­der re­no­ve­ring­en och Eli­as har mest sagt ”ja­ja, det blir bra”. Då och då har han dock sagt blankt nej, och det är jag glad för. Jag var ex­em­pel­vis väl­digt in­ne på att läg­ga be­tong­plat­tor i en­trén, nå­got jag nu in­sett in­te vo­re så lyc­kat ef­tersom de ha­de bli­vit väl­digt slit­na, be­rät­tar Amanda.

När det kom­mer till in­red­ning­ens pla­ce­ring är dä­re­mot of­tast Eli­as bäst på att hit­ta nya lös­ning­ar och bra plat­ser för ny­in­köp­ta de­tal­jer.

– Jag är väl­digt fan­ta­si­lös på det sät­tet. Jag kö­per en grej jag gil­lar och så stäl­ler jag den nå­gon­stans, se­dan sit­ter det väl­digt långt in­ne hos mig att tän­ka om, be­rät­tar Amanda.

På över­vå­ning­en har bad­rum­met bli­vit stör­re ge­nom att en del av hal­len ut­an­för byggts in. Det ska­pa­de ett maf­figt bad­rum som är allt an­nat än stan­dard ef­tersom även ut­gång­en till bal­kong­en ham­na­de där. Även här spe­lar na­tur­ste­nen en stor roll.

– Eli­as bru­ka­de pi­ka mig un­der re­no­ve­ring­en ef­tersom jag all­tid lan­da­de på de dy­ras­te ma­te­ri­a­len och va­len. Men jag vill ha ett lyx­igt hem. Jag vill, var­je gång jag går in i ett rum, kän­na ”jag äls­kar all­ting jag har valt här in­ne” … in­te ”ja, här har jag fått kom­pro­mis­sa om allt”.

Tav­la, Ar­til­le­ri­et. Mäs­sings­ljus­sta­ken är ar­ve­gods från Eli­as mos­ter, svar­vad av Eli­as gam­mel­mor­far. Gryt­un­der­lägg, Hil­ke­in­de­sign. Fat, Ud­da Tina.

Kök­s­luc­kor­na kom­mer från Picky­living och stom­mar­na från Ikea. Be­slag, Stil­be­slag. Bänk­ski­va och stänk­skydd är i grå­blå jur­a­kalk­sten.

Bar­sto­lar, Lo­ka­len.

Mat­bord, Bo­lia. Belys­ning­en ovan­för bor­det har Amanda gjort med lam­por från Cer­ve­ra. Glas­va­ser, Svenskt Tenn. Mar­mor­ski­va, Öst­ling & Sche­din. Mar­mor­ljus­sta­kar, Bo­lia. Ha­re, Ar­til­le­ri­et. Sto­lar­na är köp­ta i en bu­tik i Lin­nésta­den i Gö­te­borg. Bänk, Nor­dal.

Tav­la, Ar­til­le­ri­et. Fat, Ud­da Tina.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.