Hal­lå där!

18-åri­ga sing­er-song­wri­tern Svea, el­ler Svea Kå­ge­mark som du egent­li­gen he­ter, som i vå­ras de­bu­te­ra­de med en poplåt som ska stär­ka tje­jers själv­käns­la – samt hyl­lar det eg­na säll­ska­pet.

Plaza Interiör - - Influens -

Din förs­ta egen­skriv­na sing­el Don’t mind

me hand­lar om att äls­ka sig själv och att som kvin­na vå­ga va­ra med sig själv, så­väl men­talt som sex­u­ellt. Be­rät­ta mer, var­för vil­le du skri­va en låt om just det?

– För mig är en av de vik­ti­gas­te sa­ker­na i li­vet att äls­ka sig själv. Det är nå­got jag vet att många, in­klu­si­ve jag själv, har käm­pat med. Det har fun­nits pe­ri­o­der i mitt liv där jag har tap­pat mig själv helt och hål­let. Men med hjälp så lyc­ka­des jag för­änd­ra min syn på mig själv. Jag äls­kar mig pre­cis för den jag är och ha­tar in­te på det jag in­te är. Att ta mig ur den svac­kan in­spi­re­ra­de mig myc­ket, och ur det föd­des min förs­ta sing­el. Att äls­ka med sig själv är ett ta­bu­be­lagt äm­ne som många helst in­te pra­tar om. För mig är det vik­tigt att stär­ka folk i att vå­ga pra­ta om det man vill. Vad vill du för­med­la med din mu­sik?

– Jag vill för­med­la kär­lek, själv­stän­dig­het, hopp och tro. Vi­sa att det är okej att va­ra led­sen och arg li­ka­väl som glad. Jag vill att min mu­sik ska in­spi­re­ra and­ra till att vå­ga va­ra sig själ­va, stå upp för sig själ­va … och att in­te ta skit. Du häm­tar di­na mu­si­ka­lis­ka in­flu­en­ser från mo­dern soul och r’n’b. Vil­ka ar­tis­ter har haft störst på­ver­kan på din mu­sik?

– Jag in­spi­re­ras myc­ket av Ri­han­na, Lau­ryn Hill, Aret­ha Frank­lin, Ali­cia Keys och Ste­vie Won­der, bland an­nat. Jag äls­kar det de gör, lik­som de­ras me­lo­di­språk och tex­ter, och går all­tid till­ba­ka och lyss­nar på de­ras lå­tar för att fin­na in­spi­ra­tion. Jag äls­kar att pep­pas av allt från Ri­han­nas coo­la vi­be till Ste­vie Won­ders dan­san­ta mu­sik. Att du gör de­but så ung är väl­digt im­po­ne­ran­de. Hur upp­täck­tes du?

– Jag la upp vi­de­or på Youtu­be när jag var 13 år som en ta­langscout kom över. Jag var ju väl­digt li­ten då så ingen­ting hän­de. Dä­re­mot hör­de han och en pro­du­cent av sig till mig ett par år se­na­re, det vill sä­ga för­ra året, för att frå­ga om jag vil­le sjunga i en re­klam­film. Det blev ing­et av den, men de bå­da trod­de så myc­ket på mig att vi bör­ja­de job­ba ihop än­då. Drygt ett halv­år se­na­re sig­na­des jag av Uni­ver­sal Mu­sic och nu är vi här. Vad hän­der här­näst?

– Jag släp­per min förs­ta ep i bör­jan av näs­ta år, vil­ket jag är otro­ligt spänd över. Det ska bli så kul att änt­li­gen få ut mer mu­sik som vi­sar vem jag är som ar­tist och låt­skri­va­re. Den sto­ra dröm­men?

– Att min mu­sik tar mig värl­den över. Jag äls­kar att re­sa och ta del av oli­ka kul­tu­rer, så jag hop­pas att min mu­sik kan möj­lig­gö­ra det. Utö­ver det vill jag skri­va mu­sik som kan ska­pa för­änd­ring … samt hjäl­pa and­ra att fin­na sig själ­va och all­tid strä­va mot att va­ra sitt bäs­ta jag.

Fle­ra ame­ri­kans­ka la­bels har re­dan bör­jat dra i ar­tis­ten Svea, Sve­ri­ges näs­ta sto­ra pop­hopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.