Vir­tu­ell in­red­ning

Pla­za In­te­ri­ör le­der dig rätt ge­nom nä­tets oänd­li­ga in­spi­ra­tions­flö­de och bäs­ta on­li­ne­köp. Hap­py sur­fing!

Plaza Interiör - - Aktuellt | Stylistens Val - LI­SALO­VE BäCK­MAN

Fo­to­gra­fen Li­saLo­ve Bäck­man gick från att spe­la po­ker på hel­tid till att ta de mest stor­slag­na sel­fi­es. Hen­nes bil­der har in­te ba­ra fått pris och hängt på Fo­to­gra­fis­ka i Stock­holm ut­an finns så klart på Ins­ta – ett all­de­les ljuv­ligt flö­de att föl­ja! Vad hit­tar vi i ditt flö­de?

– Färg­star­ka, ge­nom­ar­be­ta­de bil­der som allt som of­tast är själv­por­trätt. Ja, idén att ba­ra ta sel­fi­es, rätt uni­ka så­da­na, hur kom du på den?

– Att an­vän­da sig själv som mo­dell un­der­lät­tar prak­tiskt och jag kan ut­tryc­ka pre­cis det jag har för av­sikt att för­med­la el­ler vill ge ut­lopp för. Vil­ket är ditt bäs­ta tips för en bra sel­fie?

– Att va­ra när­va­ran­de i stun­den, lå­ta käns­lan sty­ra och ex­pe­ri­men­te­ra med ut­tryck. Hur skul­le du be­skri­va din Instagram es­te­tik i all­män­het?

– Har ett gans­ka spre­tigt och oge­nom­tänkt flö­de, jag läg­ger ut det som fal­ler mig in och pla­ne­rar in­te. Och din bil­des­te­tik i syn­ner­het? – Mi­na bil­der är ge­nom­tänk­ta i kom­po­si­tion, in­ne-

hål­ler maf­fi­ga fär­ger och har of­ta en må­lad käns­la. När kän­ner du att du ba­ra mås­te läg­ga upp en bild?

– När jag är nöjd med en bild och har fått till en text som klaf­far med den. När får du flest li­kes?

– Bil­der med ge­nu­i­na käns­lo­ut­tryck, till ex­em­pel där mi­na ögon be­rät­tar en histo­ria. Bil­der du laj­kar mest?

– Bil­der som kitt­lar mitt sin­ne och bil­der som har budskap kring norm­kri­tik och sam­hälls­a­na­lys. Vil­ka är di­na fa­vo­rit­kon­ton?

– @blackvo­gu­e_ se (Lo­vet­te Jal­low), @beyon­ce­bjorck (Char­lot­ta Björck) [email protected] va­ler i e_ de rom e mas se( Va­lérie) Vad fång­ar din mo­bil­ka­me­ra i de­cem­ber?

– Fros­ti­ga norr­länds­ka land­skap, se­cond­hand­fynd och min ka­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.