IN­FLU­ENS

Se­dan stjärn­kro­gen No­ma gick ut med ny­he­ten att de stäng­er och åter­upp­står i ny form ho­pa­de sig frå­gor­na. Var, när, hur? Det kan vi nu sva­ra på, och fram­för allt, vi­sa er!

Plaza Interiör - - Innehåll - NO­MA, Refs­ha­le­vej 96, Christi­ans­havn, Kö­pen­hamn. Se No­ma.dk för mer in­fo.

Blic­ka ut­åt och in­spi­re­ras av ny­he­ter in­om mat, re­sor, kul­tur och mo­de.

Ti­di­ga­re i höst släpp­te ar­ki­tekt­kon­to­ret BIG de förs­ta bil­der­na på den beröm­da re­stau­rang­en No­ma, el­ler No­ma 2.0 som den nu kal­las, och som lig­ger i den dans­ka hu­vud­sta­den. Ar­ki­tek­ter­na har om­vand­lat en över­gi­ven bygg­nad (250 år gam­mal!) och lå­tit René Red­ze­pis stjärn­krog åter­upp­stå i form av en slags ur­ban bond­gård.

No­ma har all­tid va­rit känd för sitt nynor­dis­ka grepp, och lo­kalt pro­du­ce­ra­de rå­va­ror har va­rit en vik­tig stom­me i kon­cep­tet. Plat­sen där reston nu öpp­nat om­ges där­för av ett ur­bant od­lings­land­skap. Här finns fle­ra växt­hus samt en od­lings­flot­te i det in­til­lig­gan­de vatt­net.

Det nya me­ny­kon­cep­tet är upp­byggt kring lan­dets tre di­stink­ta sä­song­er. Un­der vin­tern, när mar­ken är fru­sen och till­gång­en på rå­va­ror från jor­den är skral, vän­der koc­kar­na sig till ha­vet. Un­der de grö­na må­na­der­na, allt­så vår och som­mar, fo­ku­se­rar me­nyn helt på det ve­ge­ta­ris­ka. Vid hös­ten vänds blic­kar­na mot sko­gen och fokus lig­ger då fram­för allt på vilt­kött.

Och det nya de­sign­kon­cep­tet då? Det har re­sul­te­rat i to­talt el­va oli­ka bygg­na­der, åt­skil­da och an­slut­na på sam­ma gång, där var­je rum ut­for­mats för att upp­fyl­la en spe­ci­fik funk­tion som kret­sar kring re­stau­rang­ens hjär­ta: kö­ket. En skul­le näs­tan kun­na sä­ga att nya No­ma är en ”de­kon­stru­e­rad” re­stau­rang; med koc­ken i mit­ten, om­gi­ven av in­gång­en, loung­en, bar­becu­en, vinkäl­la­ren, växt­hu­sen och de oli­ka mat­sa­lar­na. Ta­ket i glas spri­der na­tur­ligt ljus och gör så att det känns som att en be­fin­ner sig ut­om­hus. Naturen är när­va­ran­de öve­rallt, även i ma­te­ri­a­let och möb­ler­na. Ovan­ligt opre­ten­tiöst för att va­ra ett BIG-pro­jekt, om ni frå­gar oss, och hur fint som helst! Kom ba­ra ihåg att bo­ka bord må­na­der i för­väg, vän­te­lis­tan är så lång.

Miche­l­in­re­stau­rang­en No­ma har åter­upp­stått i ny form ri­tad av ar­ki­tekt­kon­to­ret BIG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.