BOKLåDAN

Kal­la dopp stär­ker bå­de kropp och själ, så ut­ma­na dig själv och njut av en stunds is­kall mind­ful­ness. Na­turupp­le­vel­sen och en por­tion höjt själv­för­tro­en­de får du på kö­pet.

Plaza Interiör - - Innehåll -

Chefre­dak­tör Moa Samu­els­son tip­sar om böc­ker­na som loc­kar mest just nu.

Att ba­da kallt som ett red­skap till bätt­re häl­sa och sömn, men ock­så som en chans till att gra­tis nju­ta av naturen året runt och till att snabbt ta sig in i nu­et, ut­an chans att smi­ta. Ba­däls­kar­na Lin­da Vag­nelind och Lin­da Ahl­gren de­lar i boken

Kal­la bad, ut­gi­ven hos Bon­ni­er Fak­ta, med sig av hur det isan­de dop­pet bäst ska tas. Grat­tis, Lin­da Vag­nelind, till er nya bok! Hur kom det sig att det blev just kal­la bad?

– Tack! Vi har bå­da en nä­ra re­la­tion till vat­ten och sur­far och dy­ker, så det föll sig na­tur­ligt. Vi har ba­dat ak­tivt i cir­ka två år och nu kan vi in­te tän­ka oss en var­dag ut­an isan­de kal­la bad. Hur bör­jar en ba­da kallt?

– Fort­sätt ba­da ef­ter som­ma­ren, in på hös­ten och vi­da­re till vin­tern. Då föl­jer din kropp tem­pe­ra­tu­ren i vatt­net vec­ka ef­ter vec­ka och an­pass­ning­en sker mer na­tur­ligt. Och se­dan när du väl vin­ter­ba­dar och kom­mer upp ur vatt­net – stå in­te och småpra­ta och låt ti­den gå. Det gäl­ler att tor­ka sig och klä på sig. Ha en hand­duk och lö­sa klä­der, som går snabbt att sät­ta på sig, re­do pre­cis bred­vid ditt bad­stäl­le. Vil­ka är de bäs­ta häl­so­ef­fek­ter­na?

– Det är så myc­ket, bland an­nat stärks hjär­tat, din stress mins­kar och söm­nen blir bätt­re. Ba­dar du kallt re­gel­bun­det har du även lät­ta­re att ac­kli­ma­ti­se­ra dig till tem­pe­ra­tur­för­änd­ring­ar, vil­ket gör att du blir mer tå­lig för ky­la och kla­rar vint­rar­na bätt­re. Det är även ett fan­tas­tiskt ef­fek­tivt sätt att hänga i nu­et?

– Ja, det är så häf­tigt. Man släp­per allt och kon­cen­tre­rar sig en­bart på vatt­net och på sin and­ning. Att ba­da kallt ger bätt­re själv­för­tro­en­de och hö­jer din men­ta­la styr­ka, ef­tersom det är en ut­ma­ning bå­de för kropp och själ. Du ska kän­na dig stolt ef­ter att du har ba­dat. Du har kla­rat av någon­ting ut­an­för din com­fort zon. En gra­tis na­tur­fylld in­ve­ste­ring bå­de för nu­et och fram­åt för ditt väl­må­en­de.

Lin­da Ahl­gren och Lin­da Vag­nelind ba­dar ut­om­hus året runt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.