FANTASTEN

När po­par­tis­ten Rhys Clar­stedt Frank får frå­gan om vad hon äls­kar all­ra mest är port­land hen­nes tvär­säk­ra svar. där är hon born and ra­i­sed, och kär i den ge­men­skap som hon kän­ner i den ame­ri­kans­ka sta­den.

Plaza Interiör - - Innehåll - Text EVA MAGNUSZEWSKA

Po­par­tis­ten Rhys ba­ra äls­kar Port­land. Där är hon born and ra­i­sed, och kär i ge­men­ska­pen hon kän­ner i sta­den.

Jag har för­stått att du gil­lar pas­ta, gär­na går på mu­si­kal men ab­so­lut äls­kar den ame­ri­kans­ka sta­den Port­land. Be­rät­ta li­te om din re­la­tion till det sist­nämn­da!

– Jag är född och upp­vux­en i Port­land. Flyt­ta­de till Sve­ri­ge med mi­na för­äld­rar och min sys­ter när jag var tio. Trots att det har gått tio år har jag fort­fa­ran­de en nä­ra re­la­tion till min hemstad och åker dit med jäm­na mel­lan­rum. Vad är det med sta­den som loc­kar en kool, kre­a­tiv mu­si­ker som du?

– Ge­men­ska­pen som jag kän­ner i sta­den, när­he­ten till naturen samt al­la un­der­ba­ra vän­ner och släk­ting­ar som jag har kvar där. Jag hit­tar lik­som till­ba­ka till mig själv när jag är där och kom­mer all­tid till­ba­ka till Stock­holm som en mer själv­sä­ker Rhys. Gör sig drag­ning­en till Port­land påmind i din mu­sik?

– Kanske in­te just Port­land spe­ci­fikt, men min upp­växt i USA har bi­dra­git till att språ­ket i mi­na tex­ter är var­dag­ligt och av­slapp­nat ef­tersom eng­els­ka är mitt mo­ders­mål. Den störs­ta kul­tu­rel­la skill­na­den mel­lan Port­land och Stock­holm?

– In­ter­ak­tio­nen mel­lan män­ni­skor. Port­land hand­lar väl­digt myc­ket om ge­men­skap, me­dan Stock­holm hand­lar om in­di­vi­du­a­li­tet. Även mat­ut­bu­det. Port­land har bätt­re mat. Vad är det förs­ta och sista du gör när du kom­mer till Port­land?

– Förs­ta är nog att ringa min gud­mor och åka och stor­hand­la på närms­ta mat­bu­tik. Det sista jag gör är att gå på mi­na fa­vo­ri­tre­stau­rang­er. Myc­ket mat­snack nu, men Port­land har verk­li­gen bra mat. Vil­ket är ditt fi­nas­te min­ne från sta­den?

– När jag och min bäs­ta vän gick i 3:an så gick vi med i sko­lans ta­lang­jakt. Vi re­kry­te­ra­de två and­ra tje­jer och drog ihop vår imi­ta­tion av pop­grup­pen The Che­e­tah Girls. Vi blev en stor suc­cé, men ta­lang­jak­ten var rig­gad så vi vann in­te … Var­för åker al­la på hip­ster­kul­tu­rel­la week­ends till New York, men ing­en till Port­land? Som ju egent­li­gen är värl­dens hip­s­ter­met­ro­pol ...

– He­he, jag ska fak­tiskt på min förs­ta kul­tu­rel­la we­ek­end till New York snart, så jag kän­ner mig otro­gen när jag hör frå­gan. Många bra serier ut­spe­lar sig i New York. Port­land be­hö­ver ba­ra mer mark­nads­fö­ring, sen blir det LIT! Vad bör vi gö­ra mer av?

– Re­sa mer till Port­land! Ett livs­mot­to du åter­kom­mer till?

– You got­ta lo­se so­me to win so­me. Och jo, El­len DeGe­ne­res, du ver­kar ha en grej för hen­ne?

– Jo, ja, hon har va­rit min idol se­dan jag var noll. Jag ha­de en Spi­der­man­te­ma­fest när jag fyll­de åt­ta och bjöd hen­ne, men hon kom ju då in­te.

”Jag hit­tar lik­som till­ba­ka till mig själv när jag är där”, sä­ger Rhys om sin hemstad.

Ål­der: 21 år. Bor: Stock­holm. Gör: Sjung­er. Ak­tu­ell med: De­bu­tal­bu­met sta­ges och sing­eln star­fish. Skri­ver på: Di­ver­se an­teck­ning­ar. Lyss­nar på: Mi­ley Cyrus al­bum mi­ley cyrus & her de­ad petz.Tit­tar på: girls. Tän­ker på: New York. Dröm­mer om: New York, he­he. Rhys, pop­ta­lang­en från Port­land, flyt­ta­de till Sve­ri­ge när hon var tio år.

Port­land har bra mat, en­ligt Rhys, som lis­tar piz­zan på Bel­la Fac­cia som sin fa­vo­rit.

På re­pe­at i Rhys hör­lu­rar just nu: al­bu­met Mi­ley Cyrus & Her De­ad Petz från 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.