FA­MIL­JENS BäS­TA FäRGRIKE

Plaza Interiör - - Innehåll - Fo­to LI­NA ÖSTLING Sty­ling JILL WINDAHL Text CHAR­LOT­TE FREY SVIDéN

Det skul­le bli ett an­ti­vitt hem, sa de när de flyt­ta­de in. I dag har Alex och Björn ska­pat sitt bäs­ta bo med ro­sa och gu­la väg­gar i kom­bi­na­tion – vil­ket in­te var en själv­klar­het då, men är det nu.

Det skul­le bli ett an­ti­vitt hem, sa de till varand­ra när de flyt­ta­de in. Ef­tersom lä­gen­he­ten på Sö­der­malm i Stock­holm var så pass ef­ter­satt, blås­tes allt ut och re­no­ve­ring­en bör­ja­de från te­gel­väg­gar och plank­golv. I dag har Alex och Björn ska­pat sitt bäs­ta bo med ro­sa och gu­la väg­gar i kom­bi­na­tion – vil­ket in­te alls var en själv­klar­het då, men är det nu.

För fem år se­dan flyt­ta­de Alex och Björn in i den sto­ra två­an på Sö­der­malm i Stock­holm. Ef­tersom lä­gen­he­ten var ett ef­ter­satt döds­bo blås­tes allt ut och re­no­ve­ring­en bör­ja­de från te­gel­väg­gar och plank­golv. El­ler rät­ta­re sagt, den bör­ja­de re­dan i plank­gol­ven ef­tersom de lap­pats och la­gats med allt från spån­ski­vor till flytspac­kel.

– Lä­gen­he­ten var en gans­ka dep­pig histo­ria när vi hit­ta­de den men det var ex­akt det vi le­ta­de ef­ter. Vi be­slu­ta­de oss snabbt för att ri­va en del av väg­gen mel­lan kö­ket och var­dags­rum­met och i stäl­let de­la av med en köksö för att ska­pa ett stort so­ci­alt ut­rym­me. Vi gil­lar att ha myc­ket folk hem­ma och att al­la kan hänga i sam­ma rum, be­rät­tar Alex.

Lä­gen­he­ten be­står av tre sto­ra rum i fil och i kö­ket ett vac­kert bur­språk där mat­bor­det, som för öv­rigt byggts av plan­kor från den riv­na väg­gen, står. Un­der re­no­ve­ring­en var det­ta bur­språk en plats pa­ret åter­kom till och njöt av att fö­re­stäl­la sig hur de skul­le kom­ma att upp­skat­ta kväl­lar med ett full­satt mat­bord just där.

Det gräd­digt färg­sat­ta kö­ket fun­ge­rar som ett slags bryg­ga mel­lan Alex och Björns mörk­grå sov­rum och den ro­sa go­dis­bi­ten till var­dags­rum.

– Vår plan var re­dan från bör­jan att den här lä­gen­he­ten skul­le bli ett an­ti­vitt hem. Vi var dä­re­mot in­te säk­ra på vil­ka fär­ger vi vil­le ha, och ro­sa var verk­li­gen ing­en själv­klar­het. Jag gil­lar fak­tiskt in­te ens ro­sa som färg, skrat­tar Alex och fort­sät­ter: Jag tror att jag var i färg­han­deln tio gång­er och blan­da­de oli­ka ku­lö­rer för att hit­ta den rät­ta. För Björn tog det än­nu läng­re tid att vän­ja sig. – Pre­cis när det var fär­dig­må­lat, in­nan vi ha­de fått upp sa­ker på väg­gar­na och så, tyck­te jag att ku­lö­ren var snudd på gräs­lig, kon­sta­te­rar han.

Men i dag är bå­de Alex och Björn otro­ligt nöj­da med sitt ro­sa var­dags­rum och de får of­ta kom­pli­mang­er för det.

”Vår plan var re­dan från bör­jan att den här lä­gen­he­ten skul­le bli ett an­ti­vitt hem”

Verk­stads­pal­lar­na är köp­ta på Bu­kowskis. Vägg­hyl­lor, Fra­ma. Fläkt, Smeg. Taklam­pa, Mu­u­to.

Det gam­la me­di­cin­skå­pet har pa­ret köpt på Bu­kowskis. Vägg­kloc­ka, Åh­léns. Lam­pa, De­sign­tor­get.

Kan­na, Rus­ta. Fat, Li­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.