MAXAD MINIMALISM På REGEMENTET

I den gam­la mi­li­tä­ran­lägg­ning­en har Ma­ria Karl­berg och dot­tern Tu­va gjort sig hem­mas­tad­da. Här finns ut­rym­me för bå­de kre­a­ti­vi­tet och vi­la.

Plaza Interiör - - Innehåll - Fo­to SOFI SYKFONT Sty­ling PELLA HEDEBY Text MALIN HEFVELIN

I den gam­la mi­li­tä­ran­lägg­ning­en har Ma­ria Karl­berg och dot­tern Tu­va gjort sig hem­mas­tad­da. Här finns ut­rym­me för bå­de kre­a­ti­vi­tet och vi­la.

Ma­ria Karl­berg bor med dot­tern Tu­va i en lä­gen­het på det gam­la re­ge­ments­om­rå­det Gre­nad­jär­sta­den i Öre­bro. Hu­set an­vän­des ti­di­ga­re som ar­rest­lo­kal, men är i dag om­byggt till oi­gen­känn­lig­het med fy­ra lä­gen­he­ter. Runt bygg­na­den lig­ger skö­na träd­går­dar lik­som sol­dat­hem­met och den vack­ra löjt­nants­mäs­sen, ock­så de nu­me­ra lä­gen­he­ter. På det gam­la regementet finns även en te­a­ter, en konst­sko­la och ett kamp­sports­cent­rum.

– Det är li­te vil­la­käns­la här, sä­ger Ma­ria Karl­berg. Om­rå­det loc­ka­de mig då Tu­va har al­la si­na vän­ner här och sko­lan lig­ger ett sten­kast bort.

När Ma­ria tit­ta­de på lä­gen­he­ten förs­ta gång­en var den ta­pet­se­rad i färg­gla­da ku­lö­rer och full­stän­digt över­mö­ble­rad, men trots det föll hon pla­dask.

– Jag såg ome­del­bart po­ten­ti­a­len i den här bo­sta­den. Egent­li­gen sak­nar vi ett rum, men kom­ma-hem-käns­lan vann, så vi slog till.

Fö­re in­flytt­ning­en ta­pet­se­ra­des al­la väg­gar i sam­ma ljust grå färg. Gol­vet byt­tes ut och Ma­ria gjor­de en del mind­re ju­ste­ring­ar i kö­ket, bland an­nat fick al­la luc­kor och lå­dor nya knop­par. Ett plats­byggt skriv­bord till Tu­va bygg­des så att de bå­da fick var sin egen plats till jobb, läx­or och fram­för allt pys­sel.

– Att loc­ka fram den kre­a­ti­va si­dan i min dot­ter känns vik­tigt och här­ligt i en tid av di­gi­tal ta­ke­o­ver, me­nar Ma­ria.

”När ett hus bär på så myc­ket histo­ria och in­te är rakt ige­nom nytt blir det in­tres­sant!”

På mat­bor­det står en gam­mal trä­skål köpt på lop­pis och en hand­dre­jad mugg från Mil­la Ke­ra­mik. Pens­lar­na har Ma­ria fått i pre­sent från Ki­na.

Det rök­fär­ga­de glas­bor­det är Ma­ri­as bäs­ta vin­tage­fynd. De­tal­jer på bor­det är från Lo­ve War­ri­ors och Day Ho­me. På väg­gen häng­er en New York- kar­ta från Eh­renstråhle blan­dat med di­ver­se konst. Sof­fa, Sits.

Ma­ria i kö­ket där hon bytt ut köksknop­par­na på skåp och lå­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.